Quyết định 98/2008/QĐ-UBND

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người đã được thay thế bởi Quyết định 49/2011/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 98/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/02/2004;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân tỉnh về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 10% (Mười phần trăm).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2008
Ngày hiệu lực 29/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/05/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 98/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Võ Hùng Việt
Ngày ban hành 19/12/2008
Ngày hiệu lực 29/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/05/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người

Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2008/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe ô tô chở người