Quyết định 927/QĐ-UBND

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 927/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Điều 2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Tổng cục THADS (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, 100b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-UBND Ngày 08 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự;

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; các cơ quan ban ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2015.

- Thực hiện rà soát cập nhật trong thời gian tiếp theo.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình trình UBND tỉnh ban hành.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

2.1. Tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

a) Đối với cấp tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và báo cáo Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

- Thành phần dự Hội nghị:

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, một số các sở, ban, ngành các tổ chức đoàn thể có liên quan; cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

- Tài liệu triển khai: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

b) Đối với cấp huyện

- Thành phần dự hội nghị: Thường trực UBND huyện, trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện, giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, các tổ chức đoàn thể ở huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; công chức phòng Tư pháp huyện, xã, thị trấn.

- Thời gian: 01 ngày vào quý II năm 2015, kết thúc hội nghị các huyện, thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp.

- Đơn vị trủ trì: Phòng Tư pháp huyện chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

- Tài liệu triển khai: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

c) Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh

Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đến cán bộ công chức, viên chức trong ngành.

- Tài liệu phổ biến, quán triệt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

2.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đến cán bộ công chức trong ngành thi hành án dân sự.

- Đối tượng tập huấn: cán bộ, công chức trong ngành thi hành án dân sự tỉnh

- Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Thời gian: 01 ngày vào quý VI năm 2015 và các năm tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Tài liệu phổ biến, quán triệt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

2.3. Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng để chuyển tải đầy đủ các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp và và các bộ, ngành liên quan để mọi tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện đúng quy định của Luật bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục phù hợp từ cấp xã đến huyện và tỉnh. Phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh, truyền hình các cấp và tủ sách pháp luật cơ sở Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thi hành án dân sự của cán bộ và nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành. đoàn thể có liên quan

3. Công tác phối hợp trong tổ chức thi hành án dân sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự giữa cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

3.1. Công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, cơ quan công an, tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các tổ chức tín dụng và các cơ quan khác liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo đơn vị phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự theo qui định của pháp luật về thi hành án dân sự

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự, cơ quan công an, tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các tổ chức tín dụng và các cơ quan khác liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

3.2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể có liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự.

Đề nghị các tổ chức, đoàn thể phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc tuyên truyền, vận động cho các hội viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là người phải thi hành án dân sự về việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng và pháp luật của nhà nước nói chung.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố

- Đơn vị phối hợp: các tổ chức đoàn thể có liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án“Cơ sở dữ liệu về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành” của Bộ Tư pháp được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và có chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.

4.2. Xây dựng Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông;

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015 và các năm tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015 và các năm tiếp theo

4.3. Công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự; Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2015 và các năm tiếp theo

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử, của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự.

5. Công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố

- Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi có bộ thủ tục hành chính (sửa đổi)

6. Kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự

6.1. Rà soát cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

6.2. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quí II năm 2015 và các năm tiếp theo

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy bạn nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quí III năm 2015 và các năm tiếp theo.

8. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự , Bộ Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020.

- Sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tổ chức Hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả chất lượng.

2. Đề nghị các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng năm và theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo Mục III.5 của Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời phản ánh về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu927/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2015
Ngày hiệu lực08/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 927/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 927/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 927/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu927/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành08/05/2015
        Ngày hiệu lực08/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 927/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 927/QĐ-UBND 2015 thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi Sơn La

            • 08/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực