Thông báo 325/TB-BTC

Thông báo 325/TB-BTC công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 325/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/TB-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Xóa tên Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam và thẩm định viên về giá hành nghề Phan Mỹ Ngọc, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Bình, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ VII11.613 cấp ngày 27/09/2012 tại Mục số 63 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 và Mục 2.8 Thông báo số 220/TB-BTC ngày 03/4/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 kể từ ngày 06/3/2015.

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam:

+ Thẩm định viên Tăng Hùng Dũng, sinh năm: 1954, giới tính: Nam, quê quán: Cà Mau, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1080 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Nguyễn Trương Ngọc Kim, sinh năm: 1982, giới tính: Nữ, quê quán: Kiên Giang, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1138 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Tăng Thái Bích Toàn, sinh năm: 1986, giới tính: Nữ, quê quán: Cà Mau, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1209 cấp ngày 20/01/2015.

- Bổ sung Thẩm định viên Bùi Tuấn Đôn, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1092 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá hành nghề tại Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam tại Hà Nội (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá).

- Xóa tên kể từ ngày 02/4/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Lê Quang Nguyên, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Lâm Đồng, chức vụ: Trưởng phòng (TP), số thẻ 06074Đ1 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 36 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.2. Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol

- Thay đổi tên chi nhánh Công ty căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 4112026868 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chi Minh cấp lần đầu ngày 10/4/2007, cụ thể:

+ Tên cũ: Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Tên mới: Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol - (TP. Hà Nội).

- Đăng ký bổ sung thẩm định viên Võ Thanh Phúc, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: TP. Hồ Chí Minh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1175 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol - (TP. Hà Nội).

2.3. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Chí Đức, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1094 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam.

2.4. Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thanh Long, sinh năm: 1962, giới tính: Nam, quê quán: Hồ Chí Minh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.392 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon.

2.5. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Bắc Ninh, chức vụ: Chủ tịch HĐTV (CTHĐTV), số thẻ VII11.686 cấp ngày 27/9/2012 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam.

3. Điều chỉnh thông tin Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín tại Mục số 34 trong Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Thay đổi địa chỉ Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín thành: Tầng 01, tòa nhà 110 Nguyễn Chí Thanh, phường 03, quận 10, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 22/05/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310791400 thay đổi lần thứ 5 ngày 25/05/2015.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 325/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 325/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/06/2015
Ngày hiệu lực 10/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 325/TB-BTC

Lược đồ Thông tư 325/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 325/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 325/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 10/06/2015
Ngày hiệu lực 10/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 325/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015

Lịch sử hiệu lực Thông tư 325/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015

  • 10/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực