Quyết định 912/QĐ-UBND

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND về sửa đổi quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2013/NQ-HĐND NGÀY 14/3/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 299/2009/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2009 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 202/TTr-STC ngày 24/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sửa đổi, một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh,

1. Sửa đổi Điều 1.

a) Thẩm quyền quyết định một số nội dung sau đây được thực hiện theo Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

- Mua sắm tài sản.

- Điều chuyển tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có đơn vị trực thuộc.

- Thanh lý tài sản là ô tô phục vụ công tác.

- Thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thẩm quyền quyết định một số nội dung sau đây thực hiện theo Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thuê tài sản Nhà nước.

- Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản Nhà nước.

- Thu hồi tài sản Nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, thành phố (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã).

- Bán tài sản Nhà nước.

- Thanh lý tài sản Nhà nước (trừ tài sản là xe ô tô phục vụ công tác).

- Cho thuê, sử dụng tài sản liên doanh, liên kết, tiêu huỷ tài sản Nhà nước.

2. Bổ sung Điều 2

Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 (Mua sắm tài sản là phương tiện xe ô tô phục vụ công tác).

- Hàng năm (thời điểm tháng 10): Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn, định mức về phương tiện xe ô tô được sử dụng phục vụ công tác và thực trạng xe hiện có; Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, đề xuất phương án mua mới, thanh lý, điều chuyển phương tiện cho năm sau, gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 3. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/4/2010; Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành và thay thế Điều 1; Khoản 1, Điều 4 Quy định bàn hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Như Điều 5;
- Phó CVP: Nguyễn Huy Anh;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 100 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 912/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu912/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2013
Ngày hiệu lực24/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 912/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Sơn La
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu912/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
     Người kýCầm Ngọc Minh
     Ngày ban hành07/05/2013
     Ngày hiệu lực24/03/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước Sơn La

        • 07/05/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 24/03/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực