Quyết định 871/QĐ-UBND

Quyết định 871/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013 và tham dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2

Nội dung toàn văn Quyết định 871/QĐ-UBND 2013 tổ chức Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU TỈNH VĨNH LONG NĂM 2013 VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2;

Căn cứ Hướng dẫn số 1101/HD-BVHTTDL ngày 02/4/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2;

Theo Công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 10/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014;

Xét Tờ trình số 99/TTr-SVHTTDL ngày 10/5/2013 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013 và tham dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2.

Đối với kinh phí tổ chức, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Sở Tài chính, đảm bảo kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Đối với việc tặng Bằng khen UBND tỉnh cho gia đình văn hoá tiêu biểu, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) thống nhất số lượng khen thưởng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-SVHTTDL ngày 15/5/2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thanh

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ VĂN HOÁ,
THỂ THAO - DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-SVHTTDL

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU TỈNH VĨNH LONG NĂM 2013 VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-UBND, ngày 17/5/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 và Hướng dẫn số 1101/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2;

Căn cứ Công văn số 2834/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014;

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch hoạt động tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013 và tham gia Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tăng cường nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hoá: “Là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

- Đánh giá kết quả công tác xây dựng gia đình văn hoá năm 2012.

- Nhằm tuyên dương kịp thời và nhân rộng điển hình các gia đình văn hoá tiêu biểu đại diện cho các thành phần, đối tượng, các thế hệ ở tất cả địa phương, cơ sở trong tỉnh đã có thành tích đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

- Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu gia đình văn hoá các cấp; đồng thời đề cao các giá trị tốt đẹp văn hoá truyền thống, khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hoá nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Yêu cầu:

- Đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu tham dự hội nghị, họp mặt các cấp phải được bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở; đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục về công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” (theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

- Hội nghị, họp mặt tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu các cấp được tổ chức thiết thực với qui mô hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ - VĂN NGHỆ HƯỞNG ỨNG “NĂM GIA ĐÌNH VIỆT NAM 2013” VÀ “NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM - 28/6/2013” CẤP TỈNH:

1. Các hoạt động thể thao kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2013) và hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam.

+ Giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long năm 2013 (tổ chức 06/6/2013);

+ Giải Việt dã Sacombank (tổ chức 11/6/2013);

+ Giải Bóng bàn Thiên Phú Hưng (tổ chức 20/6/2013);

2. Tổ chức Toạ đàm chủ đề “Hạnh phúc gia đình và cộng đồng hạnh phúc” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (tổ chức vào trung tuần tháng 6/2013;

3. Hội thao Gia đình văn hoá tỉnh Vĩnh Long năm 2013 (tổ chức 27/6/2013);

4. Liên hoan văn nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2013 (tổ chức 27/6/2013);

5. Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long lần 13 - năm 2013 (tổ chức 28/6/2013);

6. Tham dự “Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 - năm 2013” (dự kiến tổ chức vào cuối quý III - đầu quý IV/2013, tại thủ đô Hà Nội).

III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỌP MẶT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ CÁC CẤP NĂM 2013:

1. Cấp tỉnh: 2 ngày (từ ngày 27 đến hết ngày 28/6/2013).

* Ngày 27/6/2013:

- Liên hoan văn nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2013, tổ chức tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, vào lúc 18 giờ (có kế hoạch riêng).

- Hội thao Gia đình văn hoá tỉnh Vĩnh Long năm 2013 khai mạc lúc 08 giờ, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh (có kế hoạch riêng).

* Ngày 28/6/2013:

- Tổ chức “Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013”, tổ chức tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Đối tượng - tiêu chuẩn: Là những gia đình đã được cấp huyện - thị xã - thành phố tuyển chọn, đề nghị dự họp mặt cấp tỉnh.

+ Số lượng tham dự: 190 đại biểu. Trong đó: 65 đại biểu cấp tỉnh, huyện và 125 gia đình văn hoá tiêu biểu.

Mỗi xã, phường, thị trấn chọn 01 gia đình (109 gia đình/109 xã, phường, thị trấn) đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen.

Các huyện, thị xã, thành phố chọn thêm các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen (mỗi đơn vị 02 đại diện gia đình tiêu biểu nhất).

Huyện Long Hồ 17 gia đình; huyện Tam Bình 19 gia đình; thành phố Vĩnh Long 13 gia đình; huyện Mang Thít 15 gia đình, huyện Vũng Liêm 22 gia đình; huyện Trà Ôn 16 gia đình; thị xã Bình Minh 10 gia đình và huyện Bình Tân 13 gia đình.

* Lưu ý:

Dự Hội nghị Gia đình văn hoá tiêu biểu: Mỗi gia đình cử 01 đại diện (là chồng hoặc vợ).

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức các “Hội thi Thể thao gia đình và họp mặt gia đình văn hoá tiêu biểu”.

- Đối tượng - tiêu chuẩn: Là những gia đình đã đạt các tiêu chuẩn gia đình văn hoá liên tục ít nhất 03 năm cấp xã, phường, thị trấn; có những thành tích nổi bật, tiêu biểu; được tuyển chọn, đề nghị dự họp mặt cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Từ ngày 10/6 đến ngày 20/6/2013.

- Cách bình chọn:

Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bình chọn trong số các gia đình dự họp mặt Gia đình Văn hoá tiêu biểu cấp huyện - thị xã - thành phố năm 2013 giới thiệu dự họp mặt cấp tỉnh (những gia đình tiêu biểu xuất sắc đại diện cho nhiều thành phần như: Gia đình lão thành cách mạng, gia đình đối tượng chính sách, nông dân, công nhân lao động, cán bộ viên chức, tri thức, lực lượng vũ trang, tiểu thương, dân tộc, tôn giáo...)

- Hồ sơ gồm có:

+ Báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá năm 2012.

+ Danh sách các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu dự họp mặt cấp tỉnh (ghi rõ họ tên chủ hộ, năm sinh, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp).

+ Tờ trình của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các huyện, thị xã, thành phố.

+ Báo cáo thành tích của các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen (mỗi đơn vị 02 đại diện gia đình tiêu biểu nhất) và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen (109 gia đình/109 xã, phường, thị trấn). Tất cả các báo cáo thành tích có xác nhận của BCĐ PTTDĐK XDĐSVH cấp huyện - thị xã - thành phố.

* Lưu ý: Mỗi bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng được lập thành 03 bản; gởi về tỉnh 02 bản.

- Thời gian gửi danh sách và hồ sơ khen thưởng: Các huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách và hồ sơ khen thưởng về Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trước ngày 20/6/2013. Địa chỉ: Số 10, Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long; ĐT: 0703.836.787 - Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình; Fax: 0703.822.643 -VP Sở.

3. Cấp xã, phường, thị trấn:

Tuỳ vào điều kiện thực tế của từng địa phương có thể tổ chức “Họp mặt gia đình văn hoá”.

4. Chọn cử đoàn đại biểu tham dự “Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2 - năm 2013”: Dự kiến tổ chức vào cuối quý III - đầu quý IV/2013.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố bình chọn 01 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc tham dự hội nghị toàn quốc.

Chọn những gia đình tiêu biểu xuất sắc đại diện cho nhiều thành phần như: Gia đình lão thành cách mạng, gia đình đối tượng chính sách, nông dân, công nhân lao động, cán bộ viên chức, tri thức, lực lượng vũ trang, tiểu thương, dân tộc, tôn giáo...

Báo cáo thành tích của các gia đình (báo cáo viết theo thể ký sự; phóng sự; câu chuyện do địa phương cử người biên tập trong khuôn khổ 02 trang đánh máy A4 kèm theo ảnh chân dung, phản ánh sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của gia đình) thời gian gửi đến ngày 30/7/2013.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

- Hội nghị Gia đình văn hoá tiêu biểu cấp tỉnh: 60.000.000đ.

- Liên hoan văn nghệ tỉnh dự kiến khoảng 10.000.000đ.

- Hội thao Gia đình văn hoá dự kiến khoảng 30.000.000đ.

- Khen thưởng dự kiến tặng giấy khen của Sở VHTTDL khoảng 73.000.000đ:

- Toạ đàm dự kiến khoảng 10.000.000đ.

- Tiền công tác phí đoàn đại biểu dự hội nghị toàn quốc: 60.000.000đ.

Tổng cộng 243.000.000đ (hai trăm bốn mươi ba triệu đồng).

Trong đó:

- Kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2013: 60.000.000đ.

- Đề nghị tỉnh bổ sung: 183.000.000đ.

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CẤP TỈNH:

+ 07 giờ 30 - 08 giờ 00: Văn nghệ chào mừng.

+ Từ 08 giờ 00: Vào nội dung chương trình.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc của Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng gia đình văn hoá ở tỉnh Vĩnh Long năm 2012;

- Các báo cáo tham luận; (gia đình TP Vĩnh Long; gia đình huyện Tam Bình; gia đình huyện Vũng Liêm; gia đình huyện Long Hồ).

- Khen thưởng (trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2013).

- Đáp từ bế mạc.

VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình:

- Chuẩn bị nội dung chương trình, hình thức tổ chức, in ấn giấy mời, quà tặng, dự trù kinh phí tổ chức (cấp tỉnh và tham dự cấp trung ương).

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tổ chức toạ đàm.

- Phối hợp với Phòng Quản lý nghiệp vụ thể dục thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao tham mưu điều lệ thi đấu các môn thể thao và tổ chức hội thao.

- Phối hợp với Phòng Quản lý nghiệp vụ văn hoá và Trung tâm Văn hoá tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch và điều lệ liên hoan văn nghệ.

2. Văn phòng sở: Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung công tác khen thưởng và phục vụ hậu cần.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính: Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kinh phí và lập kế hoạch kinh phí bổ sung.

4. Phòng Quản lý nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh: Phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình tham mưu Ban giám đốc sở ký ban hành điều lệ thi đấu các môn thể thao và tổ chức hội thao.

5. Phòng Quản lý nghiệp vụ văn hoá và Trung tâm Văn hoá tỉnh: Phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình tham mưu Ban giám đốc sở ký ban hành kế hoạch và điều lệ liên hoan văn nghệ.

6. Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

- Lập kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi Thể thao gia đình và các buổi Họp mặt Gia đình văn hoá ở cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị, thành phố.

- Chịu trách nhiệm đưa rước các gia đình văn hoá tiêu biểu đến điểm dự hội thao, hội thi và hội nghị cấp tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp mặt gia đình văn hoá tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2013 và tham dự Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2. Các đơn vị căn cứ thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần liên hệ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn./.

 

 

Q. GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 871/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu871/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 871/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 871/QĐ-UBND 2013 tổ chức Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 871/QĐ-UBND 2013 tổ chức Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu871/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 871/QĐ-UBND 2013 tổ chức Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 871/QĐ-UBND 2013 tổ chức Tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu Vĩnh Long

           • 17/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực