Quyết định 73/2014/QĐ-UBND

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 120/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phí lệ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 679/TTr-STC ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thu Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

2. Mức thu Lệ phí: 150.000 đồng/01 giấy phép.

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép mức thu: 75.000 đồng/01 giấy phép.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu Lệ phí:

a) Cơ quan thu Lệ phí: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

b) Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: cơ quan tổ chức thu lệ phí được để lại 20% trên tổng số tiền lệ phí thực thu, nộp 80% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ lệ phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại hóa đơn, dịch vụ; chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định về lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2014
Ngày hiệu lực13/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýDoãn Văn Hưởng
       Ngày ban hành03/12/2014
       Ngày hiệu lực13/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất tỉnh Lào Cai