Quyết định 96/2009/QĐ-TTg

Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định 67/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 96/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2009/QĐ-TTG QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2009/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2009/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê như sau:

“1. Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê”.

Điều 2. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê như sau:

“b) Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê.

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê”.

Điều 3. Sửa đổi các điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị như sau:

“b) Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở”.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực22/07/2009
Ngày công báo03/08/2009
Số công báoTừ số 367 đến số 368
Lĩnh vựcGiáo dục, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009
  Loại văn bảnQuyết định
  Số hiệu96/2009/QĐ-TTg
  Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
  Người kýNguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành22/07/2009
  Ngày hiệu lực22/07/2009
  Ngày công báo03/08/2009
  Số công báoTừ số 367 đến số 368
  Lĩnh vựcGiáo dục, Bất động sản
  Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
  Cập nhật12 năm trước

  Văn bản hợp nhất

   Văn bản gốc Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009

   Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2009/QĐ-TTg sửa đổi 65/2009/QĐ-TTg 66/2009/QĐ-TTg 67/2009/QĐ-TTg giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT miễn thuế TNDN nộp 2009