Quyết định 9035/QĐ-BCA

Quyết định 9035/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)

Nội dung toàn văn Quyết định 9035/QĐ-BCA 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9035/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 3584/V03-P4 ngày 19 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)” gồm 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 08 văn bản hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VB1 (để báo cáo Đồng chí Bộ trưởng);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V03(P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9035/QĐ-BCA ngày23 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I.

Luật, Pháp lệnh

 

 

 

 

 

1.

Luật

53/2010/QH12

17/6/2010

Luật Thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14/6/2019

01/01/2020

II.

Nghị định

 

 

 

 

 

1.

Nghị định

21/2001/NĐ-CP

28/5/2001

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành bãi bỏ

03/01/2020

2.

Nghị định

80/2011/NĐ-CP

16/9/2011

Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng bãi bỏ

15/6/2020

3.

Nghị định

82/2011/NĐ-CP

16/9/2011

Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay thế

15/4/2020

4.

Nghị định

09/2012/NĐ-CP

17/02/2012

Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh thay thế

15/6/2020

5.

Nghị định

20/2012/NĐ-CP

20/3/2012

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thay thế

05/6/2020

6.

Nghị định

47/2013/NĐ-CP

13/5/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay thế

15/4/2020

III.

Thông tư

 

 

 

 

 

1.

Thông tư

13/2008/TT-BCA

29/8/2008

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/5/2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

Thông tư số 23/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 quy định về Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng nhận trong Công an nhân dân thay thế

25/4/2020

2.

Thông tư

30/2009/TT-BCA

20/5/2009

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thay thế

01/01/2020

3.

Thông tư

44/2009/TT-BCA

03/7/2009

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

Thông tư số 19/2020/TT-BCA ngày 21/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân thay thế

30/6/2020

4.

Thông tư

53/2009/TT-BCA

30/9/2009

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 18/2020/TT-BCA ngày 20/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân thay thế

06/4/2020

5.

Thông tư

54/2009/TT-BCA

02/10/2009

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thay thế

15/01/2020

6.

Thông tư

55/2009/TT-BCA

02/10/2009

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

Thông tư số 83/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường thay thế

18/02/2020

7.

Thông tư

35/2011/TT-BCA

25/5/2011

Thông tư sửa đổi Điều 5 Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thay thế

01/01/2020

8.

Thông tư

36/2011/TT-BCA

26/5/2011

Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Thông tư số 17/2020/TT-BCA ngày 18/02/2020 ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

03/4/2020

9.

Thông tư

48/2011/TT-BCA

06/7/2011

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thông tư số 15/2020/TT-BCA ngày 12/02/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thay thế

30/3/2020

10.

Thông tư

58/2011/TT-BCA

09/8/2011

Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Thông tư số 10/2020/TT-BCA ngày 06/02/2020 quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm thay thế

20/3/2020

11.

Thông tư

15/2013/TT-BCA

15/3/2013

Thông tư quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân

Thông tư số 62/2019/TT-BCA ngày 25/11/2019 quy định về tổ chức lễ tang trong Công an nhân dân thay thế

08/01/2020

12.

Thông tư

65/2014/TT-BCA(V22)

08/12/2014

Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự

Thông tư số 40/2020/TT-BCA ngày 04/5/2020 quy định về nhập khẩu, xác nhận và đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh bãi bỏ

18/6/2020

13.

Thông tư

05/2016/TT-BCA

20/01/2016

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an

Thông tư số 73/2019/TT-BCA ngày 12/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an thay thế

26/01/2020

14.

Thông tư

07/2018/TT-BCA

12/02/2018

Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10/02/2020 quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân thay thế

26/3/2020

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I.

Luật, Pháp lệnh

1.  

Luật

14/2017/QH14

20/6/2017

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Khoản 2, khoản 6 Điều 3; khoản 2 Điều 73

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019

10/01/2020

II.

Nghị định

1.  

Nghị định

115/2013/NĐ-CP

03/10/2013

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

- Khoản 3 Điều 5; Điều 6; khoản 3 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 7; khoản 1 Điều 19

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

01/5/2020

2.  

Nghị định

73/2018/NĐ-CP

15/5/2018

Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

29/5/2020

III.

Thông tư

1.  

Thông tư

63/2011/TT-BCA

07/9/2011

Thông tư quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự

Các biểu mẫu, sổ sách sử dụng trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng

15/02/2020

 

 

 

 

 

Biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù; biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; biểu mẫu, sổ sách về thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định tại khoản 1, khoản 5 và khoản 6 Điều 1

Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú

23/3/2020

2.  

Thông tư

33/2014/TT-BCA

05/8/2014

Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

- Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5; Điều 8; Điều 11

- Biểu mẫu số 01a/KTHS, 01b/KTHS, 02a/KTHS, 02b/KTHS, 03a/KTHS, 03b/KTHS, 04/KTHS

Thông tư số 77/2019/TT-BCA ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự sửa đổi

08/02/2020

3.  

Thông tư

06/2018/TT-BCA

12/02/2018

Thông tư quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Biểu mẫu sử dụng trong xếp loại phạm nhân

Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú

23/3/2020

4.  

Thông tư

12/2018/TT-BCA

07/5/2018

Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân

Các biểu mẫu, sổ sách sử dụng trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng

15/02/2020

 

 

 

 

 

Biểu mẫu, sổ sách có ký hiệu từ TĐK-01 đến TĐK-19

Thông tư số 12/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú

23/3/2020

IV.

Quyết định của Bộ trưởng

1.  

Quyết định

729/1998/QĐ-BCA(V19)

09/11/1998

Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân

Quy chế thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam

Thông tư số 81/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân bãi bỏ

12/02/2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9035/QĐ-BCA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9035/QĐ-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2020
Ngày hiệu lực23/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9035/QĐ-BCA

Lược đồ Quyết định 9035/QĐ-BCA 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 9035/QĐ-BCA 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu9035/QĐ-BCA
       Cơ quan ban hànhBộ Công An
       Người kýLê Quý Vương
       Ngày ban hành23/10/2020
       Ngày hiệu lực23/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 9035/QĐ-BCA 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 9035/QĐ-BCA 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ

           • 23/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực