Quyết định 71/2012/QĐ-UBND

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động đã được thay thế bởi Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2012/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 5, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2007/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2007 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Lào Cai Khoá XIV - Kỳ họp thứ 6 về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 220/ TTr-STNMT ngày 28/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1: “4. Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường”

2. Sửa đổi Khoản 5, Điều 1: “5. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đồng/01 báo cáo”

3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vịnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực07/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu71/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành28/12/2012
       Ngày hiệu lực07/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2012/QĐ-UBND sửa đổi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động