Quyết định 834/2001/QĐ-UB

Quyết định 834/2001/QĐ-UB về phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại về đất do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 573/QĐ-UBND 2008 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/2001/QĐ-UB

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998;

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số: 164 /TT-ĐC-TK ngày 19/4/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thành phố Huế thẩm định hồ sơ đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hời đất để sử dụng và mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng cho các đối tượng sau:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất ở và đất chuyên dùng tại nông thôn.

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất tại nông thôn có công trình như: đình đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ...

Nội dung thẩm định:

- Xác định quy mô diện tích đất được đền bù;

- Tính pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được đền bù và không được đền bù.

Điều 2: Đối với các Dự án cớ sử dụng đất trên địa bàn nhiều huyện (thành phố) thì diện tích đất thu hồi thuộc địa phận mỗi huyện (thành phố) do Chủ tịch UBND huyện (thành phố ) đó trách nhiệm thẩm định đền bù.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phong UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan cớ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT /CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 834/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu834/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2001
Ngày hiệu lực08/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 834/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu834/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Văn Hoàng
        Ngày ban hành23/04/2001
        Ngày hiệu lực08/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 834/2001/QĐ-UB phân cấp thẩm định đền bù thiệt hại đất Thừa Thiên Huế