Quyết định 790/QĐ-UBND

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 23 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Công văn số 89/STP-XDKTVB ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Sở Tư pháp về việc đề nghị công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2004 đến năm 2008 đã hết hiệu lực pháp luật (kèm theo danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 - 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

01

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

02/02/2004

Về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2004.

02

Chỉ thị

05/2004/CT-UB

18/02/2004

Về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2003 - 2004.

03

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

05/4/2004

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ nay đến năm 2008.

04

Quyết định

61/2004/QĐ-UB

30/9/2004

V/v cấm xe thô sơ lưu hành trên một số đường chính thị xã Rạch Giá.

05

Quyết định

62/2004/QĐ-UB

30/9/2004

V/v cấm lưu hành xe lam, xe gắn máy kéo thùng và mô tô kéo thùng tự chế tạo.

06

Chỉ thị

18/2004/CT-UB

24/8/2004

Về nhiệm vụ năm học 2004 - 2005.

07

Quyết định

71/2004/QĐ-UB

29/10/2004

V/v tiếp tục tạm ngưng giao cấp đất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất, thế chấp quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng tại những khu vực quy hoạch phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn huyện Phú Quốc.

08

Quyết định

88/2004/QĐ-UB

07/12/2004

V/v ban hành bản quy định về bố trí chức danh và chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

09

Quyết định

92/2004/QĐ-UB

16/12/2004

V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005.

10

Quyết định

104/2004/QĐ-UB

30/12/2004

V/v ban hành bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

11

Chỉ thị

23/2004/CT-UB

05/11/2004

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004 - 2005.

12

Quyết định

05/2005/QĐ-UB

26/01/2005

V/v ban hành quy định về phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

13

Quyết định

06/2005/QĐ-UB

03/02/2005

V/v ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến Rạch Giá - Giồng Riềng.

14

Quyết định

34/2005/QĐ-UBND

05/7/2005

V/v công bố công khai quyết toán năm 2003.

15

Quyết định

35/2005/QĐ-UBND

18/8/2005

V/v sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Quyết định số 105/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

16

Quyết định

42/2005/QĐ-UBND

18/8/2005

V/v ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô.

17

Quyết định

47/2005/QĐ-UBND

25/10/2005

V/v sửa đổi Điều 6, Quyết định số 496/UB-QĐ ngày 18/7/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bản quy định quản lý tài chính, chi tiêu và thực hành tiết kiệm.

18

Quyết định

53/2005/QĐ-UBND

28/12/2005

V/v quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

19

Quyết định

54/2005/QĐ-UBND

28/12/2005

V/v ban hành bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

20

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

21

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn thu tiền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

22

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn vốn vay bổ sung đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

23

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND

23/01/2006

V/v quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc giai đoạn 2005 - 2015.

24

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND

24/3/2006

Ban hành bản quy định về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

25

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND

27/7/2006

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

26

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

27/7/2006

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

27

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND

27/7/2006

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 bằng nguồn vốn vay bổ sung đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

28

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND

17/8/2006

V/v tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trong tỉnh.

29

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

21/8/2006

V/v ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

30

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND

24/8/2006

V/v ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

31

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND

31/8/2006

V/v ban hành bổ sung giá đất ở cho từng lô thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công viên Lạc Hồng - Khu lấn biển, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá.

32

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND

29/9/2006

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

33

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND

07/11/2006

V/v ban hành Quy định về một số định mức chi tiêu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các ngành, huyện, thị, thành phố.

34

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND

10/11/2006

V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

35

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

21/12/2006

V/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

36

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

05/02/2006

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

37

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

05/02/2007

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn thu xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

38

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

05/02/2007

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn vốn vay bổ sung đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

39

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

06/02/2007

V/v ban hành quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang.

40

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

07/6/2007

V/v ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường cây trồng hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

41

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

27/7/2007

V/v điều chỉnh phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

42

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

27/7/2007

V/v ban hành chế độ, định mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

43

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

27/7/2007

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và giao dự toán thu, chi cho huyện U Minh Thượng mới thành lập.

44

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

27/7/2007

V/v điều chỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

45

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND

12/12/2007

V/v ban hành quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

46

Quyết định

45/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

V/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

47

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

48

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

V/v phân bổ kinh phí trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

49

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND

27/8/2008

V/v ban hành Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổng số có: 49 văn bản (Quyết định: 44, Chỉ thị: 05)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2010
Ngày hiệu lực23/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu790/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýBùi Ngọc Sương
       Ngày ban hành23/03/2010
       Ngày hiệu lực23/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2010 danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang

           • 23/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực