Quyết định 94/2007/QĐ-UBND

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân ban hành

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 26/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2007/QĐ-UBND

Tp Hồ CHí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2007 

                 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1927/TTr-STP-BTTP ngày 05 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 1. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi thành phố theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức;

 2. Đối với hợp đồng, giao dịch về: nhà ở; nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại xã, thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã nơi có nhà ở;

 3. Đối với hợp đồng, giao dịch về: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở) mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

 Điều 2. Công chứng viên, người thực hiện chứng thực, cá nhân, tổ chức   yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản phải tuân theo đúng quy định pháp luật về công chứng, chứng thực và các quy định pháp luật có liên quan.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ việc phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực theo địa hạt trong các quy định sau:

 1. Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

 2. Quyết định số 201/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng;

 3. Quyết định số 79/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền địa hạt giữa các Phòng Công chứng đối với việc chứng nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố;

 4. Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Xây dựng;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Các đoàn thể thành phố; 

- Sở Nội vụ;

- VPHĐ-UB: Các PVP;

- Các Phòng CV, PCNC (2b);

- Lưu:VT, (NC-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực29/07/2007
Ngày công báo01/08/2007
Số công báoSố 50
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu94/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành19/07/2007
       Ngày hiệu lực29/07/2007
       Ngày công báo01/08/2007
       Số công báoSố 50
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/2007/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản thành phố Hồ Chí Minh