Quyết định 120/2016/QĐ-UBND

Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tờ trình số 1021a/ TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1. Danh mục các văn bản bãi bỏ: Theo Biểu chi tiết kèm theo.

2. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa, TT&DL, Lao động, TB&XH;

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban QL Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

DANH SÁCH

CÁC QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 120/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Stt

Số Quyết định

Nội dung

Ngày ban hành

1

Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

16/8/2012

2

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND

Về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

19/7/2013

3

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

4

Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

5

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

6

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

7

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

8

Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND

Về việc thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

9

Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

10

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

11

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

12

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

29/9/2014

13

Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

14

Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

29/9/2014

15

Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND

Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

02/10/2014

16

Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

17

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

18

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

19

Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

20

Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND

Về việc thu Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

21

Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

22

Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ

lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

23

Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND

Về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

24

Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND

Về việc thu Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

25

Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

26

Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài  liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

03/12/2014

27

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND

Về việc bổ sung nội dung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 58/2014/ QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

19/6/2015

28

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND

Về việc thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

06/5/2016

29

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

06/5/2016

30

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1, Điều 2, Điều 3 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu lệ phí Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

19/8/2016

31

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND

Sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

19/8/2016

32

Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

19/8/2016

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu120/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành20/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai

           • 20/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực