Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH, THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một tại Văn bản số 265/TTr-UBND ngày 10/7/2007; của Sở Tài chính tại Văn bản số 884/STC-GCS ngày 07/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Tương Bình Hiệp, Tân An, Hiệp An, Thủ trưởng các cơ quan, các hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Điều 1. Bồi thường đất hành lang bảo vệ đường bộ:

Áp dụng theo Công văn số 6429/UBND-SX ngày 21/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện bồi thường đối với đất trong hành lang bảo vệ đường bộ.

Điều 2. Điều kiện để được bồi thường về đất:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi (gọi chung là người bị thu hồi đất) được hỗ trợ bồi thường về đất khi có một trong các điều kiện sau đây:

1. Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đất có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

6. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai 2003; và được Uỷ ban nhân dân phường, xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì được bồi thường.

9. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.

10. Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước;

b) Đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước;

c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

Điều 3. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường:

1. Người sử dụng đất không đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quy định này.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

3. Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003.

4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

5. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

6. Đất sử dụng sau ngày 01/7/2004 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền.

Điều 4. Phân loại bồi thường về đất:

1. Xác định loại đất thổ cư được bồi thường:

a) Đất thổ cư của hộ gia đình, cá nhân là đất để xây dựng nhà ở bao gồm khuôn viên nhà, sân bãi, kho tàng và diện tích xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt vào mục đích làm nhà ở hoặc chưa xây dựng nhà ở, mà đã hoàn tất thủ tục sử dụng đất ở.

b) Hạn mức đất thổ cư căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể của từng hộ.

c) Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng theo quy định nhưng không quá 300m2 cho mỗi hộ.

2. Phương thức bồi thường đất:

a) Đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường 100% theo đơn giá quy định. Trường hợp chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính về đất thì trừ thuế chuyển quyền sử dụng đất 4% đối với đất ở, 2% đối với đất nông nghiệp và 1% lệ phí trước bạ đối với các loại đất.

b) Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai 2003; và được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định như sau:

- Đối với đất sử dụng trước ngày 15/10/1993 thì được bồi thường, hỗ trợ như sau:

+ Đối với đất ở thì được bồi thường 99% (trừ 1% lệ phí trước bạ).

+ Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì được bồi thường 99% (trừ 1% lệ phí trước bạ) theo đơn giá đất quy định.

+ Đối với đất nông nghiệp thì được bồi thường 100% theo đơn giá đất quy định.

- Đối với đất sử dụng từ 15/10/1993 đến 01/7/2004 thì được bồi thường, hỗ trợ như sau:

+ Đối với đất ở thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích bồi thường không vượt quá hạn mức theo quy định và phải trừ 50% tiền sử dụng đất và 1% lệ phí trước bạ.

+ Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì được bồi thường theo diện tích thực tế theo đơn giá quy định nhưng phải trừ 50% tiền sử dụng đất và 1% lệ phí trước bạ.

+ Đối với đất nông nghiệp thì được bồi thường 100% (trừ 1% lệ phí trước bạ) theo đơn giá đất quy định.

3. Đối với các doanh nghiệp, công ty:

- Nếu đất đã giao nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc phải nộp tiền sử dụng đất mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì không bồi thường về đất, chỉ bồi thường chi phí đầu tư vào đất, khi các chi phí này không có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước;

- Đất có nguồn gốc đất công do chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đã cho thuê đất, tạm cho mượn để sử dụng có thời hạn nhưng vượt thẩm quyền thì không được bồi thường và được thông báo để chấm dứt hợp đồng và di dời;

- Nếu đất được giao (hoặc chuyển nhượng) đã nộp tiền sử dụng đất (bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước) thì được bồi thường về đất theo đơn giá quy định.

4. Đối với các công trình văn hóa, di tích lịch sử, đình, chùa, Hội đồng Bồi thường - Giải tỏa lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

5. Đối với nghĩa địa, đất các công trình công cộng nếu không có giấy tờ hợp lệ sẽ không được bồi thường về đất mà chỉ xét bồi thường tài sản trên đất.

Điều 5. Đơn giá bồi thường đất:

1. Đất thổ cư:

a) Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ ngã ba Suối Giữa đến ngã tư Cây Me:

- Đất hạng 1 (khu vực 1, hệ số điều chỉnh 0,8): Tiếp giáp đường và cách HLBVĐB trong phạm vi 50m: 950.000 đ/m2 x 0,8 = 760.000 đ/m2.

b) Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ ngã tư Cây Me đến cầu Ông Cộ:

- Đất hạng 1 (khu vực 1, hệ số điều chỉnh 0,7): Tiếp giáp đường và HLBVĐB trong phạm vi 50m: 950.000 đ/m2 x 0,7 = 665.000 đ/m2.

2. Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

Trường hợp đất tiếp giáp với trục đường giao thông chính, đường phố đô thị thì được nhân với hệ số 1,5:

a) Đối với đất trồng cây hàng năm: 60.000 đ/m2 x 1,5 = 90.000 đ/m2.

b) Đối với đất trồng cây lâu năm: 70.000 đ/m2 x 1,5 = 105.000 đ/m2.

3. Hỗ trợ đất nông nghiệp, đất vườn liền kề đất ở:

3.1/- Đoạn ngã ba Suối Giữa đến ngã tư Cây Me:

a. Đối với đất trồng cây hàng năm: 304.000 đ/m2 (bao gồm liền kề đất ở 760.000 đ/m2 nhân với 40%).

b. Đối với đất trồng cây lâu năm: 304.000 đ/m2 (bao gồm liền kề đất ở 760.000 đ/m2 nhân với 40%).

3.2/- Đoạn ngã tư Cây Me đến cầu Ông Cộ:

a). Đối với đất trồng cây hàng năm: 266.000 đ/m2 (bao gồm liền kề đất ở 665.000 đ/m2 nhân với 40%).

b). Đối với đất trồng cây lâu năm: 266.000 đ/m2 (bao gồm liền kề đất ở 665.000 đ/m2 nhân với 40%).

Chương II

BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG

Điều 6. Đơn giá bồi thường hoa màu và cây trồng:

Áp dụng theo Quyết định số 258/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

I/- Cây ngắn ngày:

1/- Lúa: 2.000 đ/m2.

2/- Mía:

+ Vụ 1:  3.000 đ/m2.

+ Vụ 2:  2.500 đ/m2.

+ Vụ 3:  2.000 đ/m2.

3/- Đậu, ngũ cốc các loại: 1.750 đ/m2.

4/- Mì, bắp, khoai củ các loại: 1.000 đ/m2.

5/- Rau gia vị: 3.000 đ/m2.

6/- Rau cải các loại: 2.500 đ/m2.

7/- Cây thuốc nam: 4.000 đ/m2.

8/- Cây bông huệ:

+ Chưa thu hoạch: 5.000 đ/m2.

+ Đang thu hoạch:  10.000 đ/m2.

9/- Thuốc dũ, môn kiểng, đinh lăng: 1.000 đ/cây.

10/- Cỏ trồng để nuôi bò: 3.000 đ/m2.

II/- Cây lâu năm, cây công nghiệp:

1. Cây cao su (Mật độ tối đa 555 cây/ha):

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 35.000 đ/cây.

- Trên 2 đến 5 năm tuổi: 60.000 đ/cây.

- Trên 5 đến 10 năm tuổi: 95.000 đ/cây.

- Trên 10 năm tuổi: 150.000 đ/cây.

2. Cây điều (Mật độ tối đa 277 cây/ha):

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000 đ/cây.

- Trên 2 đến 4 năm tuổi: 50.000 đ/cây.

- Trên 4 đến 6 năm tuổi : 90.000 đ/cây.

- Trên 6 đến 20 năm tuổi: 140.000 đ/cây.

- Trên 20 năm tuổi: 50.000 đ/cây.

3. Tiêu (Mật độ tối đa 2.000 nọc/ha, nọc bằng cây tạp):

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000 đ/nọc.

- Trên 2 đến 5 năm tuổi: 60.000 đ/ nọc.

- Trên 5 đến 15 năm tuổi: 120.000 đ/ nọc.

- Trên 15 năm tuổi: 50.000 đ/ nọc.

(Nọc tiêu xây bằng gạch được hỗ trợ thêm 80.000 đ/nọc, nọc tiêu bằng bêtông cốt thép được hỗ trợ thêm 50.000 đ/nọc).

4. Cây cà phê:

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000 đ/cây.

- Trên 2 đến 5 năm tuổi: 50.000 đ/cây.

- Trên 5 đến 10 năm tuổi: 95.000 đ/cây.

- Trên 10 năm tuổi: 50.000 đ/cây.

5. Cây trà, lài:

- Từ 1 đến 3 năm tuổi: 5.000 đ/cây.

- Từ 4 đến 8 năm tuổi: 12.000 đ/cây.

- Trên 8 năm tuổi:  25.000 đ/cây.

* Cây ăn trái:

1. Cây măng cụt:

- Từ 1 đến 3 năm tuổi:  100.000 đ/cây.

- Trên 3 đến 8 năm tuổi: 200.000 đ/cây.

- Trên 8 năm đến 10 năm tuổi: 1.500.000 đ/cây.

- Trên 10 năm tuổi: 2.000.000 đ/cây.

2. Cây sầu riêng:

- Từ 1 đến 3 năm tuổi:  100.000 đ/cây.

- Trên 3 đến 8 năm tuổi: 200.000 đ/cây.

- Trên 8 năm đến 10 năm tuổi: 600.000 đ/cây.

- Trên 10 năm tuổi: 1.000.000 đ/cây.

Trường hợp cây sầu riêng giống Thái Lan hạt lép được nhân thêm với hệ số là 1,5.

3. Mít, dừa, nhãn, chôm chôm, cam, bưởi, dâu, bơ, xoài, vú sữa:

- Từ 1 đến 3 năm tuổi: 55.000 đ/cây.

- Từ 4 đến 8 năm tuổi: 100.000 đ/cây.

- Trên 8 năm tuổi: 200.000 đ/cây.

4. Táo, mãng cầu, mận, chanh, tắc, ổi, quýt, hồng quân, thanh long, saboche:

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 30.000 đ/cây.

- Từ 3 đến 6 năm tuổi: 60.000 đ/cây.

- Trên 6 năm tuổi: 100.000 đ/cây.

5. Khế, me, sấu, cau, chùm ruột, sơ ri, cóc, xi rô:

- Từ 1 đến 2 năm tuổi: 20.000 đ/cây.

- Từ 3 đến 5 năm tuổi: 50.000 đ/cây.

- Trên 5 năm tuổi: 70.000 đ/cây.

6. Đu đủ, chuối (Mật độ tối đa 2.000 cây/ha):

- Mới trồng (hỗ trợ di dời): 1.000 đ/cây.

- Chưa thu hoạch: 6.000 đ/cây.

- Đang thu hoạch: 15.000 đ/cây.

7. Thơm (Mật độ tối đa 40.000 cây (bụi)/ha):

- Mới trồng (hỗ trợ di dời):  200 đ/bụi.

- Chưa thu hoạch: 1.000 đ/bụi.

- Đang thu hoạch: 2.500 đ/bụi.

8. Một số loại cây khác như: Mù u, bàng, liễu, phượng, trâm, sung, trứng cá, trứng gà, vông và một số loại cây không có trong đơn giá: 30.000 đ/cây.

* Cây lấy gỗ:

1. Tre:

- Dưới 1 năm tuổi: 2.000 đ/cây.

- Từ 1 năm đến 2 năm tuổi:  4.000 đ/cây.

- Trên 2 năm tuổi: 6.000 đ/cây.

2. Lồ ô, tầm vông:

- Dưới 1 năm tuổi: 1.500 đ/cây.

- Từ 1 năm đến 2 năm tuổi: 3.000 đ/cây.

- Trên 2 năm tuổi: 5.000 đ/cây.

3. Trúc:

- Dưới 1 năm tuổi:  200 đ/cây.

- Từ 1 năm đến 2 năm tuổi: 800 đ/cây.

- Trên 2 năm tuổi: 1.500 đ/cây.

4. Tràm, bạch đàn, lồng mức, xoan, so đũa, xà cừ, trường, và các cây lấy gỗ khác:

- Cây dưới 1 năm tuổi: 2.000 đ/cây.

- Cây từ 1 năm tuổi và có đường kính < 10cm : 8.000 đ/cây.

- Cây có đường kính từ 10cm đến 20cm: 20.000 đ/cây.

- Cây có đường kính > 20cm: 50.000 đ/cây.

* Đối với những cây trồng không có trong Bảng đơn giá này thì tính quy đổi theo cây trồng tương đương.

* Riêng phần hỗ trợ di dời, cây cảnh (trồng dưới đất)

- Cỏ lá gừng: 6.000 đ/m2.

- Cỏ lông heo: 20.000 đ/m2.

- Phát tài, chuổi ngọc, bông trang thường …v…v: 15.000 đ/cây.

- Mai cảnh:

+ Từ 1 đến 5 năm tuổi:  15.000 đ/cây.

+ Từ 6 năm tuổi trở lên: 60.000 đ/cây.

- Các loại kiểng trồng dưới đất: Thiên tuế, ngọc lan, mai chiếu thủy, tùng,…: 50.000 đ/cây (từ 6 năm tuổi trở lên). Các loại kiểng cổ, cầu kỳ sẽ hỗ trợ di dời theo chi phí thực tế.

Chương III

BỒI THƯỜNG NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 7. Quy định chung:

Áp dụng theo Quyết định số 258/2005/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

1. Nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp, hợp lệ:

a) Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; nhà có giấy công nhận sở hữu nhà được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nhà xây dựng không vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang bảo vệ công trình, tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì được bồi thường 100% theo đơn giá quy định.

b) Nhà ở và công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ bằng 80% theo đơn giá quy định.

2. Nhà ở, công trình kiến trúc không hợp pháp, hợp lệ:

a) Nhà ở, công trình kiến trúc xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 2 của Quy định này, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường; mà chỉ được xem xét hỗ trợ tiền công tháo dỡ không quá 30% giá trị của căn nhà theo đơn giá quy định.

b) Nhà ở, công trình kiến trúc xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại Điều 2 của Quy định này, mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

3. Nhà và công trình chỉ tháo dỡ một phần:

a) Nếu phần diện tích còn lại không còn sử dụng được nữa thì được bồi thường thiệt hại cho toàn bộ công trình.

b) Nếu phần diện tích còn lại sử dụng được thì được tính bồi thường thiệt hại phần công trình bị phá dỡ theo quy định và được trợ cấp sửa chữa thêm 10% giá trị thiệt hại đã được bồi thường.

4. Đối với nhà, công trình có thể tháo rời và di chuyển đến chỗ ở mới để lắp đặt: thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt (do Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng đề xuất mức cụ thể, thông qua Sở Tài chính thẩm định).

5. Nhà, công trình của các doanh nghiệp: Bồi thường theo giá trị còn lại của nhà, công trình và hỗ trợ thêm 10% theo giá trị bồi thường, nhưng mức tối đa không quá 100% và mức tối thiểu không dưới 40% theo đơn giá quy định.

6. Nhà, công trình có giá trị còn lại dưới 30%: thì không xem xét bồi thường hoặc hỗ trợ.

Điều 8. Đơn giá bồi thường nhà ở:

1. Nhà ở cấp II, biệt thự:

- Cấp IIA: Loại 1 trệt 5 lầu, mái bêtông cốt thép (BTCT), cột BTCT, nền gạch hoa, tường gạch xây (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 2.800.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IIB: Loại 1 trệt 4 lầu, mái BTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường gạch xây (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 2.500.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IIC: Loại 1 trệt 3 lầu, mái BTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường gạch xây (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 2.200.000 đồng/m2 xây dựng.

2. Nhà ở cấp III:

- Cấp IIIA: Loại 1 trệt 2 lầu, mái BTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường gạch xây (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 1.900.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IIIB: Loại 1 trệt 2 lầu, mái ngói, mái tole, mái fibro, trần các loại, cột BTCT, nền gạch hoa, tường gạch xây (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 1.700.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IIIC: Loại 1 trệt 2 lầu trở xuống, sàn BTCT, không trần, nền xi măng hoặc gạch tàu, mái các loại và các loại nhà cấp III khác còn lại: 1.450.000 đồng/m2 xây dựng.

3. Nhà ở cấp IV:

- Cấp IVA: Loại trệt hoặc có gác gỗ, mái ngói, tole, fibro, trần các loại, tường xây tô, cột BTCT, nền gạch men hoặc gạch hoa, mặt tiền đổ xênô, ốp lát, gạch men, tô đá rửa, cửa sắt có kính hoặc gỗ: 1.200.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IVB: Loại trệt hoặc có gác gỗ, mái ngói, tole, fibro, trần các loại, tường xây tô, cột xây tô, nền gạch men hoặc hoa, mặt tiền đúc xênô, tô đá rửa hoặc ốp gạch, cửa gỗ hoặc cửa sắt: 900.000 đồng/m2 xây dựng.

- Cấp IVC: Loại trệt, cột xây tô hoặc gỗ hoặc sắt, tường xây tô, nền gạch tàu hoặc xi măng, không đóng trần hoặc trần tạm (cót, ván), cửa gỗ hoặc cửa sắt: 700.000 đồng/m2 xây dựng.

4. Nhà ở tạm:

- Loại tạm A: Nhà mái ngói, tole, fibro xi măng, cột gỗ hoặc xây gạch, vách ván hoặc xây lửng, nền gạch tàu hoặc xi măng: 400.000 đồng/m2 xây dựng.

- Loại tạm B: Nhà mái ngói âm dương, tole, fibro xi măng, cột gỗ tạp, vách ván hoặc cót nền đất: 200.000 đồng/m2 xây dựng.

- Loại tạm C: Nhà mái lá, giấy dầu, tấm nhựa, cột gỗ, tre, nền đất, vách tạm: 150.000 đồng/m2 xây dựng.

Điều 9. Đơn giá bồi thường nhà xưởng:

1. Xưởng loại I: Kết cấu khung kho tiệp hoặc tương đương, xây bao che, nền bêtông kiên cố: 900.000 đồng/m2 xây dựng.

2. Xưởng loại II: Kết cấu giống loại I nhưng không xây bao che: 700.000 đồng/m2 xây dựng.

3. Xưởng loại III: Kết cấu cột kèo gỗ hoặc sắt, xây bao che, nền gạch hoặc xi măng, mái tole hoặc ngói: 500.000 đồng/m2 xây dựng.

4. Xưởng loại IV: Kết cấu giống loại III, nhưng không xây bao che, nền đất: 300.000 đồng/m2 xây dựng.

* Chi phí di dời nguyên vật liệu, sản phẩm tồn kho, máy móc thiết bị, công trình điện, cấp thoát nước: Do Tổ chuyên viên giải tỏa bồi thường tính toán chi phí đầu tư thực tế, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định giá bồi thường.

Điều 10. Đơn giá bồi thường công trình phụ, vật liệu kiến trúc:

1. Các công trình phụ:

- Bể nước: 250.000 đồng/m2 (xây độc lập) nếu có ốp gạch men tính thêm 120.000 đồng/m2 phần ốp gạch.

- Nhà tắm biệt lập loại nhà tạm: 100.000 đồng/m2, nếu có lát gạch tàu hoặc xi măng được tính thêm 40.000 đồng/m2.

- Gác gỗ: 150.000 đồng/m2.

- Chuồng heo: Xây gạch, nền xi măng, mái tole hoặc ngói, cột xây hoặc sắt: 200.000 đồng/m2. Các loại khác còn lại 150.000 đồng/m2.

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc khác: Cột kèo gỗ, mái lá hoặc tranh, nền đất: 50.000 đồng/m2.

- Bồi thường cỏ trồng để nuôi bò: 3.000 đồng/m2.

- Giếng đào: 1.000.000 đồng/cái (nếu có đặt cống bêtông loại dài 1m được tính thêm 120.000 đồng/cống).

- Giếng khoan dân dụng: 2.000.000 đồng/cái.

- Điện kế chính:

+ Giải tỏa trắng : 1.500.000 đồng/cái.

+ Giải tỏa một phần : 500.000 đồng/cái.

- Điện kế phụ:

+ Giải tỏa trắng : 500.000 đồng/cái.

+ Giải tỏa một phần : 200.000 đồng/cái.

- Điện thoại:

+ Giải tỏa trắng : 700.000 đồng/cái.

+ Giải tỏa một phần : 100.000 đồng/cái.

- Đồng hồ nước:

+ Giải tỏa trắng : 400.000 đồng/cái.

+ Giải tỏa một phần : 100.000 đồng/cái.

2. Vật liệu kiến trúc:

- Sân bêtông nhựa nóng: 120.000 đồng/m2.

- Sân nhựa tưới: 80.000 đồng/m2.

- Sân bêtông xi măng, bêtông sạn, sân lót gạch bông: 70.000 đồng/m2.

- Sân gạch tàu hoặc láng xi măng: 40.000 đồng/m2.

- Sân đá kẹp đất:  30.000 đồng/m2.

- Sân đá mi: 3.500 đồng/m2.

- Cừ tràm đóng móng: 10.000 đồng/cây.

- Tường rào xây gạch kiên cố hoặc tường xây gạch + song sắt (cả móng và cột): 120.000 đồng/m2 (nếu chưa tô trát thì đơn giá giảm 30%, nếu có sơn nước thì bồi thường thêm 20.000 đồng/m2 phần sơn nước).

- Kè đá hộc: 250.000 đồng/m3.

- Trụ cổng xây tô: 400.000 đồng/m3 (có ốp gạch men, tính thêm 120.000 đồng/m2 phần ốp gạch).

- Trụ cổng bêtông: 1.000.000 đồng/m3 (có ốp gạch men, tính thêm 120.000 đồng/m2 phần ốp gạch).

- Bóng đèn trụ cổng (hỗ trợ) : 50.000 đồng/bóng.

- Rào lưới B40 loại kiên cố: 40.000 đồng/m2.

- Rào lưới B40 loại bán kiên cố: 30.000 đồng/m2.

- Rào kẽm gai bán kiên cố: 10.000 đồng/m2; loại kiên cố 20.000 đồng/m2.

- Cổng sắt (chi phí di dời): 25.000 đồng/m2.

- Các loại cổng khác di dời: 15.000 đồng/m2.

- Rào cây xanh (hoặc các hình thức tương tự) có cắt tỉa 30.000 đồng/md; không cắt tỉa: 15.000 đồng/md.

- Cầu BTCT: 120.000 đồng/m2.

- Cầu gỗ (hỗ trợ tháo dỡ): 50.000 đồng/m2.

- Di dời tấm vỉ bằng sắt: 10.000 đồng/m2.

3. Mồ mả:

- Mả đất: 1.100.000 đ/cái.

- Mả xây hoặc đá ong có diện tích nhỏ hơn 6m2: 2.100.000 đồng/cái.

- Mả xây bêtông kiên cố hoặc đá ong loại lớn có diện tích trên 6m2: 4.000.000 đồng/cái.

- Mả mới chôn dưới 5 năm được trợ cấp thêm 1.900.000 đồng/cái.

- Những trường hợp mả xây dựng lớn, cầu kỳ sẽ được Tổ chuyên viên giải tỏa bồi thường tính toán theo chi phí thực tế trình Hội đồng Bồi thường giải tỏa, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định giá bồi thường.

4. Một số loại kết cấu khác:

- Ống nhựa cấp nước đk 2,7cm trở lên: 5.000 đồng/md.

- Ống nhựa thoát nước đk 10cm trở lên: 12.000 đồng/md.

- Ống sành thoát nước đk (10 - 20)cm: 15.000 đồng/md.

- Ống bêtông tiêu nước đk < 100cm: 40.000 đồng/md.

- Ống bêtông tiêu nước đk > 100cm: 120.000 đồng/md.

- Máng xối đk 20cm: 15.000 đồng/md.

- Máng xối đk > 20cm: 20.000 đồng/md.

- Bàn thiên xây gạch chiều cao < 1,5m (xây độc lập): 80.000 đồng/cái (có ốp gạch men tính thêm 40.000 đồng/cái).

- Bàn thiên các loại khác: 50.000 đồng/trụ.

- Trụ điện BTCT cao 4m đến 6m: 200.000 đồng/trụ.

- Các loại trụ điện khác: 70.000 đồng/trụ.

- Di dời trụ bơm xăng, dầu: 4.000.000 đồng/trụ.

- Di dời bảng hiệu (biệt lập): 50.000 đồng/bảng.

- Mái che các loại: 20.000 đồng/m2 (các loại như: Giấy dầu, giấy mủ, lá các loại…); 50.000 đồng/m2 (tole, ngói).

- Cổng vật liệu tre, gỗ trang trí: 40.000 đồng/m2.

- Hồ nước bằng ống bêtông cốt thép đk 100cm: 140.000 đồng/m dài (xây dựng độc lập).

- Hố ga bằng bêtông cốt thép: 200.000 đồng/cái.

- Kết cấu bêtông cốt thép: 1.200.000 đồng/m3.

- Cổng vật liệu tre, gỗ trang trí: 40.000 đồng/m2.

- Di dời bồn nước có chân bằng sắt, thép hình, chiều cao nhỏ hơn 10m: 300.000 đồng/cái.

- Đất san lấp mặt bằng trong hành lang bảo vệ đường bộ không bồi thường.

* Một số vật liệu kiến trúc, kết cấu xây dựng khác không có trong Bảng Quy định này thì Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ định giá trên cơ sở đầu tư thực tế trình Sở Tài chính thẩm định.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 11. Chính sách trợ cấp:

Đối với những hộ có đất ở, có nhà ở và đang định cư tại căn nhà bị giải tỏa trắng được hưởng các khoản trợ cấp sau:

1. Trợ cấp ổn định đời sống: 1.000.000 đồng/nhân khẩu thường trú tại hộ phải giải tỏa di dời.

2. Đối với gia đình chính sách: Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền được trợ cấp thêm:

a) Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động: 5.000.000 đồng/hộ.

b) Thương bệnh binh từ 1/4 - 4/4, gia đình liệt sỹ: 3.000.000 đồng/hộ.

c) Gia đình có công với cách mạng: 1.000.000 đồng/hộ.

3. Trợ cấp di dời: 3.000.000 đồng/hộ.

4. Chính sách trợ cấp đối với hộ sản xuất kinh doanh có giấy phép kinh doanh:

- Hộ có doanh thu dưới 10.000.000 đồng/tháng được hỗ trợ 10% doanh thu trong 06 tháng.

- Hộ có doanh thu từ 10.000.000 đồng/tháng trở lên hỗ trợ theo thực lãi trong 06 tháng.

- Doanh thu và thực lãi tính theo mức trung bình của các tháng của năm gần nhất và phải có xác nhận của cơ quan thuế địa phương.

5. Đối với cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội:

- Trả toàn bộ chi phí di chuyển theo dự toán đơn vị lập sau khi được Sở Tài chính xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 12. Chính sách tái định cư:

1. Đối với những hộ bị giải tỏa toàn bộ đất, nhà ở và có khả năng tự tìm nơi ở mới thì ngoài mức bồi thường đất, nhà ở theo quy định Hội đồng Bồi thường xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.

2. Đối với những hộ bị giải tỏa toàn bộ đất, nhà ở và không có khả năng tự tìm nơi ở mới thì Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư theo quy định.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG PHẠM VI GIẢI TỎA

Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi giải tỏa:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải tỏa để thi công công trình, có trách nhiệm chấp hành đầy đủ và đúng thời gian giải phóng mặt bằng theo quy định của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng. Trường hợp người bị giải tỏa cố tình không thực hiện đúng quy định thì Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng báo cáo Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật, buộc phải di chuyển để giải phóng mặt bằng nhằm thi công công trình đúng tiến độ.

Điều 14. Khiếu nại và thời hạn khiếu nại:

Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ nếu thấy quyết định không đúng với quy định thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo Điều 138 của Luật Đất đai 2003 và Điều 63 và Điều 64 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực10/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực10/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Bình Dương

         • 31/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực