Quyết định 784/2006/QĐ-UBND

Quyết định 784/2006/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức, viên chức do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 573/QĐ-UBND 2008 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh về cán bộ công chức ngày 26/02/1998;

Căn cứ Nghị định số: 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam,

Căn cứ thông tư số 09/2000/TT-BCA (A18) ngày 07/6/2000 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 05/2000/NĐ-CP xuất cảnh">03/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài;

Theo công văn số : 2811 CV/NG-LS ngày 28/9/2005 của Bộ Ngoại giao về thủ tục cấp và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường vụ tmh uỷ:
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, phó Văn phòng và các cv;
Lưu: VT, ĐN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, QUẢN LÝ HỘ CHIẾU CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 784/2006/QĐ-UBND, ngày 22 tháng3 năm2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cấp cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước đi công tác nước ngoài.

Điều 2. Cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông phải có trách nhiệm bảo quản hộ chiếu của mình, nếu mất ở trong nước phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, nếu mất ở nước ngoài phải báo cáo ngay với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và các cơ quan chức năng nước ngoài ở nước sở tại.

Điều 3. Hộ chiếu được cấp phải tuân theo Nghị định số : 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính Phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và thực hiện theo quyết định số 126/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của UBND tỉnh phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, QUẢN LÝ HỘ CHIẾU

Điều 4. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế có trách nhiệm quản lý việc xuất nhập cảnh, quản lý các loại hộ chiếu của các cán bộ,công chức, viên chức và nhân viên trong các cơ quan thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

- Việc quản lý bao gồm: chọn cử nhân sự thay mặt cơ quan đi công tác nước ngoài; làm các thủ tục pháp lý để cán bộ viên chức xuất cảnh; thu lại hộ chiếu để quản lý sau khi về nước và tiếp nhận báo cáo kết quả chuyến đi; làm báo cáo của đoàn công tác gửi UBND tỉnh (đồng gửi cho Sở Ngoại vụ để theo dõi tổng kết).

- Những trường hợp các cơ quan không có báo cáo sau chuyến đi của cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền sẽ không cho phép đi trong các chuyến đi công tác nước ngoài tiếp theo.

- Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm khi có cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền đi nước ngoài kể cả đi việc riêng mà không được phép của cấp có thẩm quyền và của UBND tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan khi nhận được báo cáo mất hộ chiếu của cán bộ nhân viên thuộc quyền phải kiểm tra và có văn bản báo cáo UBND tỉnh, (đồng gửi cho Sở Ngoại vụ) để Sở Ngoại vụ có công văn thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an làm thủ tục huỷ hộ chiếu.

Điều 5. Khi cơ quan có yêu cầu cử cán bộ đi công tác nước ngoài hoặc có cán bộ xin đi nước ngoài về việc riêng thì Thủ trưởng các cơ quan phải xem xét nếu đồng ý cho đi phải lập tờ trình theo đúng quy định gửi UBND tỉnh, đồng gửi cho Sở Ngoại vụ để dự thảo quyết định trình UBND tỉnh ký.

Điều 6. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổ chức, bố trí nhân sự, thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu, phương tiện đảm bảo các yêu cầu trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của công chức, viên chức, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật theo cơ chế hành chính một cửa tại quyết định số 126/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của UBND tỉnh phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 784/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2006
Ngày hiệu lực 22/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 784/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành 22/03/2006
Ngày hiệu lực 22/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/2006/QĐ-UBND quy chế quản lý xuất nhập cảnh hộ chiếu cán bộ công viên chức Thừa Thiên Huế