Quyết định 756/QĐ-UBND

Quyết định 756/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh Đồng Nai năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 756/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 12 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình số 13/CTr-STP ngày 12/3/2014 của Sở Tư pháp về trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh Đồng Nai năm 2014 (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

Quốc hội đã thông qua mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh; Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Năm 2014 cũng được xác định là “Năm thể chế” theo tinh thần tại Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2014 với những thuận lợi như vị trí, vai trò công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng tiếp tục được khẳng định, củng cố và tăng cường; có sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức và triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp.

Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai quyết tâm vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ và những điều kiện thuận lợi, tập trung hoàn thành tốt công tác tư pháp, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác góp phần thiết thực vào việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh năm 2014, Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2014, tạo tiền đề quan trọng góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai năm 2014.

I. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 và Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2014, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật với khâu đột phá là phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung triển khai có hiệu quả các luật, nghị định mới về quản lý các lĩnh vực trong công tác tư pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật gắn kết chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

4. Tiếp tục thực hiện tốt các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực; nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quốc tịch, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm; đưa các lĩnh vực công tác này thật sự phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực tham gia hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tiếp tục kiện toàn, tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong công tác tư pháp: tổ chức bộ máy, biên chế; pháp chế sở, ngành, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn 2014-2016.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014

1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014

1.1.Tập trung tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhất là những văn bản liên quan đến lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm với đời sống xã hội.

1.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức công khai các văn bản thẩm định dự thảo văn bản QPPL trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, phản biện.

1.3. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, lồng ghép việc kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.

1.4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tổ chức ”Ngày pháp luật” và sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

1.5. Thực hiện tốt Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; nghiên cứu việc thành lập Hội công chứng Đồng Nai đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

1.6. Triển khai thực hiện tốt Luật giám định tư pháp với những giải pháp đột phá, tạo công cụ đắc lực phục vụ hoạt động tố tụng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như góp phần quan trọng vào công tác phòng chống tham nhũng.

1.7. Triển khai thực hiện Thí điểm chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1.8. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

1.9. Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đảm bảo triển khai đúng tiến độ, tính khả thi và hơp lý trong việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành của nhân dân; khẩn trương triển khai Đề án tổ chức, bộ máy biên chế và quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

2. Nhiệm vụ cụ thể công tác tư pháp năm 2014

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục quán triệt và quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ IX; tăng cường thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sơ kết việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 khóa XI trong toàn Ngành Tư pháp.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được xác định theo trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện nội dung: Luật Xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thực hiện Đề án thí điểm chế định thừa phát lại.

- Phối hợp với Ban Nội chính tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công vụ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp; kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư pháp cơ sở, tạo sự chuyển biến và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp địa phương.

2.2 Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

- Tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, lập kế hoạch, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo nâng cao chất lượng dự thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tạo bước đột phá về chất lượng thẩm định VBQPPL, chú trọng tính hợp pháp, tính khả thi, tính hợp lý của dự thảo văn bản, nhất là các VBQPPL phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức và nhân dân; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản giải trình kịp thời các ý kiến thẩm định; đăng tải công khai văn bản thẩm định trên Trang thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, tham gia đóng góp ý kiến.

- Tiếp tục nâng cao năng lực, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ pháp chế sở, ngành trong một số lĩnh vực, nhiệm vụ mới được giao.

- Tiếp tục rà soát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo đến việc thực thi các thủ tục hành chính.

2.3. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật

- Tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đôn đốc và theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, tỉnh ban hành; đảm bảo gắn kết giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác kiểm tra văn bản.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 của UBND tỉnh sát thực tiễn của địa phương; kết hợp có hiệu quả việc theo dõi thi hành pháp luật với việc tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều bức xúc như đầu tư, bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất; xây dựng; công chứng và tiến hành kiểm tra chuyên sâu tại một số sở, ngành và địa phương.

- Tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để phát hiện những quy định chồng chéo, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đối với người dân, doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bõ theo quy định.

2.4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, lồng ghép việc kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất áp dụng thủ tục hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.

2.5 Công tác hành chính tư pháp

- Tăng cường quản lý nhà nước về hành chính tư pháp trong các lĩnh vực: giao dịch bảo đảm, chứng thực, bồi thường nhà nước; hộ tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch, lý lịch tư pháp. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch, lý lịch tư pháp và giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch tiếp tục thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 9007/KH-UBND ngày 23/10/2013 của tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo định hướng của Chính phủ. Triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi, quản lý và khai thác thông tin lý lịch tư pháp. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trong tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cải cách thủ tục hành chính và áp dụng các giải pháp đảy nhanh tiến độ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

2.6 Công tác bổ trợ tư pháp

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại, đề nghị bổ nhiệm thừa phát lại và thành lập các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng. Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 2104/QĐ-TTG ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ luật sư trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 40-TT/TU ngày 02/11/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tổ chức thực hiện tốt Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020; trước hết là phát triển về số lượng và chất lượng luật sư theo lộ trình và yêu cầu của công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh tế quốc tế cho đội ngũ luật sư, cán bộ pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014.

- Nâng cao chất lượng hoạt động bán đấu giá tài sản. Tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/11/2010 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/02/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

 - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trong năm 2014.

2.7. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, những văn bản pháp luật liên quan mật thiết, trực tiếp đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 của Bộ Tài chính với Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Kế hoạch số 1190/KH-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, người làm công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người, tăng cường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước giai đoạn 2013-2016”.

- Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng” theo Kế hoạch số 3114/KH-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với các Sở, ngành triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 2248/KH-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Ngày pháp luật và sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Tổ chức tập huấn thường xuyên đối với đội ngũ báo cáo viên tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác biên soạn tài liệu, xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu đổi mới phương pháp tiếp cận, đa dạng hóa loại hình cung cấp thông tin pháp luật phục vụ xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức Bản tin tư pháp, Trang thông tin điện tử của Sở.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 19/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về “triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012-2015”.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-BTP ngày 30/9/2013 Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, TAND tối cao, VKSND tối cao ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 9971/KH-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện trợ giúp trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch số 10133/KH-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về trợ giúp khuyết tật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2020.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 10434/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013-2020;

- Tập trung thực hiện trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hóa công tác này, thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

2.8. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và cán bộ Tư pháp, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo chuẩn mực chung của Ngành được ban hành tại Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định của Thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng tư pháp thuộc UBND huyện và công chức tư pháp của UBND cấp xã.

- Tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức công vụ.

- Triển khai xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực, công chứng, bán đấu giá tài sản, luật sư tại địa phương, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2.10. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp.

- Hoàn thiện Dự án xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm để triển khai trong toàn tỉnh.

2.11. Công tác thi đua, khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2014 cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của Ngành và tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành đạt được hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ”Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trên cơ sở sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác thi đua trong khu vực.

3. Các giải pháp chủ yếu

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2014, ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:

3.1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ngang tầm với nhiệm vụ được giao, tập trung vào kiện toàn bộ máy, biên chế công chức làm công tác pháp chế các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và công chức làm việc trong các lĩnh vực mới do ngành Tư pháp quản lý. Xây dựng hệ thống vị trí việc làm, cơ cấu công chức và phân công trách nhiệm rõ ràng. Quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là công chức trẻ. Đảm bảo ổn định thường xuyên lâu dài đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch. Nghiên cứu xây dựng và ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhất là hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch và giao dịch bảo đảm. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức quản lý và hoạt động của từng đơn vị chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho nhân dân.

3.3. Xây dựng các Chương trình, Kế hoạch với mục tiêu, nội dung công tác và phân công trách nhiệm cụ thể, bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ưu tiên những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh.

3.4. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp được giao; kịp thời báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.5. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, vừa bảo đảm sâu sát, quyết liệt, bám sát từng nội dung cụ thể trong Chương trình trọng tâm công tác năm 2014. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nếu phát sinh vi phạm; bảo đảm kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn với mục tiêu lấy tác động kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tư pháp và hoạt động của các đơn vị thuộc ngành Tư pháp ở địa phương.

3.6. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê. Bảo đảm thông tin tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong công tác tư pháp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.7 Đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn thi đua với đánh giá năng lực chuyên môn và kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, để đưa công tác thi đua đi vào thực chất. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ”ngành Tư pháp” góp phần xây dựng nông thôn mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cán bộ pháp chế các Sở, ngành, Phòng Tư pháp tham mưu lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình triển khai thực hiện Chương trình này, trình lãnh đạo Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt trong Quý I năm 2014 và tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Đối với những nhiệm vụ không được quy định trong Chương trình này, cần tiếp tục thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc tiến độ thực hiện Chương trình và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2014 và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/03/2014
Ngày hiệu lực 21/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 756/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 756/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 21/03/2014
Ngày hiệu lực 21/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 756/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 756/QĐ-UBND 2014 phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp Đồng Nai

  • 21/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực