Quyết định 892/QĐ-UBND

Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật và mức hỗ trợ cho người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo do tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND nghề đào tạo mức chi phí đào tạo từng nghề đào tạo trình độ sơ cấp Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT LÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NGƯỜI KHUYẾT TẬT LÀ LAO ĐỘNG THÀNH THỊ THUỘC HỘ NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1177/LN-TC-LĐTBXH ngày 11/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật và mức hỗ trợ cho người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo, cụ thể như sau:

1. Chi phí, thời gian đào tạo theo từng nghề:

STT

Tên nghề

Thời gian đào tạo (tháng/khóa)

Mức chi (đồng)

1

May dân dụng

5

6.000.000

2

May công nghiệp

5

6.000.000

3

Móc sợi

5

6.000.000

4

Đan lát

5

6.000.000

5

Mây tre đan

5

6.000.000

6

Thêu ren

5

6.000.000

7

Dệt may thổ cẩm

5

6.000.000

8

Mộc mỹ nghệ

5

6.000.000

9

Điện tử dân dụng

5

6.000.000

2. Người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại trong thời gian học nghề; mức chi theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và việc làm giao dự toán hàng năm.

Ngoài mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương, tùy theo điều kiện và khả năng của ngân sách địa phương và nguồn vận động xã hội hóa, các địa phương xem xét hỗ trợ thêm cho người khuyết tật.

Điều 2. Mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng và mức hỗ trợ cho người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo tại Quyết định này được thay thế mức chi cho người khuyết tật quy định tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 và Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn và dự án dạy nghề cho người nghèo tỉnh Kon Tum.

Giao Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào mức chi đã được phê duyệt hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Lao động - TBXH; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/cáo);
- Đ/c PCT phụ trách VX;
- Đ/c PVP phụ trách VX;
- Lưu VT - VX2 - KTTH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu892/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2013
Ngày hiệu lực31/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu892/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Thị Kim Đơn
        Ngày ban hành31/10/2013
        Ngày hiệu lực31/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 892/QĐ-UBND 2013 mức chi phí đào tạo nghề sơ cấp người khuyết tật Kon Tum