Quyết định 620/QĐ-UBND

Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi cho công tác thực hiện cải cách


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình số 08-Ctr/TU  của Thành ủy khóa XV triển khai tổ chức thực hiện Chương trình 08-Ctr/U về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015";

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7152/STC-HCSN ngày 31/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XV và Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố.

2. Nội dung chi và mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

5. Kinh phí đảm bảo cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cac đ/c PVP, Các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

 

a

Xây dựng đề cương chương trình

 

 

+ Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

900.000 đồng/đề cương

 

+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

1.500.000 đồng/chương trình

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề.

 

 

+ Chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi

 

+ Đại biểu được mời tham dự

100.000 đồng/người/buổi

 

+ Bài tham luận

300.000 đồng/bài viết

 

+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

200.000 đồng/1 bài viết

2

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính (CCHC); chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và trung ương

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

3

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về CCHC

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

4

Chi thông tin, tuyên truyền về CCHC

 

 

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp.

5

Chi các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến CCHC; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở nước ngoài

 

 

- Các đoàn đi trong nước

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

6

Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

 

 

- Chuyên gia trong nước

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính.

 

- Chuyên gia nước ngoài

7

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (một cửa, một cửa liên thông)

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 2/6/2011 của UBND Thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

8

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về CCHC

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

9

Chi dịch tài liệu

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính

10

Chi khen thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

* Ghi chú:

- Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 620/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 620/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 620/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi cho công tác thực hiện cải cách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi cho công tác thực hiện cải cách
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 620/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi cho công tác thực hiện cải cách

Lịch sử hiệu lực Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2013 nội dung mức chi cho công tác thực hiện cải cách

  • 25/01/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực