Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định 724/QĐ-UBND công bố bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa không thuộc Phụ lục I, II, III, IV, V tại Thông tư 05/2014/TT-BCT qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 3) năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 724/QĐ-UBND 2017 doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT MỘT SỐ HÀNG HÓA KHÔNG THUỘC CÁC PHỤ LỤC I, II, II, IV, V TẠI THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BCT NGÀY 27/01/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU (ĐỢT 3) NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyn khu hàng hóa;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu: Số 604/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 về việc cho phép thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; số 605/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 nám 2016 ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; số 606/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Quy định về nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Th, tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 667/TT-SCT ngày 11 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung 09 doanh nghiệp thực hiện tái xuất một số hàng hóa không thuộc các Phụ lục I, II, III, IV, V tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đt 3) năm 2017.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Thời gian thực hiện tái xuất hàng hóa đến hết ngày 31/12/2017.

Điều 2. Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tái xuất hàng hóa và các quy định của UBND tỉnh Lai Châu liên quan đến việc quản lý, điều tiết hoạt động tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng (hoặc khi có yêu cầu đột xuất), doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ; các Doanh nghiệp có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
(B/c)
- Bộ Công Thương; (B/c)
- Bộ Tài chính; (B/c)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (B/c)
- Bộ Quốc phòng; (B/c)
- Tổng cục Hải quan; (B/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Hả
i quan tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng A Tính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 724/QĐ-UBND 2017 doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 724/QĐ-UBND 2017 doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu724/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng A Tính
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 724/QĐ-UBND 2017 doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 724/QĐ-UBND 2017 doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô Lai Châu

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực