Quyết định 72/2000/QĐ-BCN

Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY HOÀ BÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀ BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Công ty May Hoà Bình (doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam) thành Công ty cổ phần May Hoà Bình và Biên bản thẩm định ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 1574/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty May Hoà Bình (doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam) gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần là: 6.600.000.000 đồng (sáu tỷ sáu trăm triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 25%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 66%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty: 9%.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty May Hoà Bình (Quyết định số 469/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam về xác định giá trị Công ty May Hoà Bình) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là: 19.109.424.912 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là: 6.588.020.281 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 576 lao động trong Công ty là 43.510 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.305.300.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 12 lao động nghèo trong Công ty là 1.240 cổ phần trị giá 86.800.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty May Hoà Bình để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và đầu tư xây dựng cơ bản. Công ty May Hoà Bình làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam xem xét, quyết định theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần May Hoà Bình,

- Tên tiếng Anh : HOA BINH GARMENT JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là: PEGARIMEX,

- Trụ sở đặt tại : 830, Bến Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty kinh doanh các ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần):

- Sản xuất kinh doanh hàng may mặc,

- Xuất nhập khẩu trực tiếp,

- Sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Hoà Bình là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Hoà Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty May Hoà Bình có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Hoà Bình.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Công ty May Hoà Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần May Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2000
Ngày hiệu lực06/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2000/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýLê Quốc Khánh
       Ngày ban hành22/12/2000
       Ngày hiệu lực06/01/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình