Thông tư 127/2004/TT-BTC

Thông tư 127/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2003/TT-BTC và Thông tư 84/2004/TT-BTC về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 32/2007/TT-BTC thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 127/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 197/2003/QĐ-TTg">127/2003/TT-BTC NGÀY 22/12/2003 VÀ THÔNG TƯ SỐ 84/2004/TT-BTC NGÀY 18/8/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ MẪU TỜ KHAI VÀ HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này) thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT), mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01- GTGT- TKTN), bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT (mẫu số 02-GTGT-TKTN) ban hành kèm theo Thông tư số 197/2003/QĐ-TTg">127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung.

 

 

Nơi nhận
- VP TW Đảng.
-VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước.
-Viện Kiểm sát NDTC,Toà án NDTC.
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.
- Cơ quan TW của các Đoàn thể.
- UBND, Sở TC, Cục Hải quan, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.
- Công báo.
- Lưu: VP (HC, TH)
 TCT {VP (HC), PCCS}

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Trương Chí Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2004/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 127/2004/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2004
Ngày hiệu lực 22/01/2005
Ngày công báo 07/01/2005
Số công báo Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/2007
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2004/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 127/2004/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 27/12/2004
Ngày hiệu lực 22/01/2005
Ngày công báo 07/01/2005
Số công báo Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/06/2007
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 127/2004/TT-BTC mẫu tờ khai hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng sửa đổi 127/2003/TT-BTC 84/2004/TT-BTC