Quyết định 74/2008/QĐ-UBND

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Bắc Ninh đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2008/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2008/NQ-HĐND16 ngày 11.4.2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá 16 về việc ban hành quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành quy định về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BTP-BTC ngày 15.11.2007 của liên Bộ Tư pháp và Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Điều 2. Một số mức chi cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng đề cương:

a. Xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND:

+ Cấp tỉnh: 400.000 đồng/đề cương

+ Cấp huyện: 320.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 240.000 đồng/đề cương.

b. Xây dựng Chỉ thị của UBND:

+ Cấp tỉnh: 200.000 đồng/đề cương.

+ Cấp huyện: 160.000 đồng/đề cương.

+ Cấp xã: 120.000 đồng/đề cương.

2. Chi soạn thảo Dự thảo văn bản QPPL:

a. Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND:

+ Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/dự thảo

+ Cấp huyện: 1.600.000 đồng/dự thảo

+ Cấp xã: 1.200.000 đồng/dự thảo.

b. Chỉ thị của UBND:

+ Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/dự thảo.

+ Cấp huyện: 1.200.000 đồng/dự thảo.

+ Cấp xã: 900.000 đồng/dự thảo.

3. Chi công tác soạn thảo báo cáo thẩm tra, thẩm định, góp ý:

a. Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của HĐND:

+ Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: 200.000 đồng/báo cáo.

+ Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện: 150.000 đồng/báo cáo.

b. Chi soạn thảo báo cáo thẩm định của cơ quan tư pháp:

+ Chi soạn thảo báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo văn bản QPPL cấp tỉnh: 200.000 đồng/báo cáo.

+ Chi soạn thảo báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp đối với Dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp huyện: 150.000 đồng/báo cáo.

c. Chi góp ý:

+ Góp ý của Phòng Tư pháp đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện: 100.000 đồng/văn bản.

+ Góp ý của công chức Tư pháp - Hộ tịch đối với Dự thảo văn bản QPPL của cấp xã: 80.000 đồng/văn bản.

4. Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: công tác lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, chỉnh lý dự thảo, thẩm định, thẩm tra dự thảo của HĐND và UBND:

+ Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/buổi.

+ Cấp huyện: 40.000 đồng/người/buổi.

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/buổi.

5. Chi công tác tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL:

a. Theo phiếu lấy ý kiến hoặc đối tượng tham gia được thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng văn bản duyệt:

- Cấp tỉnh: 20.000 đồng/phiếu.

- Cấp huyện: 15.000 đồng/phiếu.

- Cấp xã: 10.000 đồng/phiếu.

b. Theo báo cáo đóng góp bằng văn bản:

Báo cáo đóng góp của các đơn vị được xin ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chi theo mức sau:

- Cấp tỉnh:              100.000 đồng/báo cáo

- Cấp huyện:           70.000 đồng/báo cáo.

- Cấp xã:                 50.000 đồng/báo cáo.

6. Chi công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL:

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/bản tổng hợp.

- Cấp huyện: 80.000 đồng/bản tổng hợp.

- Cấp xã: 60.000 đồng/bản tổng hợp.

7. Tổng mức phân bổ kinh phí cho các nội dung chi nêu trên:

a. Cấp tỉnh:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Tối đa không quá 5.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Tối đa không quá 2.000.000 đồng/văn bản.

b. Cấp huyện:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Tối đa không quá 4.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Tối đa không quá 1.600.000 đồng/văn bản.

c. Cấp xã:

- Chi cho xây dựng Nghị quyết, Quyết định: Tối đa không quá 3.000.000 đồng/văn bản.

- Chi cho xây dựng Chỉ thị: Tối đa không quá 1.200.000 đồng/văn bản.

8. Đối với các văn bản QPPL có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì tổng mức chi tối đa cho từng văn bản như sau:

- Cấp tỉnh:         Tổng mức chi không quá: 7.000.000 đồng/văn bản.

- Cấp huyện:     Tổng mức chi không quá: 5.000.000 đồng/văn bản

- Cấp xã:           Tổng mức chi không quá: 4.000.000 đồng/văn bản

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBDN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2008/QĐ-UBND mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh