Thông tư 08/2000/TT-BCN

Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm các ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BCN ghi nhãn hàng hoá


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2000/TT-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM CÁC NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 04/1999/TT-BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là sản phẩm các ngành công nghiệp.

Ngày 15 tháng 8 năm 2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và ngày 27 tháng 12 năm 2000 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999">28/2000/CT-TTg về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt, khẩn trương, kịp thời và phù hợp với những quy định mới của Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg và Chỉ thị số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999">28/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Công nghiệp hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/20001/TT-BCN ngày 30 tháng 6 năm 2000 như sau:

1. Bổ sung nội dung vào cuối Mục 2:

Quy chế ghi nhãn hàng hoá có nhiều quy định mới về cách ghi tên, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức và nội dung nhãn hàng hoá. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá công nghiệp nghiên cứu kỹ để thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2000, Chỉ thị số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999">28/2000/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại.

2. Điều chỉnh, bổ sung mộ t số nội dung của các phụ lục

a) Phụ lục số 1 - Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm thực phẩm công nghiệp sửa đổi (kèm theo);

b) Phụ lục số 4 - Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của ngành Luyện kim sửa đổi (kèm theo);

c) Phụ lục số 6 - Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của ngành Dệt - May sửa đổi (kèm theo);

d) Bổ sung phụ lục số 8 - Hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm ngành Giấy mới (kèm theo).

3. Xử lý nhãn hàng hoá còn tồn đọng

Đối với số nhãn cũ đã in ấn trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 hiện còn tồn đọng, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá là sản phẩm công nghiệp có trách nhiệm khai báo cụ thể về Bộ Công nghiệp (Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm) để Bộ kiểm tra, xác nhận và giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000
(Ban hành kèm theo thông tư số 08/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000)

1. Bổ sung Mục Quy định chung vào Phụ lục số 1 của Thông tư số 04/2000/TT-BCN và trở thành Mục 1 với nội dung như sau: “Đối với một số loại bao bì chứa đựng thực phẩm có dạng tứ diện, lăng trụ, elip và các dạng đặc biệt khác chưa được nêu trong bảng 2 của Thông tư số 178/1999/QĐ-TTg">34/1999/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Bộ Thương mại, có thể lựa chọn vị trí PDP thích hợp để truyền tải đầy đủ các thông tin cần thiết về thực phẩm đó”.

Các mục từ Mục 1 đến Mục 6 của Phụ lục số 1 thuộc Thông tư số 04/2000/TT-BCN được dịch chuyển tương ứng thành từ Mục 2 đến Mục 7.

2. Điều chỉnh một số nội dung của phụ lục

Đổi Mục: “5.1. Thực phẩm dùng cho trẻ em” thành Mục “6.1 Sữa và thực phẩm các loại” và bỏ Mục “5.2 Sữa và sản phẩm sữa”.

Bỏ cụm từ “dùng cho trẻ em” trong Khoản “Đồ hộp các loại dùng cho trẻ em”.

Đổi các đề mục từ “5.3” đến “5.9” tương ứng thành từ “6.2” đến “6.8”.

 

PHỤ LỤC SỐ 4

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH LUYỆN KIM, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000)

1. Dạng bán theo lô và không bao bì

Sửa đoạn ... “ghi rõ những nội dung bắt buộc như quy định tại Mục 2.1 của Phụ lục này” tại Phụ lục số 4 thuộc Thông tư số 04/2000/TT-BCN thành ... “ghi rõ những nội dung bắt buộc như quy định từ Mục 3 đến Mục 8 của Phụ lục này”.

2. Dạng hàng hoá bán theo kiện, bó, cuộn

Sửa đoạn ... “ghi rõ những nội dung bắt buộc như quy định tại Mục 2.1 của Phụ lục này” tại Phụ lục số 4 thuộc Thông tư số 04/2000/TT-BCN thành ... “ghi rõ những nội dung bắt buộc như quy định từ Mục 3 đến Mục 8 của Phụ lục này”.

3. Về định lượng hàng hoá

Sửa cụm từ “Khối lượng tịnh: ... tấn + ....” trong các ví dụ thành “Khối lượng tịnh: ... tấn ± ...”./.

 

PHỤ LỤC SỐ 6

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH DỆT - MAY, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000)

I. Những nội dung bắt buộc

1. Thay thế nội dung của Khoản 1 về tên hàng hoá tại Phụ lục số 6 thuộc Thông tư 04/2000/TT-BCN bằng nội dung sau:

Ngoài tên thường dùng ghi trên nhãn của hàng hoá là sản phẩm dệt - may, có thể ghi thêm:

- Ký hiệu, số hiệu của hàng hoá;

- Tính năng, công dụng riêng của hàng hoá./.

 

PHỤ LỤC SỐ 8

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LÀ SẢN PHẨM NGÀNH GIẤY, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2000/TT-BCN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2000/TT-BCN ngày 29 tháng 12 năm 2000)

Ngoài việc tuân thủ các quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hoá được ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Thông tư số 178/1999/QĐ-TTg">34/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại và Thông tư số 04/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành giấy phải thực hiện những điểm dưới đây:

1. Ghi tên hàng hoá

1.1. Sản phẩm giấy

Ghi tên gọi cụ thể của sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện hành, có thể kèm theo ký hiệu sản phẩm.

1.2. Sản phẩm khác:

Ghi tên gọi cụ thể của sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện hành.

2. Cách ghi nơi sản xuất

Được ghi theo quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hoá của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn hàng hoá của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp.

3. Cách ghi chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Được ghi các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu và thông số kích thước cơ bản theo các chỉ tiêu sản phẩm đang áp dụng.

4. Cách ghi định lượng

Ghi các thông số sau:

- Ghi khối lượng tịnh, đối với loại giấy cuộn;

- Ghi số lượng tờ trong 1 ram giấy;

- Ghi số lượng trang không kể bìa, đối với sản phẩm là vở học sinh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2000/TT-BCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2000/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2000
Ngày hiệu lực 13/01/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2000/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BCN ghi nhãn hàng hoá


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BCN ghi nhãn hàng hoá
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2000/TT-BCN
Cơ quan ban hành Bộ Công nghiệp
Người ký Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành 29/12/2000
Ngày hiệu lực 13/01/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BCN ghi nhãn hàng hoá

Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2000/TT-BCN sửa đổi Thông tư 04/2000/TT-BCN ghi nhãn hàng hoá

  • 29/12/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/01/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực