Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT về danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm đã được thay thế bởi Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán được lưu hành tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/TT-BNNPTNT

 Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC TẠM THỜI THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:

1. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm sản xuất trong nước;

2. Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu, bao gồm:

a) Thức ăn chăn nuôi đã có Quy chuẩn kỹ thuật;

b) Thức ăn chăn nuôi chưa có Quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm:

- Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo nguồn gốc xuất xứ;

- Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu không phân biệt nguồn gốc xuất xứ.

Điều 2. Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Điều 2 Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam; Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 26/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo 18/07/2012
Số công báo Từ số 433 đến số 434
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/02/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 26/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành 25/06/2012
Ngày hiệu lực 09/08/2012
Ngày công báo 18/07/2012
Số công báo Từ số 433 đến số 434
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/02/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm

Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm