Quyết định 78/2014/QĐ-UBND

Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/TTr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Các chủ dự án, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác, kinh doanh thuộc lĩnh vực có ảnh hưởng đến môi trường phải thực hiện các thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

2. Mức thu phí: Theo Phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

a) Đơn vị thu phí: Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: Cơ quan tổ chức thu phí được để lại 75% trên tổng số tiền phí thực thu, nộp 25% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách;

c) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ Phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu Phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ, chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi khoản 4, khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

PHÍ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tổng vốn

Dự án

≤ 50 tỷ đồng

> 50 và ≤ 100 tỷ đồng

>100 và ≤ 200 tỷ đồng

>200 và ≤ 500 tỷ đồng

> 500 và tỷ đồng

1

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5

6,5

12

14

17

2

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6,9

8,5

15

16

25

3

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7,5

9,5

17

18

25

4

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,8

9,5

17

18

24

5

Nhóm 5. Dự án Giao thông

8,1

10

18

20

25

6

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp

8,4

10,5

19

20

26

7

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5

6

10,8

12

15,6

Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu nêu trên.

Ghi chú: Mức đang thực hiện trước Quyết định này là 5 triệu đồng/dự án.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu78/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2014
Ngày hiệu lực13/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu78/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành03/12/2014
       Ngày hiệu lực13/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 78/2014/QĐ-UBND thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Lào Cai