Quyết định 757/QĐ-BXD

Quyết định 757/QĐ-BXD năm 2019 về giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là Cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 757/QĐ-BXD 2019 về giao nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ CHO CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LÀ CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 754/QĐ-BXD ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Phát triển đô thị là Cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050.

1. Cục Phát triển đô thị thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc được phân công theo kế hoạch lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Cục Phát triển đô thị sử dụng Ban quản lý dự án Phát triển đô thị là đơn vị trực thuộc Cục Phát triển đô thị để ký kết và quản lý các hp đồng với các chuyên gia, tổ chức tư vấn được Bộ Xây dựng lựa chọn và thực hiện công tác thanh, quyết toán nguồn kinh phí được giao để tổ chức lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thư
ơng; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 757/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu757/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 757/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 757/QĐ-BXD 2019 về giao nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 757/QĐ-BXD 2019 về giao nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu757/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 757/QĐ-BXD 2019 về giao nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 757/QĐ-BXD 2019 về giao nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

         • 11/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực