Quyết định 795/QĐ-TTg

Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 795/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (năm 1010-2010);
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 26/TTr-BVHTTDL-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010 (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- UB Toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN,
- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam;
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTN, KTTH, Cục QT;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là sự kiện trọng đại trong lịch sử nước nhà. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phải thể hiện được tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây cũng là dịp để giới thiệu và nâng cao tầm vóc Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên thế giới.

2. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức gắn với các ngày lễ lớn trong năm, trên phạm vi cả nước và trọng tâm là Thủ đô Hà Nội; tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, với phương châm “Cả nước cùng Hà Nội, Hà Nội cùng cả nước; Trung ương với Hà Nội; Bạn bè quốc tế với Hà Nội”.

3. Quá trình tổ chức kỷ niệm được kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thực hiện tốt nhất các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước, gắn với việc bồi dưỡng xây dựng con người mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hòa Bình.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

I. KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI GẮN VỚI KỶ NIỆM NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

a) Chương trình ca múa nhạc tổng hợp “Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng năm mới 2010, mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”;

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Thời gian: ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Địa điểm: Quảng trường Cách mạng tháng Tám Hà Nội.

b) Lễ hội Hoa chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thời gian: dịp Tết dương lịch năm 2010.

Địa điểm: khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.

c) Mít tinh trọng thể cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010):

Đơn vị tổ chức: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Thời gian: ngày 02 tháng 02 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

d) Liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” của thanh niên, sinh viên toàn quốc lần thứ I:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thời gian chung kết: ngày 02 tháng 2 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

đ) Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón Tết Nguyên đán năm Canh Dần “Chào Xuân mới 2010, mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi”:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố.

Thời gian: đêm giao thừa 30 Tết Canh Dần năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

e) Lễ dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ (có kịch bản riêng):

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị thực hiện:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đài Truyền hình Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Thời gian: đêm giao thừa 30 Tết Canh Dần năm 2010 (ngày 13 tháng 02 năm 2010).

Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh và Ninh Bình.

2. Giỗ tổ Hùng Vương – kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Tổ chức cấp Quốc gia):

Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: Lễ dâng hương ngày 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 10 tháng 3 năm Canh Dần).

Địa điểm: thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

3. Kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010), gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

a) Mít tinh trọng thể cấp quốc gia tại thành phố Hà Nội:

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: các Bộ, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

b) Chương trình biểu diễn sử thi nghệ thuật, mừng đất nước thống nhất, mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh.

c) Lễ hội thống nhất non sông:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân một số tỉnh thành và Bộ, ngành liên quan.

Thời gian: từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: tại cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị.

4. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010), gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

a) Mít tinh trọng thể cấp quốc gia kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: các Bộ, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thời gian: ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội

b) Chương trình hành trình theo chân Bác (cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức: Đài Truyền hình Việt Nam.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, và các tỉnh, thành phố có liên quan.

Thời gian: ngày 19 tháng 5 năm 2010.

c) Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ngành liên quan.

Thời gian: tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

5. Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

a) Mít tinh trọng thể cấp quốc gia kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2010):

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: các Bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội.

Thời gian: ngày 02 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

b) Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2010) (Cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và các tỉnh, thành có liên quan.

Địa điểm: tại các tỉnh, thành phố.

II. HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI, DO CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế:

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội.

Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 8 năm 2010.

Địa điểm: tại Hà Nội.

b) Tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế:

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội.

Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: tại Hà Nội.

c) Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam:

Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật thế giới, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.

Thời gian: tháng 8 năm 2010.

Địa điểm: tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

d) Tổ chức Liên hoan phim quốc tế.

Đơn vị phối hợp: các Bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội.

Thời gian: từ ngày 25 tháng 9 – ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

đ) Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khác (có Phụ lục I kèm theo).

2. Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể khác:

- Tuyên truyền và phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với các sự kiện và hoạt động lớn của đơn vị mình (theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010).

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương liên quan và theo phân công của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

3. Hoạt động kỷ niệm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng của Chính phủ; các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh ngoài triển khai các nội dung chung, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

a) Tỉnh Phú Thọ:

- Tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hùng.

- Tổ chức triển lãm hiện vật thời Lý tại Bảo tàng Hùng Vương.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Tổ chức triển lãm ảnh về “Các vùng kinh đô”.

- Tổ chức các loại hình văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian.

b) Tỉnh Bắc Ninh:

- Tổ chức Festival Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh năm 2010.

- Tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Đô và tổ chức các hoạt động lễ hội tại các đền, chùa trong tỉnh gắn với nơi phát tích của vua Lý Công Uẩn trong 10 ngày Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (ngày 01 tháng 10 – ngày 10 tháng 10 năm 2010).

- Triển lãm Di sản Văn hóa thời Lý.

- Xây dựng phim tài liệu lịch sử về vùng đất, con người, quê hương nhà Lý.

c) Tỉnh Nam Định:

- Tổ chức Lễ hội Đức Thánh Trần.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tái hiện, tôn vinh lịch sử nhà Trần gắn với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

d) Tỉnh Ninh Bình:

- Tổ chức Lễ hội Cố đô Hoa Lư.

- Triển lãm Di sản Văn hóa thời Đinh, Tiền Lê và Lý.

đ) Tỉnh Thanh Hóa:

- Tổ chức Lễ hội Lam Kinh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tái hiện lịch sử truyền thống, tôn vinh khí phách của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi trong tiến trình lịch sử dân tộc gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội.

e) Tỉnh Nghệ An:

- Tổ chức Lễ hội Làng Sen.

- Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chào mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi.

g) Tỉnh Thừa Thiên - Huế:

- Tổ chức Festival Huế 2010 gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Trưng bày giới thiệu tư liệu, di vật, cổ vật.

- Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Triển lãm “Hà Nội – Thừa Thiên – Huế - xưa và nay”.

h) Tỉnh Bình Định:

- Tổ chức Chương trình: “Đào Mai tương ngộ” và “Sắc Xuân dâng Bác” dịp tết Nguyên Đán Canh Dần.

- Tổ chức Lễ hội Tây Sơn và các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn nhạc võ cổ truyền Tây Sơn, thi đấu võ cổ truyền và các trò chơi dân gian.

- Tổ chức Festival Tây Sơn – Bình Định lần thứ II và Liên Hoan Võ Cổ truyền Quốc tế tại Bình Định.

i) Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tổ chức Ngày hội văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Tổ chức ngày hội văn nghệ quần chúng gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Tổ chức Hội thảo Khoa học “1000 năm thương nhớ đất Thăng Long”.

- Tổ chức Lễ hội “Tự hào Thăng Long – Hà Nội, 1000 năm văn hiến”.

- Tổ chức Triển lãm Quốc tế Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2010.

k) Các hoạt động của các tỉnh thành phố khác (có Phụ lục II kèm theo).

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại một số địa điểm ở nước ngoài:

Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ, ngành và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ở nước ngoài.

III. ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI (10 NGÀY HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2010):

1. Ngày khai mạc (ngày 01 tháng 10 năm 2010):

a) Khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

Đơn vị chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Đơn vị tổ chức: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian: sáng ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và đường Đinh Tiên Hoàng, xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (có kịch bản riêng).

b)Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố.

Thời gian khai mạc: chiều ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

c) Khai mạc triển lãm các tác phẩm Văn học, Nghệ thuật qua các thời kỳ:

Đơn vị chủ trì: Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Việt Nam.

Thời gian: chiều ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư – Hà Nội.

d) Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cả nước với Hà Nội” chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (cầu truyền hình trực tiếp)

Đơn vị chủ trì: Đài Truyền hình Việt Nam.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trọng điểm, Đại sứ quán một số nước.

Thời gian: tối ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội, một số tỉnh, thành phố trong cả nước và một số điểm ở một số nước.

e) Chương trình văn hóa nghệ thuật tổng hợp (tổ chức đồng diễn xếp hình, xếp chữ thể dục nghệ thuật, có kịch bản riêng mời chuyên gia Quốc tế đạo diễn):

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

Thời gian: tối ngày 01 tháng 10 năm 2010.

2. Từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 09 tháng 10 năm 2010:

a) Các hoạt động văn hóa nghệ thuật:

- Lễ hội giao lưu văn hóa vùng miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành, đơn vị và các tỉnh, thành phố liên quan.

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

- Tuần lễ phim lịch sử cách mạng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

- Ca nhạc tổng hợp chủ đề “Hùng khí Thăng Long và Bài ca đất nước” (có kịch bản riêng):

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

- Ca khúc chọn lọc trong sáng tác mới chào mừng Thăng Long – Hà Nội ngàn năm (có kịch bản riêng):

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: sân khấu lớn vườn hoa Đền Bà Kiệu và khu vực 16 Lê Thái Tổ.

- Lễ hội đường phố và Chương trình văn hóa nghệ thuật của tuổi trẻ thủ đô và cả nước chào mừng Thăng Long – Hà Nội ngàn năm (có đề án riêng)

Đơn vị chủ trì: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố.

Địa điểm: tại các điểm vui chơi giải trí, các nhà văn hóa, đường phố, các trường.

- Tổ chức liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam:

Nội dung: liên hoan các ban nhạc Việt Nam và quốc tế.

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

- Các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác (có Phụ lục III kèm theo).

b) Các hoạt động thể dục thể thao:

- Chung kết thi đấu bóng đá Quốc tế “Cúp Thăng Long – Hà Nội” chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và lễ trao Cúp vô địch giải:

Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Địa điểm: Hà Nội và các địa phương khác.

- Biểu diễn võ thuật cổ truyền các môn phái võ Việt Nam:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: Cung Thể thao Quần Ngựa.

- Giải chạy truyền thống “Báo Hà Nội Mới” vì hòa bình:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: xung quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Tổ chức giải đua xe đạp xuyên Việt Quốc tế năm 2010:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Bộ Ngoại giao, các tỉnh, thành phố liên quan.

Địa điểm: từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội.

c) Các hoạt động liên hoan du lịch, hành trình di sản và lễ hội làng nghề, phố nghề:

- Liên hoan du lịch:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố liên quan.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

- Trưng bày các tư liệu, hiện vật, di vật, cổ vật tiêu biểu về Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Địa điểm: Thành Cổ Hà Nội.

- Triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: Thành cổ Hà Nội.

- Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Lễ công bố thành lập Câu lạc bộ các Thủ đô 1000 năm tuổi và chiêu đãi khách quốc tế, trong nước:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội.

- Các hoạt động khác (có Phụ lục III kèm theo).

d) Các hoạt động khởi công, khánh thành, gắn biển, triển lãm các công trình, đón nhận các danh hiệu nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; lễ ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” và công bố kết quả Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: KX.09 “Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô” (có Phụ lục III kèm theo):

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội và Bộ, ngành liên quan.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

3. Ngày 10 tháng 10 năm 2010, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

a) Mít tin trọng thể cấp Nhà nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

- Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Mít tinh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (có kịch bản chi tiết riêng).

- Tại Lễ Mít tinh đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm; diễu binh (nếu có), diễu hành.

Đơn vị thực hiện: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố.

Thời gian: sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình – Hà Nội.

b) Đêm Hội Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (có kịch bản chi tiết riêng):

Danh nghĩa tổ chức: Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Đơn vị tổ chức: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan.

Địa điểm: khu vực Hồ Tây – Hà Nội.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú về các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử văn hóa và thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đơn vị, của Trung ương và Hà Nội. Các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước dành thời lượng và chuyên mục thường xuyên tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tổ chức giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; cuộc thi tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội; tổng kết 10 năm cuộc thi quốc tế tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội mang tên “Hà Nội – Điểm hẹn của bạn”.

Tuyên truyền cổ động, trực quan ở tất cả địa phương, đơn vị và tập trung ở các khu vực trung tâm. Tại Thủ đô Hà Nội: tập trung trang trí cổ động thiết kế ánh sáng, trang trí mỹ thuật các cửa ngõ Thủ đô, các khu vực trung tâm thành phố, quảng trường, công viên, khu vực công cộng, các đường phố, các di tích danh thắng, các công trình kiến trúc tiêu biểu. Chỉnh trang phố phường, vệ sinh xanh sạch đẹp, trang trí mỹ thuật cửa hàng, cửa hiệu từ thành phố đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức chỉnh trang làm đẹp và đề cao ý thức văn hóa công sở.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách trung ương: cấp cho các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, do Ban Tổ chức Nhà nước các ngày lễ lớn, Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ.

2. Ngân sách địa phương: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách thực hiện các nhiệm vụ của địa phương tổ chức các hoạt động Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010; nếu vượt quá khả năng của địa phương, tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, thẩm định thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa: huy động mọi nguồn lực xã hội, bạn bè quốc tế tham gia Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các Bộ, ngành Trung ương:

a) Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo:

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và các tiểu ban thực hiện theo các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Là đơn vị thường trực tổ chức các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Trực tiếp tham gia và phối hợp với thành phố Hà Nội các Bộ, Ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động thuộc chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và 10 ngày hoạt động tại Thủ đô Hà Nội.

Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kịch bản chi tiết Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các công việc được phân công trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành trung ương, các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại địa phương gắn với các ngày lễ lớn và tham gia các hoạt động kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thành các điều kiện, thủ tục và tổ chức vận động để UNESCO công nhận khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội là di sản văn hóa thế giới vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

c) Bộ Ngoại giao:

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ở ngoài nước, kêu gọi sự tham gia, mời tham dự các hoạt động ở trong nước; Tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội gắn với các chuyến thăm, công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực và thế giới mà Việt Nam tổ chức hoặc tham gia ở nước ngoài.

Chỉ đạo công tác lễ tân đối ngoại và phối hợp tuyên truyền, quảng bá các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với bạn bè quốc tế. Chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước có quan hệ hữu nghị với Việt Nam để tuyên truyền, quảng bá và mời tham gia các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010. Hướng dẫn Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện Việt Nam, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam và các Hội người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền quảng bá các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại nước ngoài.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam hoàn thành tốt nhất các điều kiện, thủ tục và tổ chức vận động để UNESCO công nhận Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội là di sản văn hóa thế giới vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

d) Bộ Công an:

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và tham gia các hoạt động phục vụ Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

đ) Bộ Quốc phòng:

Hoàn thiện dứt điểm việc bàn giao phần diện tích còn lại tại Thành cổ Hà Nội giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội tham gia các hoạt động phục vụ Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn kịp thời để triển khai các hoạt động theo nội dung Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành các tỉnh thành phố giải quyết những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc có tính chất liên ngành trong quá trình thực hiện Đề cương.

Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

g) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, các ngày lễ lớn trong năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

h) Ban Tuyên giáo Trung ương:

Phê duyệt nội dung chính trị tư tưởng các hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh thành phố trong cả nước xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, quảng bá Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

i) Ban Thi đua khen thưởng Trung ương:

Tham mưu với Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức phát động phong trào thi đua cả nước hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Phối hợp với thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, đề xuất danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

k) Các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương:

Chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các hoạt động theo nội dung Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010; thực hiện các công việc liên quan đến Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 theo chỉ đạo của Chính phủ và phân công của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Ban tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2010.

Triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

l) Các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế, các tổ chức trong nước và quốc tế:

Khuyến khích các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế, các tổ chức trong nước, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các thành phố có quan hệ với thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế ủng hộ, tài trợ kinh phí hoặc trực tiếp tham gia các công trình, dự án, các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

2. Thành phố Hà Nội:

Là đơn vị thường trực giúp Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công thuộc Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội. Là đầu mối liên hệ với các cơ quan liên quan của Trung ương, các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để giải quyết các nhiệm vụ được phân công đảm bảo kịp thời hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện biên soạn kịch bản chi tiết các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, xây dựng dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện để thực hiện các công việc được phân công.

Tích cực, chủ động và thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố cả nước tổ chức triển khai các nội dung công việc trong Chương trình kỷ niệm, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thành các điều kiện, thủ tục và tổ chức vận động, thuyết phục UNESCO công nhận khu Trung tâm Hoàn Thành Thăng Long – Hà Nội là di sản văn hóa thế giới vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

3. Các tỉnh, thành phố trong cả nước:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, kịch bản, dự toán ngân sách và tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 này và các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Tổ chức Tuần văn hóa, thể thao và du lịch hoặc tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ hội, hoạt động thể thao chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tổ chức và tham gia tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của địa phương, đơn vị, các làng nghề, sản phẩm của làng nghề thủ công truyền thống tại thủ đô Hà Nội vào dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực chủ động, khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc liên quan đến Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC I

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Những bài ca dâng Đảng”:

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời gian: tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp:

Nội dung: về đề tài chiến tranh cách mạng chào mừng ngày chiến thắng gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 02 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức trưng bày triển lãm Việt Nam trong Triển lãm Quốc tế EXPOR Thượng Hải 2010 với chủ đề “1000 năm Thăng Long – Hà Nội”:

Đơn vị phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, các đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian: từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

4. Tổ chức giải vô địch cầu lông Quốc tế - Hà Nội 2010:

Đơn vị phối hợp: thành phố Hà Nội

Thời gian: tháng 7 năm 2010.

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

5. Lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị phối hợp: Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, thành phố Hà Nội.

Thời gian: ngày 22 tháng 9 năm 2010 (tức rằm Trung Thu năm 2010).

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

6. Khai trương 54 Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam:

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, các Bộ, ngành liên quan.

Thời gian: tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội.

7. Tổ chức Tour Du lịch quốc tế leo núi cắm cờ “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi” trên đỉnh Fan xi păng:

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thời gian: tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: tỉnh Lào Cai.

8. Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố.

Thời gian: tháng 8 năm 2010.

Địa điểm: tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

9. Tổ chức chương trình: “Hành trình xanh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”:

Nội dung: có kịch bản riêng.

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các Bộ, ngành liên quan.

Thời gian: từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 năm 2010.

10. Tổ chức Liên hoan sân khấu Thiếu nhi quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

11. Tổ chức trình diễn nghệ thuật bong bóng:

Nội dung: Chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, do nghệ sỹ nổi tiếng người Canada gốc Việt Fany Ang.

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: tháng 8 năm 2010.

Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

 

PHỤ LỤC II

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ GẮN VỚI KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Festival gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010 chủ đề: “Gốm sứ Việt Nam – Truyền thống – Bản sắc và Phát triển” dự kiến diễn ra 5 ngày (từ 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 05 tháng 9 năm 2010) tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung gồm: Hội chợ triển lãm gốm sứ, trưng bày; triển lãm các bộ sưu tập gốm cổ; phố gốm hoa; Triển lãm ảnh nghệ thuật về gốm; Đêm tôn vinh gốm sứ truyền thống Việt Nam; Đêm ca nhạc thời trang gốm sứ; Hội thi tài hoa gốm Việt; cầu truyền hình đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật và đấu giá sản phẩm gốm sứ gây quỹ từ thiện; diễu hành đường phố với chủ đề “Đêm của gốm”.

2. Lễ hội Carnaval Biển tại Quảng Ninh: tổ chức vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2010. Trong tuần lễ du lịch này tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Ninh; Trong đó có các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

3. Festival Biển Vũng Tàu: (dự kiến đầu tháng 3, cuối tháng 4 năm 2010) tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trong đó có các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

4. Lễ hội Pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng: tổ chức vào tháng 3 năm 2010 gồm có trình diễn pháo hoa của các nước tham gia lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội hoa đăng … chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2010), giải phòng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2010) và thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

5. Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á 2010”: vào tháng 7 năm 2010 tại tỉnh Quảng Trị. Lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các đơn vị trong nước cùng một số đoàn nghệ thuật, thể thao của các nước nằm trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây như: Lào, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

6. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010: tổ chức tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (tháng 9 và tháng 10 năm 2010): Miss Word 2010 là dịp kỷ niệm 60 năm cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Có các người đẹp đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp nơi trên toàn cầu sẽ hội tụ tại Việt Nam. Nhân dịp này sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

7. Festival Hoa Đà Lạt 2010: tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tham gia hoạt động triển lãm cây cảnh, cây thế và hoa trong dịp 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

8. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Triển khai kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2010, phù hợp với điều kiện, kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương và Thủ đô Hà Nội; tham gia các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội.

 

PHỤ LỤC III

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2010)
(Ban hành kèm theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chương trình Xiếc nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Hà Nội – Thành phố vì Hòa Bình”:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội.

Địa điểm: khu vực hồ Thiền Quang, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Rạp Xiếc Quốc gia.

2. Biểu diễn Nghệ thuật Âm nhạc của các nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam:

Đơn vị chủ trì: Hội âm nhạc Việt Nam.

Địa điểm: Nhà hát lớn.

3. Biểu diễn các điệu múa cổ Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: sân tượng đài Lý Thái Thổ, vườn hoa Lý Thái Tổ.

4. Liên hoan nghệ thuật Quốc tế chào mừng Thăng Long – Hà Nội ngàn năm:

Với sự tham gia của các Đoàn nghệ thuật Thủ đô một số nước và một số thành phố 1000 năm tuổi trên thế giới (dự kiến khoảng 29 đoàn).

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Mỹ Đình.

5. Trình diễn nhạc không lời chào mừng Thăng Long – Hà Nội ngàn năm của các dàn nhạc trong nước và Quốc tế:

Đơn vị chủ trì: Học viện Âm nhạc quốc gia.

Địa điểm: Nhà hát lớn thành phố Hà Nội.

6. Biểu diễn nghệ thuật, diễu hành của các Hoa hậu Thế giới:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hà Nội.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

7. Công bố và trao giải báo chí toàn quốc về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam, thành phố Hà Nội;

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

8. Tổng kết và trao giải cuộc thi quốc tế tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội mang tên: “Hà Nội – Điểm hẹn của bạn”:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

9. Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

10. Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm: Nhà Thông tin Triển lãm – 93 Đinh Tiên Hoàng, Nhà Thông tin Triển lãm thành phố - 45 Tràng Tiền.

11. Triển lãm và liên hoan thư pháp Thăng Long – Hà Nội:

Tham gia liên hoan là các nhà thư pháp của Hà Nội, Câu lạc bộ thư pháp Hà Nội và một số nhà thư pháp nổi tiếng của các tỉnh, thành phố khác.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trung tâm Văn hóa Khoa học Miếu Quốc tử Giám.

Địa điểm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Hà Nội.

12. Triển lãm “nghề gốm Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại”, giới thiệu công trình nghệ thuật ghép gốm “Con đường gốm sứ”:

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Hội Gốm sứ Bát tràng – Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghệ thuật Tân Hà Nội

Địa điểm: đường Yên Phụ, làng gốm Bát Tràng – Hà Nội.

13. Triển lãm: “Các trận đánh và chiến dịch nổi tiếng trong Lịch sử Quân sự Việt Nam”:

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Địa điểm: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam – Hà Nội.

14. Triển lãm “Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam”:

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Cách mạng.

Địa điểm: Bảo tàng Cách mạng – Hà Nội.

15. Triển lãm “Những tấm lòng với Thăng Long – Hà Nội”, trưng bày những sản phẩm của các cá nhân, tập thể dâng tặng Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 1000 năm tuổi (có đề cương cụ thể):

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị liên quan.

Địa điểm: Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

16. Triển lãm Thăng Long – Hà Nội xưa (có kế hoạch riêng):

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm: Bảo tàng Hà Nội.

17. Trình diễn áo dài truyền thống:

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

18. Liên hoan ẩm thực Hà Thành:

Đơn vị chủ trì: Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

19. Liên hoan thả diều 3 miền: gồm các loại:

- Diều đồng quê, diều cách tân miền Bắc;

- Diều Cung đình Huế, diều Hội An;

- Diều đồng quê, diều cách tân miền Nam;

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

20. Lễ ra mắt Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Đơn vị chủ trì: thành phố Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

21. Tổ chức nghiệm thu và công bố kết quả công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mã số KX.09 “Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô”.

Đơn vị chủ trì: Ban Chủ nhiệm Chương trình KX 09, thành phố Hà Nội.

Đơn vị phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

22. Khánh thành Bảo tàng Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng Hà Nội.

Địa điểm: đường Phạm Hùng (Mỹ Đình – Từ Liêm).

23. Khánh thành Công viên Hòa Bình:

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng Hà Nội.

Địa điểm: Cổ Nhuế - Từ Liêm.

24. Khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn:

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm: Đảo Thống nhất trong Công viên Thống Nhất.

25. Khánh thành Nhà hát Công nhân Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng Hà Nội.

Địa điểm: Nhà hát Công nhân Hà Nội (phố Tràng Tiền).

26. Triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội (mở rộng):

Đơn vị chủ trì: Bộ Xây dựng.

Địa điểm: Cung triển lãm Quy hoạch – Xây dựng (Mỹ Đình – Từ Liêm).

27. Khánh thành cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy:

Đơn vị chủ trì: Bộ Giao thông vận tải

Địa điểm: cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội.

28. Khánh thành đường Láng – Hòa Lạc:

Đơn vị chủ trì: Bộ Xây dựng.

Địa điểm: ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng.

29. Lễ đặt phương tiện lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau”:

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Địa điểm: trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội.

30. Các quận, huyện, thị xã có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của cơ sở, địa phương trong 10 ngày Đại lễ.

31. Các Nhà Văn hóa, sân khấu ngoài trời của các trung tâm lễ hội của 29 quận, huyện tổ chức liên tục các hoạt động trong 10 ngày Đại lễ:

- Các nhà hát cố định biểu diễn các chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đã dàn dựng theo kế hoạch.

- Cơ quan đầu mối chuẩn bị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 795/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu795/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2009
Ngày hiệu lực10/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 795/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu795/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành10/06/2009
        Ngày hiệu lực10/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 795/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010

           • 10/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực