Thông báo 443/TB-BTC

Thông báo 443/TB-BTC năm 2015 công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 443/TB-BTC 2015 doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TB-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty CP Thẩm định giá Thuận Việt, Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín, Công ty TNHH Tư vấn Đông Việt có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long

- Xóa tên kể từ ngày 15/5/2015 đối với các thẩm định viên về giá sau đây tại Mục số 11 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Việt Dũng

1980

Nam

Bắc Giang

TGĐ

VII11.500

27/09/2012

2

Đào Duy Trịnh

1984

Nam

Hà Nội

PTGĐ

VIII13.1020

10/12/2013

- Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Khương Thanh Tùng

1986

Nam

Nam Định

IX14.1215

20/01/2015

2

Nguyễn Phúc Dũng

1989

Nam

Quảng Ninh

TĐV

IX14.1076

20/01/2015

- Thẩm định viên Khương Thanh Tùng- IX14.1215 là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/5/2015.

2.2. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Cheneval George Leon

1963

Nam

Australia

TĐV

VI10.388

05/10/2011

2

Huỳnh Ngọc Đào

1977

Nam

Quảng Ngãi

TĐV

VI10.342

05/10/2011

2.3. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế hệ mới

Bổ sung các thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế hệ mới:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hồ Nguyễn Ngọc Phương

1983

Nữ

Nghệ An

PTGĐ

IX14.1177

20/01/2015

2

Nguyễn Thị Phương

1977

Nữ

Nghệ An

TĐV

IX14.1180

20/01/2015

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Đăng Khánh

1980

Nam

Hải Phòng

TĐV

VIII13.841

10/12/2013

2.5. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Huy

1985

Nam

Nghệ An

TĐV

IX14.1128

20/01/2015

2.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phan Thế Linh

1979

Nam

Quảng Bình

TĐV

IX14.1142

20/01/2015

2.7. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Văn Hùng

1961

Nam

Hải Dương

TĐV

IX14.1125

20/01/2015

2.8. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc

- Xóa tên kể từ ngày 15/6/2015 đối với Giám đốc Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc*: thẩm định viên Trần Thị Lưu Liên- số thẻ VII11.588 cấp ngày 27/9/2012- tại Mục số 70 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

- Điều chỉnh chức vụ của thẩm định viên Lê Hoàng Linh- số thẻ V09.252 cấp ngày 01/7/2010- tại Mục số 70 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính thành Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN) và được cử làm người đứng đầu Chi nhánh miền Bắc của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc kể từ ngày 18/6/2015.

- Thay đổi địa chỉ Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc*thành: Tầng 19, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh- mã số 0312639151-001, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 18/6/2015.

2.9. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu

Xóa tên kể từ ngày 30/6/2015 đối với thẩm định viên Lê Thanh Hằng, năm sinh: 1978, giới tính: Nữ, quê quán: Long An, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ: VIII13.785 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 1 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 194/TB-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ Tài chính.

2.10. Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh

Xóa tên kể từ ngày 16/5/2015 đối với thẩm định viên Nguyễn Anh Minh, năm sinh: 1985, giới tính: nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.602 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 34 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.11. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/6/2015 đối với thẩm định viên Nguyễn Văn Quyết, sinh năm: 1981, giới tính: nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.931 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 48 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính.

3. Điều chỉnh thông tin Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam tại Mục số 28 trong Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam thành: Số 1, ngõ 22, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội kể từ ngày 14/4/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103203996 thay đổi lần thứ 5 ngày 14/4/2015.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 443/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 443/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 443/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 443/TB-BTC 2015 doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 443/TB-BTC 2015 doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 443/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 20/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông báo 443/TB-BTC 2015 doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề

Lịch sử hiệu lực Thông báo 443/TB-BTC 2015 doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề

  • 20/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực