Quyết định 709/QĐ-UBND

Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 709/QĐ-UBND giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng rừng Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG ĐỂ TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 77/TTr-SNN ngày 04 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Tổng số loài cây gồm 63 loài trong đó:

a) Nhóm cây gỗ: 28 loài.

b) Nhóm cây tre trúc: 14 loài.

c) Nhóm cây ăn quả và lâm sản ngoài gỗ: 21 loài.

2. Các loài cây nằm trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

Thực hiện theo Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính.

(chi tiết Danh mục các loài câyPhụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát và hướng dẫn quá trình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Quyết định này thay thế Quyết định s974/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp khuyến khích sử dụng trồng rừng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 và danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh phải thực hiện thủ tục giám sát chất lượng giống theo Chuỗi hành trình giống.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, 58bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LOÀI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRỒNG RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên thường gọi - Tên địa phương - Tên khoa học

Danh mục loài cây phân theo chức năng để gây trồng

 

Phân theo mục đích sử dụng

Dọc hành lang giao thông

Theo vùng kinh tế

Nguyên liệu giấy

Lâm sản phẩm phụ

 

Cảnh quan đô thị

Bóng mát

Cây lấy quả

Dọc sông Đà, sông Mã

Vùng cao biên giới

 

 

I

Nhóm cây gỗ (28 loài)

 

1

Kháo vàng, kháo thơm, kháo nhậm, bời lời dẹc, rẻ vàng – Machilus odoratissma Ness

x

x

 

x

x

x

 

x

 

2

Dâu quả dài - Cây dâu rừng - Morus macroura

x

x

x

x

x

x

 

x

 

3

Đen lá hẹp – Cây ten, mắc ten, đen, cây quả đen, kia đếch piêu... – Cleidiocarpon cavaleriei

x

x

x

x

 

 

 

x

 

4

Bồ hòn – bò bòn, vô hoan, co hón, mắc hón – Sapindus saponaria

 

x

 

x

x

x

 

x

 

5

Cánh kiến – Bọt, ba chia, rùm mao - Mallotus philippinensis

 

 

 

x

x

x

 

x

 

6

Tống quả sủ - Alnus nepalensis

x

x

 

x

 

 

 

x

 

7

Cáng lò - Betula alnoides

x

x

 

x

 

 

 

 

 

8

Sến mủ - Shorea cochinchinenses 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

9

Muồng đen – Muồng xiêm - Cassia siamea 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

10

Tông dù - Mạy sao, Xoắn xủ, Xoan hôi - Toona sinensis 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

11

Lõi thọ - Gmelina arborea 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

12

Trẩu – trẩu nhăn, trẩu ba hạt, co cao, mạy bo, mạy trẩu.. - Vernicia montana

 

 

 

 

x

 

x

x

 

13

Trẩu trơn – Trẩu lùn, trẩu ba năm, trẩu quả nhẵn, thau.. – Vernicia fodii

 

 

 

 

x

 

x

x

 

14

Cây sổ - co má sản, cây sổ bà, thiều biêu - Dillenia indica L

 

x

 

 

 

 

 

x

 

15

Ràng ràng xanh – Mạy ta lăm - Ormosia pinnata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Sưa -Sưa Bắc Bộ, Sưa hoa trắng, Trắc thối, Trắc hoa trắng, Huê mộc vàng, Hoàng hoa lý, Hoàng hoa lê - Dalbergia tonkinensis

x

x

 

x

x

x

 

 

 

17

Lát Mexico - Cedrela odorata

x

x

 

x

x

 

x

 

 

18

Long Não - Re - Cinnamomum camphora

x

x

 

x

x

 

 

 

 

19

Sấu - Sấu trắng, Long cóc - Dracontomelon duperreanum

x

x

x

x

x

x

x

 

 

20

Sa mu, Sa mộc - Cunninghamia lanceolata

x

x

 

x

x

x

 

 

 

21

Pơ mu - Tô hạp hương, Mạy long lanh - Fokkienia hodginsii

x

x

 

x

x

x

 

 

 

22

Nhội - Lội - Bischofia trifoliata

x

x

 

x

x

x

x

 

 

23

Xoan nhừ - Chorospondias acillais

x

x

 

x

x

x

x

 

 

24

Xoan Ta - Melia azedarch

x

x

 

x

x

x

x

 

 

25

Giổi găng - Paramichialia baillonii

x

x

 

x

x

x

 

 

 

26

Xoan đào - Choerospondias axillaris

x

x

 

x

x

x

x

 

 

27

Xà cừ - Khaya senegalensis

x

x

 

x

x

x

 

 

 

28

Phượng vĩ - Delonix regia raf

x

x

 

x

x

x

 

 

 

II

Nhóm cây tre trúc (14 loài)

 

1

Cây măng ngọt - Le lông trắng, Nó bàn, Nó bói - Gigantochloa albociliata

 

 

 

x

x

x

x

x

 

2

Tre bát độ, Tre điền trúc - Dendrocalamus ohhlami

 

 

 

x

x

x

x

x

 

3

Vầu đắng - Vầu lá nhỏ, Nó khồm - Indosasa angustata

 

 

 

x

x

x

x

x

 

4

Bương lớn, Bương, Bương Mốc - Dendrocalamus aff

 

 

 

x

x

x

x

x

 

5

Trúc sào - mạy khoàng cái, mạy khoàng hào - Phyllostachys edulis

 

 

 

x

x

x

x

x

 

6

Tre gai - Tre hoá, tre nhà, mạy pháy - Bambusa blumeana

 

 

 

x

x

x

x

x

 

7

Mạy sang - Mạy sang mù, tre tây bắc - Phân họ Bambusoideae

 

 

 

x

x

x

x

x

 

8

Nứa lá to – Nứa ngọn thẳng, nứa ngộ - Schizostachyum funghomii McClure

 

 

 

x

x

x

x

x

 

9

Mạy bông – tre song, tre xiêm, mạy sang ba - Bambusa tulda Roxb

 

 

 

x

x

x

x

x

 

10

Mạy lay – mạy lai, cây măng ngọt, tre lào, le lông trắng - Gigantochloa albociliata

 

 

 

x

x

x

x

x

 

11

Mạy puốc cai na – mạy pu, cai na, mạy puốc, tre phấn – Dendrocalamus pachystachys

 

 

 

x

x

x

x

x

 

12

Mạy hốc - Dendrocalamus semiscandens

 

 

 

x

x

x

x

x

 

13

Luồng - Dendrocalamus membraceus

 

 

 

x

x

x

x

x

 

14

Lùng - Bambusa sp

 

 

 

x

x

x

x

x

 

III

 Nhóm cây ăn quả và lâm sản ngoài gỗ (21 loài)

 

1

Mây nếp - Mây tắt, Mây đất, Mây vườn - Calamus tetradactylus

 

 

 

x

x

x

 

x

 

2

Sa nhân - Amomum

 

 

 

x

x

x

 

x

 

3

Hà Thủ ô đỏ - Giao đằng - Polygonum multiforum

 

 

 

x

x

x

 

x

 

4

Đào - Prunuspersica

x

x

x

x

x

x

 

x

 

5

Mít - Artocarpus integrifolia

 

x

x

x

x

x

 

x

 

6

Nhãn - Dimocarpus longan

 

x

x

x

x

x

 

x

 

7

Bơ - Persea americana

 

x

x

x

x

x

 

x

 

8

Thảo quả - Mác hấu, đò ho, lờ hảo - Amomum aromaticum

 

 

x

x

x

x

 

x

 

9

Hoàng tinh trắng – Cây đét, mằn khinh lài, co hán han.. – Disporopsis longifolia

 

 

x

x

x

x

 

x

 

10

Đẳng sâm – Cây đùi gà, ngân đằng, mằn rày cáy, co nhả dõi, cang hô – Codonopsis javanica

 

 

x

x

x

x

 

x

 

11

Bách bộ - Củ ba mươi, dây đẹt ác, mằn sòi, bẳn sam sip, hơ ling – Stemona tuberosa

 

 

x

x

x

x

 

x

 

12

Ba kích – ba kích thiên, dây ruột già, chẩu phóng xì, sày cáy – Morinda officinalis How

 

 

x

x

x

x

 

x

 

13

Khúc khắc - ủ cun, dây kim cang kim cang mỡ, cây nâu, khau đâu, rạng lò, tơ pớt - Smilax glabra 

 

 

x

x

x

x

 

x

 

14

Gạo hoa đỏ - Bombax ceiba

x

x

 

x

x

x

x

x

 

15

Ban trắng – Hoa ban, móng bò đổi màu, móng bò sọc - Bauhinia variegata

x

x

 

x

x

x

 

 

 

16

Moóc trai - SP

 

 

x

 

 

 

 

x

 

17

Bằng lăng tím - Lagerstroemia

x

x

 

x

x

x

 

 

 

18

Mắc khén – Sẻn hôi - Zanthoxylum rhetsa

 

 

x

x

x

x

x

x

 

19

Mề gà - SP

 

 

x

x

 

 

 

x

 

20

Rau sắng – rau mì chính, rau ngót rừng - Melientha suavis

 

 

 

 

x

x

 

x

 

21

Cọ - cọ cảnh, cọ lùn - Livistona chinensis

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 709/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu709/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 709/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 709/QĐ-UBND giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng rừng Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 709/QĐ-UBND giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng rừng Sơn La 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu709/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýLò Minh Hùng
       Ngày ban hành25/03/2016
       Ngày hiệu lực25/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 709/QĐ-UBND giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng rừng Sơn La 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 709/QĐ-UBND giống cây trồng lâm nghiệp khuyến khích sử dụng để trồng rừng Sơn La 2016

           • 25/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực