Quyết định 9538/QĐ-BCT

Quyết định 9538/QĐ-BCT năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9538/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương hết hiệu lực


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9538/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
-
Công báo;
-
Website Bộ Công Thương;
-
Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải


Bộ Công Thương

B.QT.07.01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9538/QĐ-BCTngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

I. Thông tư

1.

17/09/2012

Thông tư số 24/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

 

2.

20/6/2013

Thông tư s12/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử

Được thay thế bi Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử

 

3.

28/12/2012

Thông tư số 47/2012/TT-BCT ca Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu

Được thay thế bi Thông tư s 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu

 

4.

28/12/2012

Thông tư s48/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu

Được thay thế bởi Thông tư s51/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho xăng dầu

 

5.

14/12/2010

Thông tư số 41/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Được thay thế bi Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

 

6.

05/10/2012

Thông tư s 29/2012/TT-BCT ca Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Được thay thế bởi Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 

7.

20/12/2012

Thông tư số 39/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 

8.

11/4/2006

Thông tư s06/2006/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân đăng ký dịch vụ giám định thương mại

Được thay thế bi Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

II. Thông tư liên tịch

1.

30/11/2007

Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-BTC-BCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Được thay thế bi Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015

 

III. Quyết định

1.

17/10/2007

Quyết định số 006/2007/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

Được quy định hết hiệu lực tại Thông tư số 43/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

 

2.

28/3/2007

Quyết định s 16/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia

Được quy định hết hiệu lực tại Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9538/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9538/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo26/09/2015
Số công báoTừ số 1005 đến số 1006
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9538/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 9538/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 9538/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu9538/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành08/09/2015
       Ngày hiệu lực08/09/2015
       Ngày công báo26/09/2015
       Số công báoTừ số 1005 đến số 1006
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 9538/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 9538/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công Thương hết hiệu lực

           • 08/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực