Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 09/2009/TT-BNN, và Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng đã được thay thế bởi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 64/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2009/TT-BNN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009, THÔNG TƯ SỐ 32/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ vào Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009, Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 10 năm 2009 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi đối tượng xin đăng ký, sửa đổi tên hoạt chất, sửa đổi tên thuốc, dạng thuốc (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Đăng ký chính thức: 2 trường hợp (gồm 01 loại thuốc trừ sâu, 0.1 thuốc điều hoà sinh trưởng) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 3 kèm theo)

3. Đăng ký bổ sung: 73 trường hợp (gồm 35 loại thuốc trừ sâu, 32 loại thuốc trừ bệnh, 06 loại thuốc trừ cỏ) vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 4 kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, tên thuốc của Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 10 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, Cục BVTV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu02/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2010
Ngày hiệu lực22/02/2010
Ngày công báo28/01/2010
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu02/2010/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành08/01/2010
     Ngày hiệu lực22/02/2010
     Ngày công báo28/01/2010
     Số công báoTừ số 53 đến số 54
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư số 09/2009/TT-BNN,thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng