Quyết định 889/QĐ-UBND

Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành từ năm 2000 đến năm 2012 hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 889/QĐ-UBND 2013 công bố Danh mục văn bản lĩnh vực phí lệ phí Tây Ninh hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 398/TTr-STP ngày 08 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản thuộc lĩnh vực phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành từ năm 2000 đến năm 2012 hết hiệu lực thi hành gồm 21 văn bản. Trong đó:

- Nghị quyết của HĐND tỉnh: 01 văn bản.

- Quyết định của UBND tỉnh: 15 văn bản.

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: 05 văn bản.

(Danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Stt

Số, ký hiệu, văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

NQ số 35/2006/NQ-HĐND

11/12/2006

Về Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

Thay thế bằng Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012

02

QĐ số 203/2004/QĐ-UB

18/3/2004

Về việc Ban hành mức thu phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ % phí thu được để lại cho đơn vị thu

Thay thế bằng Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007

03

QĐ số 1216/2004/QĐ-UB

20/8/2004

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí an ninh, trật tự

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

04

QĐ số 1265/2004/QĐ-UB

30/8/2004

Về việc điều chỉnh mức thu học phí và ban hành mức thu lệ phí tuyển sinh áp dụng trong các cơ sở Giáo dục đào tạo.

Thay thế bằng Quyết định số 288/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

05

QĐ số 1035/2005/QĐ-UBND

06/10/2005

Về việc ban hành Quy định mức thu tiền nước, thuỷ lợi phí sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi.

Căn cứ ban hành Quyết định bị bãi bỏ

06

QĐ số 1192/2006/QĐ-UBND

19/12/2006

Về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

Thay thế bằng Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

07

QĐ số 04/2007/QĐ-UBND

06/02/2007

Về việc ban hành Quy định mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ % phí thu được để lại cho các đơn vị thu.

Thay thế bằng Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008

08

QĐ số 25/2007/QĐ-UBND

06/9/2007

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính

Thay thế bằng Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

09

QĐ số 30/2007/QĐ-UBND

06/9/2007

Về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Thay thế bằng Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012

10

QĐ số 05/2008/QĐ-UBND

21/01/2008

Về việc ban hành Quy định mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ % phí thu được để lại cho đơn vị thu.

Thay thế bằng Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

11

QĐ số 28/2008/QĐ-UBND

09/5/2008

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thay thế bằng Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

12

QĐ số 45/2008/QĐ-UBND

20/6/2008

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Thay thế bằng Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

13

QĐ số 98/2008/QĐ-UBND

19/12/2008

Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thay thế bằng Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

14

QĐ số 33/2009/QĐ-UBND

23/6/2009

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu, thuyền, sà lan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thay thế bằng Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

15

QĐ số 67/2009/QĐ-UBND

28/12/2009

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô và xe gắn máy (mô tô hai bánh, ba bánh) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thay thế bằng Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

16

QĐ số 36/2010/QĐ-UBND

05/8/2010

Về việc Quy định tạm thời mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thay thế bằng Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

17

QĐ số 532/2001/QĐ-UBND

07/8/2001

Về việc ban hành mức thu phí qua lại biên giới và mức thu phí bến bãi

Thay thế bằng Quyết định số 1217/2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2004

18

QĐ số 03/QĐ-CT

03/01/2002

Về việc giao nhiệm vụ thu phí bến bãi đối với phương tiện và hàng hóa vào bến bãi

Thay thế bằng Quyết định số 1217/2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2004

19

QĐ số 298/2002/QĐ-CT

15/4/2002

Về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy 2 bánh

Căn cứ ban hành Quyết định đã được thay thế bằng văn bản mới

20

QĐ số 930/QĐ-CT

06/5/2008

Về quy định tạm thời một số biện pháp thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí của Chính phủ

Thay thế bằng Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009

21

QĐ số 1187/QĐ-CT

29/5/2008

Về việc tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí đấu giá

Thay thế bằng Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 889/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 889/QĐ-UBND 2013 công bố Danh mục văn bản lĩnh vực phí lệ phí Tây Ninh hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 889/QĐ-UBND 2013 công bố Danh mục văn bản lĩnh vực phí lệ phí Tây Ninh hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu889/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành20/05/2013
       Ngày hiệu lực20/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 889/QĐ-UBND 2013 công bố Danh mục văn bản lĩnh vực phí lệ phí Tây Ninh hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 889/QĐ-UBND 2013 công bố Danh mục văn bản lĩnh vực phí lệ phí Tây Ninh hết hiệu lực

           • 20/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực