Quyết định 7185/QĐ-BYT

Quyết định 7185/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 7185/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7185/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bDanh mục văn bn quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2016 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo,
Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ
, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- T
òa án nhân dân ti cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Cổng thông tin điện t
Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
7185/QĐ-BYT ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định của Bộ Y tế

167/BYT-QĐ
Ngày 04/02/1997

Ban hành bổ sung 5 bệnh ngh nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1221/2000/QĐ-BYT
Ngày 18/4/2000

Quy định về vệ sinh trường học

Được thay thế bởi Thông thư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

3

Quyết định của Bộ trưởng BY tế

26/2005/QĐ-BYT
Ngày 09/9/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Được thay thế bởi Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

10/12/2016

4

Quyết định số của Bộ trưởng BY tế

27/QĐ-BYT
Ngày 21/9/2006

Ban hành bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

5

Thông tư của Bộ trưởng BY tế

09/2000/TT-BYT Ngày 28/4/2000

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

15/8/2016

6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

12/2006/TT-BYT Ngày 10/11/2006

Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

15/8/2016

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

11/2009/TT-BYT
Ngày 14/8/2009

Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một sbệnh, nhóm bệnh được quỹ BHYT thanh toán

Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

19/8/2016

8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

07/2010/TT-BYT Ngày 05/4/2010

Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

01/7/2016

9

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

19/2011/TT-BYT Ngày 06/6/2011

Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư s19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

15/8/2016

10

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

42/2011/TT-BYT Ngày 30/11/2011

Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

11

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

34/2013/TT-BYT
Ngày 28/10/2013

Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

01/7/2016

12

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

37/2013/TT-BYT
Ngày 11/11/2013

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Được thay thế bởi Thông tư s11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

01/7/2016

13

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày 18/11/2013

Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

15/8/2016

14

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

31/2014/TT-BYT
Ngày 26/9/2014

Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

01/7/2016

15

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

36/2014/TT-BYT
Ngày 14/11/2014

Bổ sung bệnh Bụi phổi Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

16

Thông tư liên bộ của Bộ Y tế - Bộ Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn Việt Nam

08/TT-LB
Ngày 19/5/1976

Quy định một sbệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

17

Thông tư liên bộ số của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

29/TT-LB
Ngày 25/10/1991

Bổ sung một số bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

18

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11/1999/TTLB-BYT-BHXH
Ngày 22/6/1999

Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội

Được thay thế bởi Thông tư s14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

01/7/2016

19

Thông tư liên tịch của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày 20/4/1998

Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

15/8/2016

20

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng

36/2011/TTLT-BYT-BQP
Ngày 17/10/2011

Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

15/8/2016

21

Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính

01/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày 19/01/2012

Hướng đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

01/7/2016

22

Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính

36/2013/TTLT-BYT-BTC
Ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

01/7/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7185/QĐ-BYT ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên loi và tên gi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành quy chế bệnh viện

1895/1997/BYT-QĐ
Ngày 19/9/1997

Mục 42 về “Trưởng khoa vi sinh”

Được thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT-BYT ngày 19/9/2016 quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện

03/11/2016

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

3733/2002/QĐ-BYT
Ngày 10/10/2002

Tiêu chuẩn cường độ điện từ trường dải tần số 30kHz - 300GHz thuộc Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

01/12/2016

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư s22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kthuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

01/12/2016

Tiêu chuẩn về tiếng ồn trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Btrưởng Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

01/12/2016

Tiêu chuẩn từ trường tần số thấp và Tiêu chuẩn cường độ điện trường tần sthấp trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

01/12/2016

Tiêu chuẩn vi khí hậu trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

01/12/2016

Tiêu chuẩn rung trong trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

01/12/2016

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án

4069/2001/QĐ-BYT
Ngày 28/9/2001

Mu giấy ra viện

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

01/7/2016

4

Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày 20/4/1998

Mục V và Mục VII

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

5

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT
Ngày 01/3/2000

Nội dung quy định liên quan đến hướng dẫn hoạt động công tác y tế trường học đối với các trường mầm non và phổ thông

Được thay thế bởi Thông thư liên tịch s13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học

30/6/2016

6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

17/2012/TT-BYT
Ngày 24/10/2012

Mu giấy chứng sinh

Được thay thế bi Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

01/7/2016

7

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp

28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Ngày 27/9/2013

Bảng 3 tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

01/7/2016

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

12/2014/TT-BYT
Ngày 20/3/2014

Chương VI. Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng

Được thay thế bởi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và theo quy định tại Khoản 4 Điều 172 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/7/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7185/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7185/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2016
Ngày hiệu lực07/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7185/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 7185/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 7185/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu7185/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýPhạm Lê Tuấn
       Ngày ban hành07/12/2016
       Ngày hiệu lực07/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 7185/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 7185/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ một phần 2016

           • 07/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực