Quyết định 8056/QĐ-UBND

Quyết định 8056/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 8056/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2011/QĐ-UBND công tác văn thư lưu trữ Gò vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8056/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2011/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của y ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của y ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chc các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của y ban nhân dân Thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đng nhân dân, y ban nhân dân Thành phố ban hành (trong kỳ hệ thng hóa 31 tháng 12 năm 2013);

Căn cứ Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của y ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 ca y ban nhân dân Thành ph về ban hành Quy chế (Mu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 657/TTr-PNV ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của y ban nhân dân quận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò vấp.

Điều 2. Việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận Gò vấp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

Điều 3. Giao Trưởng phòng Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kim tra việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại các quan, tổ chức theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch y ban nhân dân 16 phường; các cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Ông Lê Hoàng Quân - CT UBND TP; (để báo cáo)
- Văn phòng UBND TP; (để báo cáo)
- Sở Nội vụ; Chi cục VTLT; (để báo cáo)
- Sở Tư pháp: P.KTraVB; (để báo cáo)
- Công báo Thành phố; (để báo cáo)
- Thường trực Quận ủy; (để báo cáo)
- UBND quận: CT và các PCT; (để báo cáo)
- Website quận (để đăng công khai)
- Lưu: VT, PNV-VTLT (AN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8056/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2011/QĐ-UBND công tác văn thư lưu trữ Gò vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8056/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2011/QĐ-UBND công tác văn thư lưu trữ Gò vấp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Hà
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 8056/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2011/QĐ-UBND công tác văn thư lưu trữ Gò vấp Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 8056/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2011/QĐ-UBND công tác văn thư lưu trữ Gò vấp Hồ Chí Minh

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực