Quyết định 73/2007/QĐ-UBND

Quyết định 73/2007/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 51/2013/QĐ-UBND thu hút hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 73/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ.TTg, ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 26/10/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Huyện, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2002/QĐ.UB ngày 06/02/2002 về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ khoa học - kỹ thuật, nghệ nhân, công nhân có trình độ tay nghề cao làm việc tại Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX, NC, Sở Nội vụ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VÀ NGHỆ NHÂN VỀ LÀM VIỆC TẠI LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND, ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong học tập, công tác, nâng cao trình độ chuyên môn và thu hút được nhiều cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao, sinh viên tỉnh ngoài tốt nghiệp loại giỏi về Lào Cai công tác, nhằm từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Khóa XIII.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh:

1. Đối tượng áp dụng: Là những người đảm bảo thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quy định này, gồm các đối tượng sau:

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh, cấp huyện), bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền.

1.2. Học sinh Trung học phổ thông đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng đối với học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá, nhưng điểm trung bình các môn phải từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước ở các lĩnh vực, chuyên ngành mà tỉnh đang cần và thiếu.

1.3. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy; sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi theo các chuyên ngành mà tỉnh cần, có nguyện vọng công tác lâu dài tại Lào Cai.

1.4. Cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, nghệ nhân ở tỉnh ngoài tình nguyện làm việc lâu dài tại Lào Cai (Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, Nghệ nhân bậc cao).

2. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai gồm:

2.1. Đào tạo sau đại học, lý luận Chính trị, quản lý nhà nước, tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh;

2.2. Thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân ngoài tỉnh về làm việc tại Lào Cai.

Điều 3. Điều kiện được hưởng theo Chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ:

1. Tự nguyện và cam kết về công tác tại Lào Cai từ 8 năm trở lên, chấp hành sự điều động, phân công tác của các cơ quan có thẩm quyền và được trợ cấp một lần.

2. Tuổi đời không quá 47 đối với nữ và 52 tuổi đối với nam; nếu là Giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ nhân thì tuổi đời có thể cao hơn nhưng không quá 60 tuổi.

3. Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe (do cơ quan y tế có thầm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp thủ tục đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ); không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án v.v…

Những người không thực hiện theo đúng các quy định, điều kiện trên, không thuộc đối tượng điều chỉnh theo chính sách này.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh:

1. Hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài:

1.1. Đối tượng được cử đi đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ) theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn bộ từ các dự án, đề án của các Bộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh, phải có cam kết chấp hành đúng theo các điều kiện, quy định của tỉnh khi được cử đi học theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ toàn phần từ các dự án, đề án của các Bộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh.

1.2. Đối tượng được cử đi đào tạo không theo các chương trình học bổng toàn phần, tài trợ từ các dự án, đề án của các Bộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh:

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Tiến sỹ: 50 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 55 triệu đồng)

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sỹ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số 35 triệu đồng).

1.3. Đối tượng được cử đi đào tạo, được tài trợ một phần kinh phí từ các chương trình đề án, dự án của các Bộ, ngành Trung ương hoặc của tỉnh. Căn cứ vào mức tài trợ cụ thể của từng đề án, dự án, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, cụ thể:

- Đối với đào tạo Tiến sỹ:

+ Được dự án, đề án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng)

+ Được dự án, đề án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 25 triệu đồng)

- Đối với đào tạo Thạc sỹ:

+ Được dự án, đề án tài trợ dưới 50% thì tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng)

+ Được dự án, đề án tài trợ trên 50% thì tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 15 triệu đồng)

2. Cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh cử đi đào tạo trong nước:

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo nghiên cứu sinh, sau khi nhận bằng Tiến sĩ được hỗ trợ: 30 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 35 triệu đồng)

2.2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo Thạc sĩ, sau khi nhận bằng Thạc sĩ được hỗ trợ: 18 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 22 triệu đồng)

3. Cán bộ, viên chức ngành y tế được cử đi đào tạo, sau khi nhận bằng tốt nghiệp được trợ cấp như sau:

3.1. Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 08 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng)

3.2. Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 22 triệu đồng (nếu là cán bộ nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mức hỗ trợ là 25 triệu đồng)

Điều 5. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chương trình Cao cấp Chính trị, Cử nhân chính trị, Cử nhân Hành chính (văn bằng 2) tại chức ở tỉnh được hỗ trợ 02 triệu đồng cho cả khóa học.

Điều 6. Chính sách về tuyển dụng và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là học sinh, sinh viên:

1. Sinh viên là người Lào Cai, sinh viên ngoài tỉnh tốt nghiệp các trường đại học hệ chính quy, đạt học lực giỏi trở lên theo các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thể dục - Thể thao, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin về công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 10 triệu đồng khi được tuyển dụng.

2. Sinh viên là người Lào Cai tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá theo các chuyên ngành tỉnh đang cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin (cả học trong nước và ngoài nước) về công tác tại Lào Cai (có cam kết từ 08 năm trở lên), căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng III; hỗ trợ 03 triệu đồng nếu công tác tại các xã vùng II khi được tuyển dụng.

3. Sinh viên là người Lào Cai có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III từ 03 năm trở lên trước khi đi học đại học hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp tình nguyện về công tác tại các vùng III (có cam kết từ 08 năm trở lên) được ưu tiên xét tuyển, bố trí công tác phù hợp và được hỗ trợ 07 triệu đồng khi được tuyển dụng.

4. Học sinh Trung học phổ thông là người Lào Cai đạt học lực giỏi trong 02 năm cuối cấp, tốt nghiệp loại giỏi (riêng đối với học sinh là con em dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá, nhưng điểm trung bình các môn học phải từ 7,5 trở lên), được tỉnh lựa chọn cử đi đào tạo đại học tại nước ngoài hoặc trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy trong nước theo những chuyên ngành tỉnh đang thiếu và cần: Nông - Lâm nghiệp, Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Thương mại - Du lịch, Công nghệ - Thông tin, sau khi tốt nghiệp về công tác tại Lào Cai (có cam kết từ 08 năm trở lên), sẽ được tỉnh đài thọ như sau:

a. Đối với học sinh giỏi được cử đi học tại nước ngoài: Trợ cấp toàn bộ học phí, ăn, ở và đi lại cho cả khóa học theo quy định.

b. Đối với học sinh giỏi được cử đi học trong nước: Trợ cấp toàn bộ học phí cho cả khóa học theo quy định hiện hành.

Điều 7. Chính sách về thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân ngoài tỉnh:

Cán bộ, công chức, viên chức, nghệ nhân ở tỉnh ngoài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu của tỉnh Lào Cai, có phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý điều hành tốt, tình nguyện đến công tác tại Lào Cai (có cam kết công tác từ 08 năm trở lên), căn cứ vào nhu cầu được ưu tiên tiếp nhận và bố trí vào những công việc phù hợp với ngành đào tạo và được trợ cấp 01 lần như sau:

1. Cán bộ có trình độ Tiến sĩ: 50 triệu đồng

2. Cán bộ có trình độ Thạc sĩ: 30 triệu đồng

3. Cán bộ, viên chức ngành Y tế:

a. Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 35 triệu đồng

b. Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 15 triệu đồng

4. Nghệ nhân ở các chuyên ngành mà tỉnh đang cần: 35 triệu đồng

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ và trình tự thủ tục đề nghị hưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ:

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ được bố trí từ ngân sách địa phương và được sử dụng theo nguyên tắc: UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, kinh phí; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý và cấp phát, sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

2. Danh sách các đối tượng được hưởng theo chính sách này do các sở, ban ngành, đoàn thể, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh, UBND các huyện, thành phố của tỉnh đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thực hiện các cam kết theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các huyện, thành phố:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các cơ quan Đảng, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc rà soát các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ; xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ đảm bảo chính xác, kịp thời giửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi và quản lý số cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách này theo đúng quy định của tỉnh.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của các đối tượng được hưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ: Đối tượng hưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ tự nguyện tham gia vào chính sách khuyến khích của tỉnh và phải có nghĩa vụ sau:

a. Đối tượng hưởng theo chính sách hỗ trợ đào tạo: Có bản cam kết sau khi tốt nghiệp trở về địa phương công tác tối thiểu từ 8 năm trở lên và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp không thực hiện đúng quy định thì phải bồi hoàn gấp 02 lần số kinh phí đã được hỗ trợ.

b. Đối tượng hưởng theo chính sách thu hút cán bộ: Có cam kết tình nguyện công tác tại tỉnh Lào Cai từ 08 năm trở lên, trường hợp không thực hiện đúng quy định của tỉnh thì bồi hoàn lại gấp 02 lần số kinh phí đã được trợ cấp.

c. Đối tượng là học sinh, sinh viên: Phải cam kết thực hiện đầy đủ quy định của tỉnh, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách này phải có cam kết của phụ huynh học sinh, sinh viên và phải có xác nhận của UBND cấp xã vào các loại giấy tờ có liên quan; trường hợp không thực hiện đúng theo quy định phải bồi hoàn gấp 02 lần số tiền được hỗ trợ, đồng thời sẽ có thông báo về địa phương đang cư trú không được bố trí vào công tác tại các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ (cơ quan thường trực)

1. Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy ở các lĩnh vực, chuyên ngành mà tỉnh đang cần (cả trong và ngoài tỉnh) để định hướng và phân bố đến các cơ quan, đơn vị. Trường hợp nếu cơ quan đó đang cần nhưng do hết biên chế thì có thể xem xét trình UBND tỉnh bổ sung thêm biên chế;

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2007
Ngày hiệu lực26/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu73/2007/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
      Người kýNguyễn Hữu Vạn
      Ngày ban hành16/11/2007
      Ngày hiệu lực26/11/2007
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2007/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ chuyên môn cao nghệ nhân làm việc tại Lào Cai