Thông báo 409/TB-VPCP

Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 409/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 02 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tnh Hà Tĩnh; kiểm tra Khu kinh tế Vũng Áng và dự Lễ khởi công Nhà máy luyện gang, thép Formosa Hà Tĩnh. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Bộ trưng Bộ Tài chính; Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe Chủ tịch y ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và một số kiến nghị của tnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong điều kiện khó khăn chung, thay mặt Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tnh Hà Tĩnh và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiu lĩnh vực. Năm 2012, tc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Tỉnh đạt khá, tăng 14%; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,8%, công nghiệp tăng 31%, dịch vụ tăng 10,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (công nghiệp 36,7%, nông nghiệp 32,2%, dịch vụ 31,1%); xuất khẩu đạt 87 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 29,1%; thu ngân sách tăng 57%. Huy động vốn toàn xã hội đạt trên 34.000 tỷ đồng.

Tnh đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trung ương chỉ đạo quyết liệt, đy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương,...đưa công nghiệp ca Tỉnh phát trin nhanh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng và có bước phát triển khá: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,24% xuống còn 13,4%; tạo việc làm cho trên 2,8 vạn lao động; đào tạo nghề 2,47 vạn lao động; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 1,14%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 64%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong thời gian tới Tnh cần tập trung chđạo để đạt kết qucao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tnh đã đề ra, trong đó lưu ý một số việc:

1. Thực hiện tt chương trình nông thôn mới gắn với giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho ngưi lao động. Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân phát triển sản xuất; ưu tiên hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp; nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp tốt gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình; thực hiện xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

2. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về mặt bằng, vốn, nguồn nhân lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm giao thông, thủy lợi, khu liên hp luyện thép và cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, sớm phát huy hiệu quả của Khu kinh tế trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Tnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn những dự án, công trình thực sự cấp thiết để đầu tư có hiệu quả.

3. Tiếp tục cập nhật, rà soát, điều chnh, bổ sung các quy hoạch; có các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao chất lượng tăng trưng gắn với thực hiện đi mới mô hình tăng trưng và chuyn dịch cơ cu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

4. Cùng với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho yêu cầu phát triển; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; bảo đảm nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ sắp tới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, vùng di dân tái định cư. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai, thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2322/TTg-KTTH ngày 26 tháng 11 năm 2009; các Thông báo số 340/TB-VPCP ngày 27 tháng 11 năm 2009, số 131/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010, số 189/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2010, s 248/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2010, số 316/TB-VPCP ngày 14 tháng 12 năm 2010. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý htrợ kinh phí cho Tỉnh khắc phục thiệt hại do lũ lụt tnguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012 và 2013. Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ vốn Dự án xây dựng nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 30 tháng 5 năm 2012, báo cáo Thtướng Chính ph. Giao Bộ Tài chính đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ.

4. Về hỗ trợ vốn cho Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phtại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 04 tháng 10 năm 2012, trích 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012 để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ kiểm tra lại toàn bộ Dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

5. Về Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, htrợ và tái định cư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương (Tập đoàn Formosa): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2322/TTg-KTTH ngày 26 tháng 11 năm 2009; các Thông báo số 340/TB-VPCP ngày 27 tháng 11 năm 2009, s 131/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010, số 316/TB-VPCP ngày 14 tháng 12 năm 2010, số 204/TB-VPCP ngày 04 tháng 6 năm 2012.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định để y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương trong tháng 12 năm 2012. Sau khi Dự án được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm để thực hiện.

- Về đề nghị hỗ trợ 2.200 tỷ đồng cho tỉnh Hà Tĩnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương: Đây là Dự án mà Việt Nam cam kết bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chđạo tại Công văn số 2322/TTg-KTTH ngày 26 tháng 11 năm 2009, Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 04 tháng 6 năm 2012. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính ph.

6. Về Dự án xây dựng cơ s đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng: Thực hiện theo chđạo ca Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 16 tháng 10 năm 2010, số 311/TB-VPCP ngày 01 tháng 12 năm 2010. Giao Bộ Kế hoạch vả Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ vốn để sớm triển khai thực hiện.

7. Về dự án khai thác msắt Thạch Khê:

- Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện nghiêm túc chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thtướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

- Về vốn hỗ trợ Dự án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưng trực tiếp của việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu Treo: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn cho các công trình, hạng mục cấp bách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công thương, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tnh Hà Tĩnh nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về đầu tư Bệnh viện Đa khoa Vũng Áng: Tnh cần tính toán kỹ quy mô, hình thức đầu tư phù hợp và huy động các nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa để thực hiện. Trước mắt, Tỉnh cần khai thác hiệu quả Bệnh viện Đa khoa tnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.

10. Về vốn đầu tư công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9837/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2012; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn thực hiện Dự án trên để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác (giai đoạn 1).

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Trường Đại học Hà Tĩnh: Thực hiện theo chđạo của Thtướng Chính phủ tại Công văn số 9509/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2012, Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 16 tháng 10 năm 2010. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất hỗ trợ vốn để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.

11. Về tuyến đường ven biển, quốc lộ 8A và công trình kênh trục sông Nghèn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải xem xét cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về chủ trương sử dụng nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) Dự án kè chắn sóng chống sạt lở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà: Căn cứ quy định tại Điều 2, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2011, Tnh hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, gi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

12. Về tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: Đồng ý về chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cụ thể, bo đảm ý nghĩa, tiết kiệm báo cáo Thủ tướng Chính ph.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Giao thông vận ti, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Ththao và Du lịch;
- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tỉnh
y, HĐND, UBND tnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, QHQT;
-Lưu: VT,
Vụ III (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu409/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu409/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 409/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực