Quyết định 673/QĐ-BTNMT

Quyết định 673/QĐ-BTNMT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 673/QĐ-BTNMT danh mục văn bản hết hiệu lực 2017


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 (danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng C
hủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phò
ng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao
;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG




Trần Hồng Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

1.

Thông tư

05/2006/TT-BTNMT ngày 24/5/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

20/6/2006

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

2.

Thông tư

06/2007/TT-BTNMT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

03/8/2007

Hết hiệu lực ngày 13/3/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định s 44/2014/NĐ-CP

3.

Thông tư

03/2009/TT-BTNMT ngày 23/3/2009

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa gii hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

07/5/2009

Hết hiệu lực ngày 01/01/2015, bị thay thế bởi thông tư 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 về Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cm mốc địa gii hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

4.

Thông tư

06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010

Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

01/5/2010

Hết hiệu lực ngày 07/5/2015, bị thay thế bởi Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 về Định mức kinh tế - kthuật lập, điều chnh quy hoạch, kế hoạch sdụng đất

5.

Thông tư

16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

15/10/2010

Hết hiệu lực bi Điều 154 Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

6.

Thông

17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010

Quy định kỹ thuật về chuẩn dliệu địa chính

19/11/2010

Hết hiệu lực ngày 01/8/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

7.

Thông tư

28/2010/TT-BTNMT ngày 18/11/2010

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất

01/3/2011

Hết hiệu ngày ngày 22/12/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 về điều tra, đánh giá thoái hóa đất

8.

Thông tư

15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012

Về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

14/01/2013

Hết hiệu ngày 22/12/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 về điều tra, đánh giá thoái hóa đất

9.

Thông tư

09/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013

Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, biển, đất có mặt nước ven biển

15/7/2013

Hết hiệu lực ngày 13/3/2015, bị thay thế bởi Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

10.

Thông tư

49/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

Sửa đổi quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BTNMT

09/02/2014

Hết hiệu ngày 22/12/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 về điều tra, đánh giá thoái hóa đất

11.

Thông tư

55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013

Quy định về thành lập bản đồ địa chính

14/02/2014

Hết hiệu lực ngày 05/7/2014, bị thay thế bi Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về bản đồ địa chính

12.

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BTNMT- BNV-BTC ngày 08/01/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

22/02/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

13.

Thông tư liên tịch

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

01/5/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

Văn bn thuộc thm quyền ban hành của Bộ trưởng

14.

Thông tư

40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014

Về hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

26/8/2014

Hết hiệu lực một phần (Điều 5, Điều 6), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

15.

Thông tư

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014

Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

10/11/2014

Hết hiệu lực một phần (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

III

LĨNH VC KHOÁNG SẢN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ

16.

Nghị định

15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012

Hướng dẫn Luật khoáng sản

25/4/2014

Hết hiệu lực ngày 14/01/2017, bị thay thế bởi Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 hướng dẫn Luật khoáng sản.

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

17.

Thông tư

11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất

20/8/2010

Hết hiệu lực một phần, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ TNMT sửa đổi định mức kinh tế-kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT

18.

Thông tư

17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012

Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

15/01/2013

Hết hiệu lực một phần (Điều 2, 3, 4, 5, 6), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

IV

LĨNH VC MÔI TRƯỜNG

 

Văn bn thuộc thm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

19.

Nghị định

24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí

30/3/2006

Hết hiệu lực một phần (Điểm 1.3, Mục X, Phần A), bởi Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về qun lý chất thải và phế liệu

20.

Nghị định

80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

03/9/2006

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay thể bởi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

21.

Nghị định

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007

Quy định về qun lý chất thải rn

18/5/2007

Hết hiệu lực một phần (trừ các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18), bởi Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu

22.

Nghị định

88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007

Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

08/7/2007

Hết hiệu lực ngày 01/01/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thi

23.

Nghị định

174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007

Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thi rắn hết hiệu lực thi hành ktừ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

22/12/2007

Hết hiệu lực ngày 15/6/2015, bị thay thế bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về qun lý chất thải và phế liệu

24.

Nghị định

74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

01/01/2012

Hết hiệu lực ngày 01/5/2016, bị thay thế bởi Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

25.

Nghị định

179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

30/12/2013

Hết hiệu lực ngày 01/02/2017, bị thay thế bởi Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

26.

Nghị định

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần (Khoản 4 Điều 4, Khoản 6 Điều 4, Khoản 3 Điều 45), bởi Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thi và phế liệu

27.

Quyết định

16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đến 2020

01/3/2007

Hết hiệu lực ngày 12/01/2016, bị thay thế bằng Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

28.

Thông tư

10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007

Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

18/11/2007

Hết hiệu lực ngày 03/02/2013, bị thay thế bi Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trc môi trường

29.

Thông tư

08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010

Quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tnh

06/5/2010

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay thế bằng Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 22/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

30.

Thông tư

13/2010/TT-BTNMT ngày 28/7/2010

Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

15/9/2010

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 quy định về Gii thưởng Môi trường Việt Nam

31.

Thông

46/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011

Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề

01/3/2012

Hết hiệu lực ngày 01/12/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung làng nghvà cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

32.

Thông tư

52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm

01/3/2014

Hết hiệu lực một phần (Khoản 1, Khoản 2 Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

33

Thông tư

43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014

Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

15/9/2014

Hết hiệu lực một phần (Khoản 1 Điều 6), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

34.

Thông tư

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015

Về quản lý chất thải nguy hại

01/9/2015

Hết hiệu lực một phần (Điều 8), bị thay thế bởi Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

VI

LĨNH VC BIN VÀ HẢI ĐẢO

 

Văn bản thuộc thẩm quyn ban hành của Chính ph, Thủ tướng Chính phủ

35.

Nghị định

242-HĐBT ngày 05/8/1991

Quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học các vùng biển Việt Nam

05/8/1991

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

36.

Nghị định

25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009

Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

01/5/2009

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đào

37.

Quyết định

23/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013

Quyết định 23/2013/QĐ-TTG về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hi đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/6/2013

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hi đào

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

38.

Thông tư

35/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

15/02/2011

Hết hiệu lực ngày 06/02/2013, bị thay thế bởi Thông tư s 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bn đồ

39.

Thông tư

22/2012/TT-BTNMT ngày 26/12/2012

Quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển

18/02/2013

Hết hiệu lực bởi Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

40.

Thông tư

28/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bn, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

18/02/2013

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

VII

LĨNH VC ĐO ĐẠC VÀ BẢN Đ

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

41.

Thông tư

02/2007/TT-BTNMT ngày 12/02/2007

Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sn phẩm đo đạc và bn đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

08/4/2014

Hết hiệu lực ngày 15/02/2016, bị thay thế bởi Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

VIII

LĨNH VỰC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph

42.

Quyết định

09/2008/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2008

Về Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thy văn

31/12/2008

Hết hiệu lực ngày 26/01/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 ban hành đnh mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

43.

Thông tư

46/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014

Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/9/2014

Hết hiệu lực ngày 01/01/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

44.

Thông

01/2014/TT-BTNMT ngày 14/01/2014

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

28/02/2014

Hết hiệu lực ngày 01/01/2017, bị thay thế bởi Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT ngày 10/11/2016 quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức Cơ quan thanh tra nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 673/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu673/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 673/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 673/QĐ-BTNMT danh mục văn bản hết hiệu lực 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 673/QĐ-BTNMT danh mục văn bản hết hiệu lực 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu673/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
       Người kýTrần Hồng Hà
       Ngày ban hành31/03/2017
       Ngày hiệu lực31/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 673/QĐ-BTNMT danh mục văn bản hết hiệu lực 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 673/QĐ-BTNMT danh mục văn bản hết hiệu lực 2017

           • 31/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực