Thông báo 121/TB-VPCP

Thông báo 121/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, các đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và xây dựng bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 121/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 121/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO SINH VIÊN, CÁC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN VÀ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN BẰNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Ngày 11 tháng 5 năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên, các đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và xây dựng bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhìn chung việc thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng bệnh viện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2008 và Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương triển khai đã đi vào nề nếp việc xây dựng và giải ngân nhìn chung đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, việc triển khai ở một số ít địa phương vẫn còn chậm so với mục tiêu đặt ra, huy động nguồn vốn của địa phương thấp.

Dự kiến trong tháng 6 năm 2010 sẽ tổ chức giao ban toàn quốc để đánh giá tình hình và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án.

2. Trong thời gian tới cần tập trung giải quyết một số nội dung sau:

a) Về chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện:

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án nhà ở sinh viên đang triển khai để xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đủ vốn cho các dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010.

- Tổng hợp các dự án có trong danh mục các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ có khả năng vượt kế hoạch 2010, xem xét các dự án mà các địa phương có nhu cầu bức thiết đề xuất bổ sung vào danh mục, sử dụng số vốn còn lại cho giai đoạn 2009 - 2010 (với tổng số 8.000 tỷ đồng đã được cân đối từ nguồn trái phiếu Chính phủ) và chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2011 - 2015.

- Chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính về nội dung chi phí xây lắp và các nội dung chi phí khác có liên quan được sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 6 năm 2010.

b) Về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 vào năm 2011, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

- Căn cứ vào kết quả giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của các địa phương đến 31 tháng 5 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các địa phương thực hiện Đề án.

- Trước ngày 15 tháng 6 năm 2010, trên cơ sở báo cáo kiểm tra, khảo sát xác định lại suất đầu tư của các hạng mục công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tại thời điểm tháng 4 năm 2010, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ban hành hướng dẫn cụ thể các địa phương về suất đầu tư đối với các hạng mục công trình của Đề án và cách xử lý việc điều chỉnh suất đầu tư.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản đôn đốc một số địa phương có tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch.

c) Đối với Đề án xây dựng bệnh viện:

- Về đề nghị ứng vốn năm 2011: giao Bộ Y tế rà soát, tổng hợp nhu cầu ứng vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trên nguyên tắc chỉ ứng vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011. Việc ứng vốn tiến hành 02 đợt:

+ Đợt 1: tháng 6 năm 2010: ứng cho các dự án, địa phương đến hết tháng 5 năm 2010 đã giải ngân từ 80% vốn 2010 đã giao trở lên;

+ Đợt 2 tháng 9/2010: ứng cho các dự án, địa phương đến hết tháng 8 năm 2010 đã giải ngân từ 90% vốn 2010 đã giao.

- Về đầu tư nâng cấp các bệnh viện huyện bằng nguồn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai giải ngân, tập trung cho các dự án đã có trong danh mục tại Quyết định 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009, đã được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ; phối hợp với các địa phương rà soát các bệnh viện của các huyện mới chia tách, các bệnh viện tuyến huyện cần phải đầu tư nâng cấp nhưng chưa có trong danh mục được đầu tư tại 02 quyết định nêu trên, tổng hợp nhu cầu đầu tư còn lại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2010.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính cân đối để bố trí đủ số vốn còn lại là 4.850 tỷ đồng trong năm 2010 và 2011.

- Về danh mục các dự án theo Quyết định số 930/QĐ-TTg: giao Bộ Y tế tiếp thu, giải trình các ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp nhu cầu đầu tư của các dự án không có danh mục tại tờ trình số 522/TTr-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2010.

- Giao Bộ Xây dựng tổng hợp, xem xét, bổ sung các trường thuộc Bộ Y tế vào danh mục xây dựng ký túc xá sinh viên sử dụng trái phiếu Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2015.

- Các tỉnh, thành phố cần bố trí đủ vốn đối ứng như quy định tại các Quyết định: 47/QĐ-TTg và 930/QĐ-TTg để kết hợp với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ sớm hoàn thành các dự án. Trường hợp các tỉnh, thành phố không bố trí hoặc bố trí không đủ nguồn bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định thì sẽ xem xét không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, YT, KH&ĐT, TC, XD;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu121/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 121/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 121/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu121/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 121/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 121/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           • 17/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực