Quyết định 885/QĐ-UBND

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 885/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 885/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Phụ lục 1, 2 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
-
Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số: 885/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, nh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

quan nhn báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hthống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

I

S Tư pháp

1

Báo cáo 6 tháng, hàng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, tình hình rà soát văn bản làm căn cứ pháp lý phục vụ công tác kiểm tra văn bản trong lĩnh vực được giao; đánh giá về kiểm tra, xử lý văn bản; tổ chức, cán bộ; kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản; công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra văn bản và các điều kiện bảo đảm khác cho công tác kiểm tra văn bản; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung.

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Điện Biên

Kiểm tra, văn bản QPPL

x

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

2

Báo cáo hàng năm về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, gồm; đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa; đánh giá về thể chế rà soát, hệ thống hóa văn bản; tổ chức, biên chế, kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản; hoạt động phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản; tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản và các điều kiện bảo đảm khác; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; những vấn đề khác có liên quan.

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

 

 

Sở Tư pháp

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

3

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020"

Kết quả ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; kết quả triển khai các nhiệm vụ của Đề án

Khoản 1 mục IV Kế hoạch thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Phổ biến, giáo dục pháp luật

x

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

4

Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Báo cáo việc thực hiện: đánh giá tác động quy định TTHC trong dự thảo văn bản QPPL; tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự thảo VBQPPL; công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào CSDLQG; việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất.

Chương III Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên

Kiểm soát TTHC

x

http://qldg. thutuc hanhchinh. vn/

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

5

Đnh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình thực hiện công tác Tư pháp

Tình hình thực hiện công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng của ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên

Mục 1, 2 Công văn số 334-CV/TU ngày 21/10/2013 của Tỉnh ủy Điện Biên; Mục 1 Công văn số 18-CV/TU ngày 07/12/2015 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; Công văn số 352-CV/TU ngày 12/9/2017 của Tỉnh ủy Điện Biên

Công tác Tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

 

 

 

 

6

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 01 năm

Báo cáo hoạt động tra cứu, cung cấp, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Điều 18 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

Hành chính tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

 

UBND huyện

UBND xã

 

7

Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên 06 tháng, 01 năm

Rà soát, thng kê báo cáo về kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa tỉnh.

Điều 9 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

Giao dịch bảo đảm

x

 

Sở Tư pháp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

Sở Tư pháp

8

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phần 7 mục V phần tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1416/KH- UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Hành chính tư pháp

 

 

Sở Tư pháp

 

UBND huyện

UBND xã

Sở Tư pháp

9

Định kỳ hàng năm báo cáo về Tổ chức bán đấu giá và hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất tại địa phương; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị

Điểm c khoản 1 và điểm g khoản 6 Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Đấu giá tài sản

x

 

Sở Tư pháp

 

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

10

Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị.

Điểm d khoản 3 và điểm e khoản 6 Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Đấu giá tài sản

 

 

Sở Tư pháp

 

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

11

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên (báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm)

Về tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nguyên nhân và đề xuất kiến nghị

Điều 10 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Xử lý vi phạm hành chính

x

 

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

S Tư pháp

12

Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên (báo cáo năm)

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; phương hướng, giải pháp chủ yếu và đề xuất kiến nghị

Điều 13 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Thi hành pháp luật

x

 

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

II

Sở Ngoại vụ

1

Báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng, 1 năm

Tình hình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các dự án; kết quả giải ngân.

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Điện Biên

Đối ngoại

x

 

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Ngoại vụ

2

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng, 1 năm tỉnh Điện Biên

Báo cáo kết quả trong lĩnh vực đối ngoại trên các mặt: quản lý đoàn ra/đoàn vào; tổ chức, quản lý thỏa thuận do địa phương ký kết; tổ chức, quản lý hội nghị, hội tho quốc tế; công tác ngoại giao kinh tế; công tác biên giới lãnh thổ.

Quyết định số 789-QĐ/TU, ngày 16/8/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên

Đối ngoại

x

 

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Ngoại vụ

III

Thanh tra tỉnh

1

Báo cáo công tác thanh tra hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm

Kết quả thực hiện công tác thanh tra

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Thanh tra

x

 

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

2

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm

Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu ni, tố cáo

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

x

 

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

3

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 495/QĐ- UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Phòng, chống tham nhũng

x

 

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

4

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng

Tổng hợp các biểu mẫu về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức sai phạm qua thanh tra, kiểm tra và kết quả tiếp dân đoàn đông người, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Văn bản số 420/TTr-VP ngày 31/8/2017 của Thanh tra

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

x

 

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

5

Báo cáo tình hình cán bộ, công chức hàng năm

Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, sự biến động cán bộ, công chức

Văn bản số 41/TTr-VP ngày 11/02/2014 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tình hình cán bộ, công chức.

Tổ chức

x

 

Thanh tra tỉnh

Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố

 

Thanh tra tỉnh

IV

Sở Xây dựng

 

1

Báo cáo cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng

Tình hình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Xây dựng

x

 

UBND tỉnh

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

2

Báo cáo lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch

Công tác Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 09/2017/QĐ- UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Xây  dựng

x

 

UBND tỉnh

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

V

Ban dân tc

1

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc hàng tháng, quý, 6 tháng và 1 năm

Tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

QĐ số 14/QĐ-BDT ngày 15/2/2011 của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Dân tộc

x

 

Ban Dân tộc tỉnh

x

Phòng dân tộc các huyện, thị xã, thành phố

 

Ban Dân tộc tỉnh

VI

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã

Kết quả rà soát, đánh giá, đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã

Công văn số 2025/UBND- KT ngày 13/7/2016 về của UBND tỉnh Điện Biên

Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

2

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ

Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ

Công văn số 3131/UBND- KTTH ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Điện Biên

3

Báo cáo đnh kỳ tháng, quý về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Công văn số 2912/UBND- TH ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đôn đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ.

Tổng hp

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

VII

Sở Thông tin và Truyền thông

 

1

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử

Tổng hợp các số liệu về phát triển Chính phủ điện tử

Kế hoạch 1304/KH- UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh

Chính phủ điện tử

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và truyền thông

2

Báo cáo Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên

Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên

Quyết định 1388/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh

Công nghệ thông tin

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và truyền thông

3

Báo cáo Tình hình ứng dụng và phát trin CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước

Tổng hợp tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động các cơ quan Nhà nước

Kế hoạch số 2521/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh

CNTT

x

 

Sở Thông tin và truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và truyền thông

4

Định kỳ 6 tháng, 1 năm Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách

Tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng/cả năm; Ước thực hiện 6 tháng cuối năm/năm sau (Định kỳ: 6 tháng, 1 năm)

Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Thông tin và Truyền thông

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Định kỳ 6 tháng, 1 năm Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông thuộc CTMTQG Xây dựng NTM

Kết quả thực hiện tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông thuộc CTMTQG Xây dựng NTM (Quý/6 tháng/cả năm; Nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo (Định kỳ: Quý, 6 tháng, 1 năm)

Quyết định 1596/QĐ- BCĐ ngày 27/12/2016 của BCĐ thực hiện các CTMTQG tỉnh Điện Biên

Thông tin và Truyền thông

x

 

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

VIII

Sở Y tế

1

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

Công tác chỉ đạo; Công tác tuyên truyền; Kết quả thực hiện; Nhận xét đánh giá; Phương hướng nhiệm vụ.

CV số 2757/UBND- KGVX ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

An toàn thực phẩm

x

 

Sở Y tế

 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Y tế

2

Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả thực hiện hoạt động y tế và việc chỉ đạo, điều hành công tác y tế của ngành

Tổng hợp tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện các hoạt động y tế và việc chỉ đạo, điều hành công tác y tế theo tháng, quý, năm

Công văn số 2912/UBND-TH ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Y tế

x

 

Sở Y tế

x

 

 

Sở Y tế

IX

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Báo cáo tình hình hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng, quý, 6 tháng, năm

Báo cáo tình hình các hoạt động lĩnh vực VHTTDL hằng tháng, quý, 6 tháng, năm

QĐ/266/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

UBND cấp huyện

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thng kê kết quả bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Di sản

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Báo cáo tháng, quý

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong tháng, quý

Văn bản số 1606/SVHTT DL-KHTC ngày 30/9/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

Sở Nội vụ

1

Chế độ thông tin, báo cáo của Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên

Báo cáo kết quả công tác (tháng/quý/năm)

Điều 3, Chương II, Quy định việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-SNV ngày 16/01/2017 của Sở Nội vụ

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

Phòng Tổ chức, cán bộ (Văn phòng, Phòng TCHC) các Sở, Ban, Ngành

Phòng Nội vụ cấp huyện

 

Sở Nội vụ

2

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 41/QĐ-SNV của Sở Nội vụ ban hành “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc thuộc Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Báo cáo kết quả việc thực hiện định kỳ hàng tháng

Điều 15, Chương V, Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc thuộc Ngành Nội vụ tỉnh Điện Biên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-SNV ngày 17/6/2014 của Sở Nội vụ

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ

 

Phòng Nội vụ cấp huyện

 

Sở Nội vụ

3

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác (tháng/quý/6 tháng/năm)

Khoản 3, Điều 50, Chương X, Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh

Tổng hợp

x

 

UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

4

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng/quý/6 tháng/năm

Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tháng/quý/6 tháng/năm)

Khoản 3, Điều 7, Chương II, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh

Tổng hợp

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

5

Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

QĐ số 18/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

Công chức, viên chức

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

6

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ

Tình hình thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Điểm b, Mục 1, Phần III, Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Công chức, viên chức

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

7

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tình hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mục 1, Phần III, Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Công chức, viên chức

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

8

Báo cáo kết quả Công tác xây dựng chính quyền cơ sở "Trong sạch, vững mạnh" 6 tháng/năm

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở "Trong sạch, vững mạnh"

Kế hoạch số 146/KH- UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Xây dựng chính quyền

x

 

Sở Nội vụ

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

9

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân hằng năm

Về kết quả tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND cấp xã với nhân dân hằng năm

Hướng dẫn số 1890/HD- SNV ngày 23/11/2016 của Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

x

 

Sở Nội vụ

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

10

Báo cáo Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng/năm

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Kế hoạch số 1169/KH- UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

11

Báo cáo Kết quả thực hiện Công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp 6 tháng/năm

Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp

Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Công tác dân vận

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

12

Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

Về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp

Kế hoạch số 3201/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND Điện Biên

Công tác dân vận

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

13

Báo cáo tình hình công tác bảo vệ, đấu tranh và nhân quyền định kỳ hàng tháng

Tình hình công tác bảo vệ, đấu tranh và nhân quyền

Công văn số 91/BCĐ-CSDT ngày 02/8/2013

Tôn giáo

x

 

Công an tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

14

Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác nhân quyền trong lĩnh vực tôn giáo

Tình hình tôn giáo và công tác nhân quyền trong lĩnh vực tôn giáo

Công văn số 44/BTG-HCTH ngày 27/10/2016 của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

Tôn giáo

x

 

Sở Nội vụ

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

15

Báo có kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên hàng năm

Chỉ số Cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên

Cải cách hành chính

x

 

UBND tỉnh

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

 

 

Sở Nội vụ

16

Báo cáo công tác Cải cách hành chính (quý/6 tháng/năm)

Báo cáo công tác Cải cách hành chính

Công văn số 340/BCĐCC HC-SNV ngày 02/3/2017 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Cải cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

17

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chấm điểm Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Tiến độ triển khai nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Công văn số 1111/BCĐC CHC-SNV ngày 19/6/2017 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Cải cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Nội vụ

XI

Sở Công thương

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện NĐ Số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, NĐ số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

Tng hợp báo cáo tình hình thực hiện NĐ Số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, NĐ số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ XPVPHC trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và VLNCN trên địa bàn tỉnh thuc lĩnh vực ngành quản lý

Công văn số 3412/UBND- CN ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Thanh tra

x

 

Sở Công thương

x

 

 

Sở Công thương

2

Báo cáo hoạt động thương mại biên giới năm

Hoạt động thương mại biên giới

Quyết định 818/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

Xuất nhập khẩu và thương mại biên giới

x

 

Sở Công thương

x

 

 

Sở Công thương

3

Báo cáo công tác thanh tra trong tháng, quỹ, năm và chương trình nhiệm vụ công tác

 

Khoản 2, mục II Văn bản số 554/SCT- KHTC ngày 09/5/2017 của Sở Công Thương Điện Biên

Lĩnh vực Thanh tra

x

 

Sở Công thương

 

x

 

Sở Công thương

4

Báo cáo hoạt động Xúc tiến Thương mại tháng, quý, năm

- Đánh giá kết quả thực hiện chức năng quản lý của đơn vị, và những thành tích đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và những kiến nghị;

- Việc thực hiện nhiệm vụ, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, phân tích nhân tố ảnh hưởng tìm ra những nguyên nhân tồn tại và đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp.

Khoản 2, mục II Văn bản số 554/SCT-KHTC ngày 09/5/2017 của Sở Công Thương Điện Biên

Xúc tiến Thương mại

x

 

Sở Công Thương

 

x

 

Sở Công Thương

5

Báo cáo về hoạt động công vụ của quản lý thị trường 6 tháng, năm

Công tác chấp hành thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động công vụ của quản lý thị trường 6 tháng, năm

Công văn số 898/SCT-TTr ngày 8/9/2014 của Sở Công Thương Điện Biên

 

 

 

Sở Công Thương

 

Chi cục, các Đội QLTT

 

Sở Công Thương

6

Báo cáo công tác quản lý thị trường

- Phản ánh tình hình thị trường;

- Kết quả thực hiện KTKS, XLVPHC của Quản lý thị trường và công tác phối hợp;

- Phương hướng thực hiện của kỳ tiếp theo

Công văn s 567/SCT-KHTC ngày 09/6/2014 của Sở triển khai Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh

Sản xuất, kinh doanh, thương mại

x

 

Sở Công thương

 

Chi cục, các Đội QLTT

 

Sở Công thương

XII

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Tổng hợp về tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điều 45 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Điện Biên

Tài nguyên nước

x

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

XIII

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Báo cáo định kỳ quý, 06 tháng và 01 năm về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh

Khoản 5 Điều 8 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

Việc làm -ATLĐ

 

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND các huyện; Trung tâm GTVL.

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

2

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021

Lao động- Thương binh và xã hội

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

3

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 30a định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm

Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 30a định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm

Văn bản số 428/UBND- VX của UBND tỉnh Điện Biên

Chính sách - TBLS& BTXH

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

4

Báo cáo tình hình lao động sang Trung Quốc làm thuê

Báo cáo 06 tháng/01 năm tình hình lao động của tỉnh Điện Biên sang Trung Quốc làm thuê

Văn bản số 145/UBND-NC ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

Việc làm ATLĐ

x

 

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

5

Báo cáo kết quả Triển khai Đề án “phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm

Các kết quả đạt được trong việc triển khai Đề án “phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kế hoạch số 4011/KH- UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

6

Báo cáo Triển khai Đề án “thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ CCVC đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm

Các kết quả triển khai Đề án “thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ CCVC đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kế hoạch số 4011/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

7

Báo cáo Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

8

Báo cáo năm về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Tình hình, kết quả phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Kế hoạch số 1357/KH- UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

9

Báo cáo 6 tháng, năm về kết quả phòng chống mại dâm 6 tháng; năm và phương hướng nhiệm vụ

Tình hình, kết quả phòng chống mại dâm 6 tháng; năm và phương hướng nhiệm vụ

Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

10

Báo cáo quý, 06 tháng, 9 tháng, năm về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua

Tình hình, kết quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán quý, 06 tháng, 9 tháng, cả năm.

Kế hoạch số 3703/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động- Thương binh và xã hội

XIV

Sở Tài chính

1

Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Tình hình quyết toán dự án thành trên địa bàn toàn tỉnh định kỳ 6 tháng, năm

VB số 1565/UBND- TM ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh

Tài chính đầu tư

x

 

Sở Tài chính

Các sở, Ban, ngành tỉnh, các chủ đầu tư, BQL dự án thuộc tỉnh quản lý

Phòng tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Tài chính

XV

Sở Khoa học và công nghệ

 

Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Kết quả hoạt động: hình xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến; kinh phí b trí xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL; thuận lợi, khó khăn; đề xuất kiến nghị

Mục 5, khoản a Kế hoạch số 2822/KH- UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

Tiêu chuẩn

x

 

Sở Khoa học và công nghệ

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và công nghệ

XVI

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên hàng tháng, cả năm

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định số 655/QĐ-BCH ngày 04/8/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên.

Thủy lợi

x

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

XVII

S Giáo dục và Đào tạo

1

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin năm học

Kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học và biểu số liệu thống kê

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về ứng dụng CNTT của S Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo năm

Kế hoạch phổ cập giáo dục - xóa mù chữ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Tình hình thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Tình hình thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học (giữa kỳ I, sơ kết học kỳ I, giữa kỳ II, tổng kết năm học)

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Báo cáo tình hình đầu năm học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Báo cáo sơ kết học kì 1 cấp tiểu học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

Báo cáo tổng kết năm học cấp tiểu học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Báo cáo sơ kết (tổng kết) kết quả thực hiện Đề án dạy tiếng Thái, Tiếng Mông cho học sinh phổ thông giai đoạn 2016- 2020

Kết quả thực hiện nội dung của Đề án dạy tiếng Thái, Tiếng Mông cho học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020

Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

9

Đăng ký kế hoạch thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia

Đăng ký danh sách, kế hoạch thời gian đề nghị thẩm định các trường đạt chuẩn quốc gia

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Đăng ký kế hoạch đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục

Đăng ký danh sách, kế hoạch thời gian đề nghị đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện Quy chế công khai

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khảo thí và và kiểm định chất lượng giáo dục

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khảo thí và và kiểm định chất lượng giáo dục

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khảo thí và và kim định chất lượng giáo dục

Báo cáo kết quả thực hiện, kế hoạch khảo thí và và kiểm định chất lượng giáo dục

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

14

Đăng ký thi chọn HSG cấp tỉnh

Đăng ký danh sách giáo viên tham gia coi, số lượng học sinh dự thi

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Đăng ký thi nghề phổ thông

Đăng ký danh sách giáo viên tham gia coi, số lượng học sinh dự thi

Hướng dẫn nhiệm vụ KTKĐCLGD hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Đăng ký thi THPT quốc gia

Đăng ký danh sách giáo viên tham gia coi, chấm thi, số lượng học sinh dự thi...

Quy chế thi THPT quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Báo cáo tình hình đầu năm học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Văn bản triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Báo cáo sơ kết học kì I cấp trung học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Văn bản triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

19

Báo cáo tổng kết năm học cấp trung học

Kết quả thực hiện các nội dung quy định nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Văn bản triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

20

Báo cáo sơ kết

Giáo dục dân tộc

Văn bản triển khai nhiệm vụ giáo dục dân tộc hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

21

Báo cáo tổng kết

Giáo dục dân tộc

Văn bản triển khai nhiệm vụ giáo dục dân tộc hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

22

Báo cáo Đề án Ngoại ngữ 2020

Triển khai các hoạt động của Đề án

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Ban quản lý Đề án NNQG 2020

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

Báo cáo công tác PCGD THCS

Kết quả thực hiện công tác PCGD THCS

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập hàng năm của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

24

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV mầm non, phổ thông và GDTX

Kế hoạch BDTX cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên hàng năm

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

25

Báo cáo quá trình triển khai, kết quả thực hiện XMC tỉnh Điện Biên

Đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu xóa mù chữ

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác PCGD-XMC

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

26

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường các giải pháp huy động trẻ nhà trẻ ra lớp và thực hiện xóa mù chữ giai đoạn 2017-2020.

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường các giải pháp huy động trẻ nhà trẻ ra lớp và thực hiện XMC giai đoạn 2017-2020

Văn bản số 446/CTPH- SGDĐT- HLHPN- TĐTNCSHCM ngày 14/3/2017 của Sở GD&ĐT - Hội LHPT tỉnh-Tỉnh Đoàn TNCS H Chí Minh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

Báo cáo kết quả xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã hàng năm

Kết quả thực hiện xây dựng cộng đồng học tập cấp xã được công nhận hàng năm

Công văn số 3485/UBND- VX ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

Kế hoạch biên chế sự nghiệp theo năm học

Xây dựng kế hoạch biên chế năm học

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

29

Báo cáo số lượng, cơ cấu người làm việc

Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

Báo cáo đánh giá phân loại công chức, viên chức

Báo cáo đánh giá phân loại công chức, viên chức

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Gác phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hằng năm

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

32

Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

33

Báo cáo thực hiện Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Báo cáo thực hiện Tinh giản biên chế

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

Báo cáo nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Báo cáo nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn... đối với CC, VC

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Báo cáo thực hiện công tác Tổ chức cán bộ

Báo cáo thực hiện công tác Tổ chức cán bộ

Văn bản hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo

x

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

XVIII

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Văn phòng UBND tỉnh

2

Báo cáo tiếp công dân định kỳ hàng tháng

Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Công văn 2649/UBND- TCD ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Điện Biên

 

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành ph

 

Văn phòng UBND tỉnh

XIX

Huyện Mường Chà

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 01/2016/QĐ- UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Mường Chà

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XX

Huyện Nậm Pồ

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XXI

Huyện Mường Ảng

1

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 1634/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Mường Ảng

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XXII

Huyện Điện Biên

1

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 01/2016/QĐ- UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện Điện Biên

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XXIII

Thành phố Điện Biên Phủ

1

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đ cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND thành phố.

Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

 

x

 

UBND thành phố

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc thành phố

UBND các phường, xã thuộc thành phố

Văn phòng HĐND - UBND thành phố

2

Báo cáo Công tác quản lý đất đai, TTĐT, TTXD hàng tháng

Báo cáo tình hình công tác quản lý đất đai, TTĐT, TTXD

Công văn số 61/UBND-VP ngày 10/02/2012 của UBND TP

Đất đai, TTĐT, TTXD

x

 

UBND thành phố

 

 

UBND các phường, xã thuộc thành phố

Phòng công thương, xây dựng, - tài nguyên và môi trường

XXIV

Thị xã Mường Lay

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND thị xã.

Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND thị xã Mường Lay

 

x

 

UBND thị xã

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã

UBND các xã thuộc thị xã

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

XXV

Huyện Điện Biên Đông

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND huyện Điện Biên Đông

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XXVI

Huyện Tuần Giáo

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 697/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Tuần Giáo

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng UBND - UBND huyện

XXVII

Huyện Tủa Chùa

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Tủa Chùa

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBND các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

XXVIII

Huyện Mường Nhé

 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác.

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, rà soát các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác của UBND huyện.

Quyết định số: 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND huyện Mường Nhé

 

x

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện

UBN D các xã thuộc huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA BGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tchức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

I

Sở Ngoại vụ

1

Báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng/1 năm

Tình hình hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai các dự án; kết quả giải ngân.

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Điện Biên

Đối ngoại

x

 

Sở Ngoại vụ

 

x

Sở Ngoại vụ

II

S Xây dựng

1

Báo cáo định kỳ (theo năm) tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tổng số công trình xây dựng/DA đang được thi công XD; và số lượng sự cố trong thi công xây dựng; tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Xây dựng

x

 

Sở Xây dựng

 

x

Sở Xây dựng

II

STư nháp

 

Định kỳ hàng năm báo cáo tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương

Tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp tại địa phương; những thuận lợi, khó khăn, vướng mc; đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động giám định tư pháp tại địa phương; những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Khoản 10 Điều 5 và Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Giám định tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

 

x

Sở Tư pháp

IV

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điên Biên.

Thng kê kết quả bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 23/2016/QĐ- UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên

Di sản

x

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

x

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 885/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu885/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 885/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 885/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 885/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu885/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 885/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 885/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Điện Biên

           • 29/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực