Thông báo 195/TB-VPCP

Thông báo 195/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 195/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TUYÊN QUANG

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang; thăm Trường Cao đẳng Tuyên Quang và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Sơn; xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang, sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2011, nhiệm vụ năm 2012 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2011 tỉnh Tuyên Quang có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, xây dựng chiếm 26,31%; dịch vụ chiếm 38,46%; nông, lâm nghiệp chiếm 35,23%, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,48 triệu đồng; nhiều mô hình  tốt về xây dựng nông thôn mới, trong nông nghiệp đã xác định được các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương để sản xuất theo hướng hàng hóa; huy động nguồn nhân lực trong dân để đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm; lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm, chú trọng; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 4%. 4 tháng đầu năm 2012 kinh tế của Tỉnh tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực; giải quyết việc làm cho trên 3.000 người; bảo đảm công tác quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, cần hướng một số nội dung công tác sau:

1. Tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, đi sâu phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục nhằm khai thác tốt, có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương về: nông, lâm nghiệp, khoáng sản, thủy điện vừa và nhỏ, dịch vụ du lịch để phát triển nhanh và bền vững.

2. Rà soát cơ cấu kinh tế giữa công nghiệp, xây dựng - nông, lâm nghiệp - dịch vụ, du lịch cho hợp lý để định hướng cho những năm tiếp theo; mục tiêu phát triển công nghiệp là cần thiết nhưng phải chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp để xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động và chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, nông thôn phục vụ xóa đói giảm nghèo, chuyển nông nghiệp tự sản, tự tiêu đối với từng cây, từng con sang nông nghiệp năng suất cáo, sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

3. Tập trung làm tốt các quy hoạch ngành, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, lâm nghiệp …. Sớm thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư của Tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Kết hợp giữa văn hóa với du lịch để phát triển kinh tế; liên kết với các địa phương để tạo ra các tuyến du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh; trong đó, đặc biệt quan tâm phát huy lợi thế khu di tích Tân Trào là khu di tích Quốc gia đặc biệt, thu hút mạnh khách du lịch trong và ngoài nước.

4. Phát huy mô hình hiện nay có tác dụng tốt, tiếp tục huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nhất là giao thông nông thôn; có kế hoạch thu hút người địa phương có trình độ đại học, cao đẳng tham gia chính quyền xã, huyện phục vụ công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn.

5. Cùng với phát triển kinh tế cần gắn kết chặt chẽ với văn hóa xã hội nhất là về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về thành lập Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang: giao Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng cả nước giai đoạn 2012 - 2020, làm việc với tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2012.

2. Đồng ý về nguyên tắc huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được áp dụng các cơ chế, chính sách huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

3. Về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm y tế, bệnh viện huyện Lâm Bình và huyện Yên Sơn: đồng ý về chủ trương, Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Y tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

4. Về trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ được tham gia Chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia: giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét phù hợp với Quy hoạch các trường cao đẳng nghề cả nước và khả năng hỗ trợ của nước ngoài.

5. Về thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục mầm non: giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định và hướng dẫn các địa phương thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

6. Về bổ sung kinh phí kiên cố hóa trường lớp học; hỗ trợ xây dựng các trường dân tộc nội trú; xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường lớp học cho bậc học mầm non để thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn Trung ương đã bố trí, sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, đối với số kinh phí còn thiếu sẽ xem xét, bố trí vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn khác để xử lý chung cho các địa phương trong giai đoạn 2013-2015.

7. Về lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát Then của dân tộc Tày khu vực Việt Bắc để đề nghị Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: đồng ý về chủ trương, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và các phía Bắc hoàn tất hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2012.

8. Về đầu tư xây dựng khu liên hiệp thể thao của Tỉnh: sau khi quy hoạch hệ thống cơ sở thể dục - thể thao của khu vực và cả nước được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ việc này.

9. Về chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo, hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội đối với các xã hoàn thành chương trình 135: giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách chung cho các địa phương.

10. Về hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn Trung ương đã bố trí, sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, số kinh phí còn thiếu sẽ xem xét bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và các nguồn vốn khác.

11. Về thực hiện Dự án nâng cao năng lực trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 950/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn Trung ương đã bố trí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất đề án các trạm y tế phường, xã cả nước.

12. Về giải quyết kinh phí kết dư quỹ Bảo hiểm y tế năm 2010: giao các Bộ: Y tế, Tài chính xem xét, xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trả lời cho các địa phương biết trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

13. Về quy định cán bộ ở Trạm Y tế xã được tuyển dụng là viên chức: giao Bộ Nội vụ, Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện trước ngày 30 tháng 7 năm 2012.

14. Về việc để lại nguồn vượt thu năm 2011 của Tỉnh (để thực hiện cải cách tiền lương) chuyển sang nguồn đầu tư cho huyện Lâm Bình (mới thành lập năm 2011): giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

15. Về xử lý số dư dự toán vốn hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 còn tồn đến ngày 31 tháng 01 năm 2012 chuyển sang chi năm 2012: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2012.

16. Về bố trí kinh phí thực hiện đo đạc, cắm mốc đối với các nông, lâm trường quốc doanh: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - TB&XH, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). Thg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu195/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2012
Ngày hiệu lực30/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 195/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 195/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu195/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành30/05/2012
        Ngày hiệu lực30/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 195/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 195/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           • 30/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực