Quyết định 780/QĐ-UBND.HC

Quyết định 780/QĐ-UBND.HC năm 2009 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2008 qua rà soát văn bản còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung

Nội dung toàn văn Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/QĐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 6 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀ SOÁT VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC, VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh ngày 22 tháng 4 năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này danh mục văn quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008 qua rà soát văn bản còn hiệu lực thi hành, văn bản hết hiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, xây dựng văn bản hợp nhất hai văn bản trong danh mục sửa đổi, bổ sung thành một văn bản quy định về cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra VB – BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐB QH Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, NC/NC (H.Gi).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀ SOÁT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND-HC ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành quy định về quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;

2. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 phê duyệt danh mục bổ sung các ngành công nghiệp ưu tiên ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

1. Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

2. Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;

3. Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 09 năm 2008 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp.

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thu phí qua cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 08/2008/QĐ-UNBD ngày 05 tháng 3 năm 2008 về việc ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, chi phí di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

5. Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

6. Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2008 về việc bổ sung mức thu đối với các loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

7. Quyết số 20/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

8. Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 về việc không thu học phí đối với học sinh thuộc diện hộ cận nghèo ở các cơ sở giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

9. Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

10. Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 về thủ tục trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính;

11. Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2008 về chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

12. Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành quy định khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

13. Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp;

14. Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 về việc sửa đổi Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

15. Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp tỉnh Đồng Tháp;

16. Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu và miễn thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

17. Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

18. Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy định mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

19. Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

20. Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của UBND Tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tỉnh Đồng Tháp;

21. Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2008 ban hành bảng phân loại đường phố và quy định vị trí đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh để thu thuế đất ở năm 2008, 2009;

22. Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp;

23. Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

24. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 Ban hành quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn Tỉnh;

25. Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 của UBND Tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010;

26. Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định cơ cấu tổ chức và mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

27. Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

28. Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh.

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

2. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 Ban hành quy định về giao thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 về việc tổ chức các khối thi đua của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các doanh nghiệp trong tỉnh; tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của khối.

VI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp;

3. Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 45/2008/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

VIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

1. Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

2. Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh;

3. Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

4. Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 Ban hành quy chế quản lý các Đoàn của tỉnh Đồng Tháp đi công tác nước ngoài và các Đoàn nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp.

IX. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 Ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại.

X. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tỉnh Đồng Tháp.

XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 về việc công bố điều chỉnh, bổ sung đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 ban hành Bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

3. Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007- 2010.

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀ SOÁT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND – HC ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1. Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 Ban hành quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

2. Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế một cửa về lĩnh vực nội vụ tại Sở Nội vụ.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG NĂM 2008 QUA RÀ SOÁT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 780/QĐ-UBND – HC ngày 6 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1. Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở trường THPT bán công chuyển sang loại hình trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vì đã có Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 bãi bỏ;

2. Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh. Vì văn bản này không có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

3. Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành bảng sửa đổi, bổ sung phụ lục giá đất tại Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh. (Vì đã có Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thay thế);

4. Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Vì đã có Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 bãi bỏ;

5. Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 về bãi bỏ quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh. Vì văn bản này không có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

II. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 về việc công tác quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2008 ( Vì đã hết hiệu lực về thời gian ).

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. (Vì đã có Quyết định số 636/QĐ-UBNDHC ngày 24 tháng 6 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QD-UBND).

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 về việc tổ chức các khối thi đua của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của khối. (Đã có Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 thay thế ).

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh về ban hành bảng tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa và Quyết định số 88/2004/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh về bổ sung bảng tiêu chuẩn xây dựng khóm ấp văn hóa. Vì văn bản này không có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2008 về việc hủy bỏ Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về vận động và quản lý Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm trên địa bàn tỉnh. Vì văn bản này không có đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 780/QĐ-UBND.HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu780/QĐ-UBND.HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2009
Ngày hiệu lực06/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 780/QĐ-UBND.HC

Lược đồ Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung

          • 06/07/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/07/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực