Quyết định 684/QĐ-BNN-PC

Quyết định 684/QĐ-BNN-PC năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 684/QĐ-BNN-PC 2015 Văn bản hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BNN-PC ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1.

Pháp lệnh

36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

31/12/2014

2.

Pháp lệnh

9-L/CTN ngày 20/3/1993

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão

Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

01/05/2014

3.

Pháp lệnh

27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh phòng chống lụt bão năm 1993

Được thay thế bằng Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

01/05/2014

4.

Nghị định

01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/01/2014

5.

Nghị định

75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009

Sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/01/2014

6.

Nghị định

113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003

Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Được thay thế bằng Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/02/2014

7.

Nghị định

191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Được thay thế bằng Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/02/2014

8.

Nghị định

08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000

Được thay thế bằng Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai

20/08/2014

9.

Nghị định

14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương.

Được thay thế bằng Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai

20/08/2014

10.

Nghị định

50/CP ngày 10/05/1997

Ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

Được thay thế bằng Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

11.

Quyết định

63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,

01/01/2014

12.

Quyết định

65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp,

01/01/2014

13.

Quyết định

05/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/12/2014

14.

Quyết định

03/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/12/2014

15.

Quyết định

04/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Quyết định 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/12/2014

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. Tổ chức cán bộ

16.

Quyết định

08/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

Được thay thế bằng Quyết định 621/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

01/04/2014

17.

Quyết định

09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

Được thay thế bằng Quyết định 609/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

01/04/2014

18.

Quyết định

10/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định 623/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

01/04/2014

19.

Quyết định

11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Được thay thế bằng Quyết định 625/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

01/04/2014

20.

Quyết định

12/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Được thay thế bằng Quyết định 620/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

01/04/2014

21.

Quyết định

13/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Được thay thế bằng Quyết định 619/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ

01/04/2014

22.

Quyết định

14/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định 626/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT

01/04/2014

23.

Quyết định

15/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Được thay thế bằng Quyết định 618/QĐ-BNN-TCCB ngày 1/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

01/04/2014

24.

Quyết định

16/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

Được thay thế bằng Quyết định 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

04/04/2014

25.

Quyết định

17/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Quyết định 664/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

04/04/2014

26.

Quyết định

18/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

Được thay thế bằng Quyết định 665/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

04/04/2014

27.

Quyết định

19/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

Được thay thế bằng Quyết định 666/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

04/04/2014

28.

Quyết định

20/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Được thay thế bằng Quyết định 667/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và Nghề muối

04/04/2014

29.

Quyết định

27/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

Được thay thế bằng Quyết định 668/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

04/04/2014

30.

Quyết định

28/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Được thay thế bằng Quyết định 669/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

04/04/2014

31.

Quyết định

29/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Được thay thế bằng Quyết định 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

04/04/2014

32.

Quyết định

44/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định 1492/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/6/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/6/2014

33.

Quyết định

45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định 3906/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

12/09/2014

34.

Quyết định

48/2008/QĐ-BNN ngày 21/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê

Được thay thế bằng Quyết định 4887/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê

10/11/2014

35.

Quyết định

48/2003/QĐ-BNN ngày 21/3/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định 3868/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện nông nghiệp

09/09/2014

36.

Quyết định

65/2005/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/10/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/6/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

26/06/2014

37.

Quyết định

73/2001/QĐ-BNN ngày 09/7/2001

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ

Được thay thế bằng Quyết định 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 3/11/2014 ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/11/2014

38.

Thông tư

10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010

Về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

Được thay thế bởi Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

27/03/2014

39.

Thông tư

63/2011/TT-BNN ngày 30/9/2011

Về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/03/2014

2. Pháp chế

40.

Thông tư

28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2009

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/01/2014

41.

Thông tư

49/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/07/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2009.

Được thay thế bằng Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/01/2014

3. Chế biến nông lâm sản và thủy sản

42.

Thông tư

28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012

Ban hành Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

12/05/2014

4. Thủy li, đê điều

43.

Quyết định

344 QĐ/KT ngày 21/03/1977

Quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6 -77

Được thay thế bằng Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

5. Thú y

44.

Thông tư

36/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2009

Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản;

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/08/2014

45.

Thông tư

52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011

Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi

04/08/2014

46.

Thông tư

39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010

Hướng dẫn các loại thiên tai dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bằng 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

11/08/2014

47.

Thông tư

33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

48.

Thông tư

34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

49.

Quyết định

99 NN-TY-QĐ ngày 20/02/1995

Ban hành quy định vệ sinh thú y đối với lò mổ, điểm giết mổ động vật - đối với giết mổ động vật nói chung.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

50.

Quyết định

67/1999/QĐ-BNN-TY ngày 20/4/1999

Ban hành Quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

51.

Quyết định

3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005

Ban hành quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

52.

Thông tư liên bộ NNPTNT - TNMT

05/LB-TT ngày 24/5/1997

Hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán, vận chuyển Lợn, Trâu, Bò.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 5530/QĐ-BNN-PC ngày 24/12/2014 về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

24/12/2014

6. Chăn nuôi

53.

Quyết định

54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002

Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Được thay thế bằng Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014 ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

20/10/2014

7. Trng trọt

54.

Thông tư

59/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2009

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015

Được thay thế bằng Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

02/01/2014

55.

Thông tư

36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010

Về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

56.

Thông tư

52/2010/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2010

Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới

Được thay thế bằng Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/12/2014

8. Bảo vệ thực vật

57.

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

31/12/2014

58.

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

31/12/2014

59.

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012

Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

31/12/2014

60.

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005

Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

31/12/2014

9. Lâm nghiệp - kim lâm

61.

Quyết định

94/2000/BNN-KL ngày 24/8/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm.

Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22 tháng 01 năm 2014 Thông tư liên tịch quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

10/03/2014

10. Thủy sản

62.

Thông tư

73/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 4855/QĐ-BNN-TCTS ngày 7/11/2014 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

07/11/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1. Thú y

63.

Thông tư

Thông tư số 04/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn;

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

27/01/2014

64.

Thông tư

Thông tư số 05/2011/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm;

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

27/01/2014

65.

Thông tư

Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, chống bệnh dại ở động vật;

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

27/01/2014

66.

Quyết định

Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS);

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

27/01/2014

67.

Quyết định

Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc;

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

27/01/2014

68.

Thông tư

Thông tư số 69/2005/TT-BNN ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm.

Các quy định về báo cáo dịch bệnh động vật

Được thay thế bằng Thông tư số 53/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2013 Quy định về báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn

27/01/2014

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

69.

Quyết định

80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002

Về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng

Được thay thế bằng Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn

9/12/2013

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 684/QĐ-BNN-PC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 684/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2015
Ngày hiệu lực 03/03/2015
Ngày công báo 19/03/2015
Số công báo Từ số 361 đến số 362
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 684/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 684/QĐ-BNN-PC 2015 Văn bản hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 684/QĐ-BNN-PC 2015 Văn bản hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 684/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hà Công Tuấn
Ngày ban hành 03/03/2015
Ngày hiệu lực 03/03/2015
Ngày công báo 19/03/2015
Số công báo Từ số 361 đến số 362
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 684/QĐ-BNN-PC 2015 Văn bản hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 684/QĐ-BNN-PC 2015 Văn bản hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2014

 • 03/03/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/03/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/03/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực