Thông tư 68/2017/TT-BTNMT

Thông tư 68/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 68/2017/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản phần đất liền


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 PHẦN ĐẤT LIỀN

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, KHTC, PC, ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 PHẦN ĐẤT LIỀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2017/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền gồm 06 hạng mục công việc sau:

1.1. Lập đề án.

1.2. Phân tích ảnh viễn thám.

1.3. Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

1.4. Điều tra khoáng sản chi tiết.

1.5. Lấy mẫu trọng sa diện tích, trầm tích dòng diện tích; lấy mẫu trọng sa chi tiết, kim lượng sườn chi tiết.

1.6. Tổng kết đề án lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

3. Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật

3.1. Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012.

3.2. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.3. Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.4. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.5. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

3.6. Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT , ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền”, mã số QCVN 49: 2012/BTNMT.

3.7. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

3.8. Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng.

3.9. Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành điều tra tài nguyên môi trường.

3.10. Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

3.11. Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3.12. Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

3.13. Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.14. Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trong công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

3.15. Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất.

3.16. Kết quả khảo sát thực tế, số liệu thống kê thực hiện định mức kinh tế - kỹ thật của lập BĐĐCKS-50 trong giai đoạn 2010 - 2016.

4. Quy định viết tắt

Các cụm từ viết tắt liên quan đến Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật lập BĐĐCKS-50 được quy định tại bảng 1.

Bảng 1

TT

Nội dung viết tắt

Viết tắt

1

Số thứ tự

TT

2

Đơn vị tính

ĐVT

3

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II

ĐTV.II

4

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III

ĐTV.III

5

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV

ĐTV.IV

6

Công nhân bậc 4 (nhóm 2)

CN4 (N2)

7

Công nhân bậc 5 (nhóm 2)

CN5 (N2)

8

Công nhân bậc 6 (nhóm 2)

CN6 (N2)

9

Lái xe bậc 4 (nhóm 1)

LX4 (B12N1)

10

Địa chất khoáng sản

ĐCKS

11

Bảo hộ lao động

BHLĐ

12

Ảnh máy bay

AMB

13

Ảnh viễn thám

AVT

14

Địa chất thủy văn

ĐCTV

15

Địa chất công trình

ĐCCT

16

Địa tra khoáng sản

ĐTKS

17

Quan sát phóng xạ

QSPX

18

Hội đồng nghiệm thu

HĐNT

19

Báo cáo kết quả

BCKQ

20

Bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

BĐĐCKS-50

5. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội

5.1. Hệ số điều chỉnh tăng thêm

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập BĐĐCKS-50 xây dựng cho điều kiện chuẩn là: đo vẽ chuyên đề nhóm I, không QSPX, mức độ phức tạp cấu trúc địa chất trung bình, mức độ khó khăn đi lại trung bình, mức độ thông tin thu được qua phân tích ảnh viễn thám trung bình.

Bảng 2

TT

Tên chuyên đề

Hệ số điều chỉnh (ktt)

Ghi chú

1

Chuyên đề đo vẽ vỏ phong hóa

0,15

Được lấy bằng hệ số phân nhóm chuyên đề đo vẽ, điều tra (Phụ lục VI)

2

Chuyên đề đo vẽ địa mạo

0,1

3

Chuyên đề điều tra tai biến địa chất

 

3.1

Đối với các khu vực đã xảy ra và có tiềm năng gây tai biến địa chất nhưng chưa được điều tra

0,1

3.2

Đối với vùng chi tiết

0,7

4

Chuyên đề điều tra địa chất môi trường

 

4.1

Đối với các khu vực có môi trường địa chất độc hại nhưng chưa được điều tra

0,1

4.2

Đối với vùng chi tiết

0,7

5

Chuyên đề điều tra địa chất thủy văn

0,2

6

Chuyên đề điều tra địa chất công trình

0,25

7

Chuyên đề điều tra di sản địa chất

0,1

5.1.1. Điều chỉnh tăng thêm cho đo vẽ các chuyên đề nhóm II được xác định theo công thức: ĐM = ĐMI x Kđc

Trong đó: - ĐMI là định mức quy định đối với điều kiện chuẩn;

- Kđc = 1 + là hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào số chuyên đề nhóm II được đo vẽ tăng thêm;

- ktt là định mức tăng thêm được quy định tại bảng 2.

5.1.2. Điều chỉnh đối với vùng có QSPX, hệ số k = 1,05.

5.2. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu

5.2.1. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu cho công tác lập đề án

Bảng 3

Công việc

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Lập đề án

0,79

1,00

1,22

1,42

5.2.2. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác phân tích sơ bộ ảnh vệ tinh

Bảng 4

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Mức độ phân giải của AVT

Thấp

Trung bình

Cao

Đơn giản

0,72

0,87

1,09

Trung bình

0,83

1,00

1,25

Phức tạp

0,93

1,11

1,39

Rất phức tạp

1,03

1,23

1,54

5.2.3. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác phân tích sơ bộ ảnh máy bay

Bảng 5

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Mức độ phân giải của AMB

Thấp

Trung bình

Cao

Đơn giản

0,73

0,87

1,09

Trung bình

0,83

1,00

1,25

Phức tạp

0,93

1,11

1,39

Rất phức tạp

1,03

1,23

1,54

5.2.4. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác phân tích, xử lý ảnh số

Bảng 6

Công việc

Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB

Tốt

Trung bình

Kém

Phân tích, xử lí ảnh số

0,83

1,00

1,22

5.2.5. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác tổng hợp màu đa phổ

Bảng 7

Công việc

Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB

Tốt

Trung bình

Kém

Tổng hợp màu đa phổ

0,83

1,00

1,22

5.2.6. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác tổng hợp các kết quả phân tích ảnh viễn thám thành lập bản đồ địa chất ảnh tỷ lệ 1:50.000

Bảng 8

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Phân loại ảnh viễn thám

Tốt

Trung bình

Kém

Đơn giản

0,73

0,87

1,09

Trung bình

0,83

1,00

1,25

Phức tạp

0,93

1,11

1,39

Rất phức tạp

1,03

1,24

1,54

5.2.7. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác phân tích ảnh lặp lại

Bảng 9

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Phân loại ảnh máy bay

Tốt

Trung bình

Kém

Đơn giản

0,73

0,87

1,09

Trung bình

0,83

1,00

1,25

Phức tạp

0,93

1,11

1,39

Rất phức tạp

0,73

0,87

1,09

5.2.8. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác chuẩn bị trước thực địa, lộ trình địa chất lập BĐĐCKS-50

Bảng 10

Mức độ thông tin phân tích ảnh

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

 

Tốt

 

 

Đơn giản

0,60

0,69

0,83

0,99

Trung bình

0,78

0,89

1,06

1,27

Phức tạp

0,96

1,11

1,32

1,58

Rất phức tạp

1,16

1,33

1,58

1,90

 

Trung bình

 

 

Đơn giản

0,68

0,78

0,92

1,11

Trung bình

0,87

1,00

1,19

1,43

Phức tạp

1,08

1,24

1,48

1,77

Rất phức tạp

1,29

1,49

1,77

2,12

 

Kém

 

 

Đơn giản

0,75

0,86

1,02

1,23

Trung bình

0,96

1,11

1,32

1,58

Phức tạp

1,19

1,37

1,63

1,96

Rất phức tạp

1,43

1,64

1,96

2,35

5.2.9. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác văn phòng thực địa lập BĐĐCKS-50

Bảng 11

Công việc

Cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Văn phòng thực địa lập BĐĐCKS-50 các chuyên đề nhóm I, không QSPX

0,79

1,00

1,22

1,42

5.2.10. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác văn phòng hàng năm lập BĐĐCKS-50

Bảng 12

Công việc

Cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Văn phòng hàng năm lập BĐĐCKS-50 các chuyên đề nhóm I, không QSPX

0,79

1,00

1,22

1,42

5.2.11. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác chuẩn bị trước thực địa, lộ trình địa chất điều tra khoáng sản chi tiết

Bảng 13

Loại phức tạp cấu trúc địa chất khoáng sản

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

Loại I

0,69

0,78

0,89

1,05

Loại II

0,90

1,00

1,16

1,37

Loại III

1,12

1,25

1,45

1,71

Loại IV

1,35

1,50

1,75

2,06

5.2.12. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác văn phòng thực địa điều tra khoáng sản chi tiết

Bảng 14

Công việc

Cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Văn phòng thực địa ĐTKS chi tiết

0,77

1,00

1,25

1,50

5.2.13. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ đối với các điều kiện khác cho công tác văn phòng hàng năm điều tra khoáng sản chi tiết

Bảng 15

Công việc

Cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Văn phòng hàng năm ĐTKS chi tiết

0,77

1,00

1,25

1,50

5.2.14. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác lấy mẫu trọng sa diện tích

Bảng 16

Công việc

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

Lấy mẫu trọng sa diện tích

0,94

1,00

1,13

1,22

5.2.15. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác lấy mẫu trầm tích dòng diện tích

Bảng 17

Công việc

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

Lấy mẫu trầm tích dòng diện tích

0,94

1,00

1,13

1,22

5.2.16. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác lấy mẫu trọng sa chi tiết

Bảng 18

Công việc

Khoảng cách vận chuyển mẫu đến nơi đãi rửa

Khối lượng một mẫu (dm3)

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

Trọng sa suối

≤ 100m

10

0,86

1,00

1,15

1,35

20

1,15

1,34

1,54

1,81

Từ 100m trở lên

10

0,96

1,11

1,26

1,49

20

1,44

1,68

1,91

2,27

Trọng sa sườn

≤ 100m

10

1,26

1,49

1,70

2,03

20

2,13

2,39

2,79

3,44

5.2.17. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác lấy mẫu kim lượng sườn chi tiết

Bảng 19

Độ sâu lấy mẫu (m)

Mức độ đi lại

Tốt

Trung bình

Kém

Rất kém

0,1

0,71

0,89

1,05

1,32

>0,1 - 0,3

0,80

1,00

1,37

1,64

>0,3 - 0,5

0,97

1,17

1,71

2,05

5.2.18. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ cho công tác văn phòng mẫu trọng sa diện tích, trầm tích dòng diện tích; mẫu trọng sa chi tiết, kim lượng sườn chi tiết

Bảng 20

TT

Công việc

Số lượng mẫu của đề án

<1000

1000 - 3000

>3000

1

Văn phòng mẫu trọng sa diện tích

1,15

1,00

0,85

2

Văn phòng mẫu trầm tích dòng diện tích

1,15

1,00

0,85

3

Văn phòng mẫu trọng sa chi tiết

1,15

1,00

0,85

4

Văn phòng mẫu kim lượng sườn chi tiết

1,15

1,00

0,85

5.2.19. Hệ số điều chỉnh mức sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật liệu đối với các điều kiện khác cho công tác tổng kết đề án lập BĐĐCKS-50 phần đất liền

Bảng 21

Công việc

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Tổng kết đề án lập BĐĐCKS-50 các chuyên đề nhóm I, không QSPX

0,79

1,00

1,22

1,42

6. Các quy định khác

6.1. Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu.

6.1.1. Nội dung của định mức lao động

Lao động kỹ thuật: là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các ngành nghề khác liên quan, gồm: Điều tra viên tài nguyên môi trường, công nhân kỹ thuật.

6.1.2. Thành phần định mức lao động

a) Nội dung công việc: liệt kê các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.

b) Phân loại khó khăn: là mức độ phức tạp của công việc do ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến việc thực hiện của bước công việc.

c) Định biên: xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực hiện của từng nội dung công việc.

d) Định mức: mức thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm; đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm (100 km2, 100 mẫu).

Công nhóm: là mức lao động xác định cho một nhóm người có cấp bậc kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra đơn vị sản phẩm.

đ) Ngày công (ca) tính bằng 08 giờ làm việc. Thời gian làm việc theo chế độ lao động quy định.

6.2. Định mức sử dụng thiết bị số ca (thời gian) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (trong đó, bao gồm cả định mức sử dụng năng lượng, nhiên liệu để sử dụng thiết bị). Đơn vị tính là ca sử dụng/đơn vị sản phẩm (100 km2, 100 mẫu). Thời hạn sử dụng thiết bị theo quy định hiện hành.

6.3. Định mức sử dụng dụng cụsố ca (thời gian) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (trong đó, bao gồm cả định mức sử dụng năng lượng, nhiên liệu để sử dụng dụng cụ). Đơn vị tính là ca sử dụng/đơn vị sản phẩm (100 km2, 100 mẫu). Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dụng cụ được sử dụng vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ. Đơn vị tính của thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng.

Mức sử dụng cho các dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức dụng cụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng tương ứng.

6.4. Định mức sử dụng vật liệu là mức sử dụng số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (100 km2, 100 mẫu).

Mức sử dụng cho các vật liệu có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức vật liệu được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng tương ứng.

7. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Chương I

LẬP ĐỀ ÁN

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1. Nội dung công việc

1.1. Thu thập các tài liệu có liên quan trên diện tích lập đề án: các tài liệu về kinh tế, văn hoá, xã hội, điều kiện địa hình, giao thông của vùng đo vẽ và các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; bản đồ địa hình đã số hóa; các kết quả trọng sa, địa hóa; các tài liệu địa chất đã có (nhật ký địa chất, mặt cắt địa chất, cột địa tầng, bản đồ địa chất các loại, bản đồ khoáng sản, các tài liệu nghiên cứu, điều tra các chuyên đề nộp lưu trữ trên diện tích vùng đo vẽ và lân cận); các tài liệu phân tích cổ sinh, lát mỏng, hoá học đã có; các điểm khoáng sản đã đăng ký, đã điều tra đánh giá, thăm dò; các tài liệu liên quan: địa vật lý, ảnh viên thám, ảnh hàng không hiện có; các tài liệu địa chất, khoáng sản ở lân cận diện tích lập dự án làm cơ sở để đối sánh và đề ra mục tiêu nhiệm vụ đo vẽ.

1.2. Khảo sát lập đề án: xác định điều kiện địa hình, giao thông, kinh tế vùng điều tra; khảo sát một số mặt cắt địa chất, một số điểm khoáng sản, lấy một số mẫu làm mẫu chuẩn.

1.3. Phân tích, xử lý, tổng hợp tài liệu

1.3.1. Xử lý tài liệu trọng sa, địa hoá có trước, khoanh vẽ các diện tích cung cấp khoáng vật, nguyên tố tạo quặng có triển vọng.

1.3.2. Phân tích, tổng hợp các tài liệu địa chất thực tế, các loại mẫu phân tích đã có.

1.3.3. Nghiên cứu các kết quả phân tích tư liệu viễn thám.

1.3.4. Phân tích các tài liệu địa vật lý hàng không, mặt đất, sơ bộ xác định các diện tích triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý.

1.3.5. Tổng hợp các tài liệu nêu trên để xác định các tồn tại về địa chất cần giải quyết, xác định các tiền đề, dấu hiệu khoáng sản để định hướng tìm kiếm, phát hiện khoáng sản.

1.3.6. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đề án về địa chất, khoáng sản, các nghiên cứu chuyên đề (địa mạo, vỏ phong hoá, địa chất thủy văn, địa chất công trình, tai biến địa chất,…) cần tiến hành.

1.3.7. Phân vùng đo vẽ theo các điều kiện giao thông, điều kiện địa chất, ảnh viễn thám; xác định hệ số đo vẽ.

1.3.8. Xác định hệ số lấy mẫu trọng sa, kim lượng, tính khối lượng mẫu trọng sa, kim lượng.

1.3.9. Dự kiến các diện tích điều tra khoáng sản chi tiết.

1.3.10. Xác định các diện tích điều tra chuyên đề địa mạo, tai biến địa chất, môi trường địa chất,…

1.3.11. Lựa chọn hệ phương pháp phù hợp để giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ đề án đặt ra.

1.3.12. Tính toán khối lượng cho từng dạng công việc, mẫu phân tích phù hợp cho từng đối tượng, từng loại công việc, từng diện tích.

1.4. Thành lập các bản đồ

1.4.1. Bản đồ tài liệu thực tế theo tài liệu cũ.

1.4.2. Bản đồ trọng sa, địa hoá theo tài liệu cũ; trên đó lên hàm lượng khoanh định các vành nguyên tố, khoáng vật quặng.

1.4.3. Bản đồ địa chất khoáng sản trước thực địa, bản đồ dự báo khoáng sản.

1.4.4. Hồ sơ các phân vị địa chất, các mỏ khoáng, biểu hiện khoáng sản, biểu hiện khoáng hoá.

1.4.5. Bản đồ thiết kế vị trí các điểm lấy mẫu trọng sa, kim lượng.

1.4.6. Bản đồ thiết kế thi công dự kiến: mặt cắt chi tiết, các vùng chuẩn, các khối macma chuẩn, diện tích điều tra chuyên đề (địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, tai biến địa chất, …), diện tích điều tra khoáng sản chi tiết.

1.4.7. Tin học hóa các bản đồ theo quy định.

1.5. Thành lập dữ liệu thông tin về các mỏ khoáng sản, biểu hiện khoáng sản, biểu hiện khoáng hóa trên các bản đồ, sơ đồ theo tỷ lệ tương ứng.

1.6. Viết thuyết minh đề án.

1.6.1. Trình bày cơ sở pháp lý, cơ sở địa chất.

1.6.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

1.6.3. Các phương pháp, khối lượng, sản phẩm giao nộp.

1.6.4. Cơ sở lập dự toán và dự kiến kinh phí thực hiện đề án.

1.6.5. Đánh giá hiệu quả của đề án, đánh giá những rủi ro, đánh giá ảnh hưởng môi trường trong quá trình thực hiện đề án.

1.6.6. Báo cáo trước hội đồng thẩm định, sửa chữa, hoàn thiện, trình phê duyệt.

2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Định biên

Định biên cho công tác lập đề án được quy định tại bảng 22.

Bảng 22

TT

Công việc

ĐTV.II bậc 5/8

ĐTV.II

bậc 3/8

ĐTV.III bậc 7/9

ĐTV.III

bậc 4/9

ĐTV.IV bậc 10/12

LX4 (N1B12)

Nhóm

1

Lập đề án

1

4

5

2

1

1

14

4. Định mức: công nhóm/100 km2.

Định mức thời gian cho công tác lập đề án được quy định tại bảng 23.

Bảng 23

Công việc

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Đơn giản

Trung bình

Phức tạp

Rất phức tạp

Lập đề án

7,99

10,15

12,34

14,44

II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng thiết bị cho công tác lập đề án có mức độ phức tạp cấu trúc địa chất trung bình được xác định cụ thể tại bảng 24. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 3.

Bảng 24

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Máy vi tính - 400w

cái

5

12

121,80

2

Máy in Ao- 1kw

cái

5

1

10,15

3

Máy điều hoà 12.000 BTU-2,2 kw

cái

8

2

20,30

4

Máy photocopy- 0,99kw

cái

8

1

10,15

5

Máy scaner A4-0,05kw

cái

8

1

10,15

6

Máy in laser A4-500w

cái

5

2

20,30

7

Ô tô 2 cầu, 7 chỗ

cái

15

1

10,15

8

GPS cầm tay

cái

10

2

20,30

III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng cụ cho công tác lập đề án có mức độ phức tạp cấu trúc địa chất trung bình được xác định cụ thể tại bảng 25. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 3.

Bảng 25

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Ba lô

cái

24

2

20,30

2

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

2

20,30

3

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

10,15

4

Bàn làm việc

cái

96

2

20,30

5

Bàn máy vi tính

cái

96

12

121,80

6

Búa địa chất

cái

24

4

40,30

7

Chuột máy tính

cái

12

12

121,80

8

Com pa 32 chi tiết

bộ

24

1

10,15

9

Dao dọc giấy

cái

12

4

40,60

10

Đèn neon 40w

bộ

36

4

40,60

11

Địa bàn địa chất

cái

36

2

20,30

12

Đồng hồ treo tường

cái

60

2

20,30

13

Ghế tựa

cái

96

7

71,05

14

Ghế xoay

cái

96

5

50,75

15

Kéo cắt giấy

cái

24

4

40,60

16

Kính lập thể

cái

60

1

10,15

17

Kính lúp 20x

cái

60

2

20,30

18

Máy hút ẩm 2kw

cái

60

2

20,30

19

Máy hút bụi 1,5kw

cái

60

1

10,15

20

Quạt thông gió 0,04 kw

cái

60

2

20,30

21

Quạt trần 0,1kw

cái

60

2

20,30

22

Thước đo độ

cái

36

4

40,60

23

Thước nhựa 0,5m

cái

24

4

40,60

24

Thước nhựa 1 m

cái

24

4

40,60

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

2

20,30

26

USB

cái

24

12

121,80

27

Xắc cốt đựng tài liệu

cái

24

2

20,30

28

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5

IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU: tính cho 100 km2.

Mức sử dụng vật liệu cho công tác lập đề án có mức độ phức tạp cấu trúc địa chất trung bình được xác định cụ thể tại bảng 26. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 3.

Bảng 26

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức sử dụng

1

Bản đồ các loại tỷ lệ

mảnh

1,94

2

Bút bi

cái

2,57

3

Bút kim các loại

cái

0,39

4

Bút xoá

cái

0,62

5

Cặp tài liệu nilon

cái

2,10

6

Đĩa CD

cái

0,39

7

Giấy A3

ram

0,43

8

Giấy A4

ram

1,36

9

Giấy in khổ 84cm

m

5,06

10

Hộp ghim dập

hộp

0,19

11

Hộp ghim kẹp

hộp

0,35

12

Mực in laser

hộp

0,16

13

Mực photocopy

hộp

0,12

14

Mực in màu

hộp

0,19

15

Sổ tay khổ 15 x 20 cm

quyển

0,58

16

Túi nilon đựng tài liệu

cái

3,38

17

Xăng A92

lít

54,80

18

Dầu máy (5% xăng)

lít

1,75

19

Dầu phanh, dầu cầu, dầu hộp số

lít

0,04

20

Túi xác rắn đựng mẫu 15 x 20 cm

cái

3,89

21

Túi xác rắn đựng mẫu 40 x 60 cm

cái

1,17

22

Điện năng

kwh

831,54

23

Các vật liệu giá trị thấp

%

8

Chương II

PHÂN TÍCH ẢNH VIỄN THÁM

Mục 1. PHÂN TÍCH SƠ BỘ ẢNH VIỄN THÁM

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1. Nội dung công việc

1.1. Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, trang bị.

1.2. Chuẩn bị các tư liệu ảnh cần phân tích, bản đồ địa hình, tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý, địa hoá, địa mạo, vỏ phong hóa, tai biến địa chất.

1.3. Khoanh định các đối tượng địa chất ảnh, địa mạo ảnh, photolineament, cấu trúc vòng và các dấu hiệu ảnh khác để phân tích trên ảnh viễn thám.

1.4. Đối chiếu kết quả phân tích với các tài liệu hiện có như: tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý, địa hoá, địa mạo, vỏ phong hóa, tai biến địa chất.

1.5. Xác định bước đầu bản chất các đối tượng địa chất ảnh được phân chia trên các sơ đồ phân tích.

1.6. Thành lập các sơ đồ địa chất ảnh, địa mạo ảnh, photolineament, cấu trúc vòng, mật độ photolineament tỷ lệ 1: 50.000, kèm chú giải cho các sơ đồ.

1.7. Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu.

1.8. Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.

1.9. Thu dọn thiết bị, dụng cụ, lau chùi bảo quản thiết bị và tư liệu ảnh khi kết thúc công việc.

2. Phân loại khó khăn

2.1. Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Mức độ phân giải AVT quy định tại bảng 27.

Bảng 27

Mức độ phân giải của AVT

Đặc điểm cơ bản các yếu tố ảnh hưởng

Độ phân giải thấp

- Độ phân giải không gian (Rs) lớn hơn 50m.

- Ví dụ như ảnh Landsat MSS 1, 2, 3, 4 của Mỹ có Rs 57 - 79m, ảnh ERS - 1 của Châu Âu có Rs = 100m …

Độ phân giải trung bình

- Độ phân giải không gian (Rs) dao động từ trên 10m đến 50m

- Ví dụ ảnh vệ tinh Landsat 5 - TM của Mỹ có Rs = 30m, ảnh vệ tinh SPOT đa phổ XS của Pháp có Rs = 20m, ảnh Sojuz của Nga có Rs = 25 - 30m …

Độ phân giải cao

- Độ phân giải không gian (Rs) £ 10m

- Ví dụ như các loại ảnh SPOT Panchromatic của Pháp có độ phân giải 10m, ảnh Kosmos - KFA - 1000 của Nga có độ phân giải 5 - 7m, …

3. Định biên

Định biên cho công tác phân tích sơ bộ AVT được quy định tại bảng 28.

Bảng 28

Công việc

ĐTV.II
bậc 5/8

ĐTV.III
bậc 7/9

ĐTV.IV
bậc 10/12

Nhóm

Phân tích sơ bộ AVT

1

1

1

3

4. Định mức: công nhóm/100 km2.

Mức hao phí thời gian của công tác phân tích sơ bộ AVT được quy định tại bảng 29.

Bảng 29

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Mức độ phân giải của AVT

Thấp

Trung bình

Cao

Đơn giản

8,41

10,09

12,62

Trung bình

9,66

11,61

14,51

Phức tạp

10,75

12,90

16,12

Rất phức tạp

11,95

14,33

17,90

II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng thiết bị cho công tác phân tích sơ bộ AVT có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AVT trung bình được quy định tại bảng 30. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 4.

Bảng 30

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

cái

8

1

11,61

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

11,61

3

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

1

11,61

4

Máy scanner A4 - 0,05kw

cái

8

1

11,61

5

Máy in A4 - 0,5kw

cái

5

1

11,61

III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng dụng cụ cho công tác phân tích sơ bộ AVT có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AVT trung bình được quy định tại bảng 31. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 4.

Bảng 31

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

11,61

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

11,61

3

Bàn làm việc

cái

96

2

23,22

4

Bàn máy vi tính

cái

96

1

11,61

5

Bộ lưu điện UPS

cái

60

1

11,61

6

Bút chì kim

cái

12

3

34,83

7

Cặp công tác

cái

24

2

23,22

8

Cặp đựng tài liệu

cái

24

3

34,83

9

Chuột máy tính

cái

12

1

11,61

10

Com pa 12 bộ phận

bộ

24

1

11,61

11

Dao rọc giấy

cái

12

1

11,61

12

Đèn neon - 0,04kw

bộ

36

2

23,22

13

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

11,61

14

Ghế tựa

cái

96

2

23,22

15

Ghế xoay

cái

96

1

11,61

16

Kéo cắt giấy

cái

24

1

11,61

17

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

11,61

18

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

11,61

19

Máy tính bỏ túi

cái

60

1

11,61

20

Ổn áp

cái

60

1

11,61

21

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

11,61

22

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

11,61

23

Quạt treo tường - 0,06kw

cái

60

1

11,61

24

Thước đo độ

cái

36

1

11,61

25

Thước nhựa 0,5m

cái

24

1

11,61

26

Thước nhựa 1m

cái

24

1

11,61

27

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

11,61

28

USB

cái

24

1

11,61

29

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5

IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU: tính cho 100 km2.

Mức sử dụng vật liệu cho công tác phân tích sơ bộ ảnh vệ tinh được quy định tại bảng 32.

Bảng 32

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức sử dụng

1

Bản đồ địa hình

mảnh

0,98

2

Bút bi

cái

3,91

3

Bút chì 24 màu

hộp

0,20

4

Bút chì đen

cái

1,95

5

Bút kim

cái

0,39

6

Bút viết trên kính

cái

0,39

7

Đĩa CD

hộp

0,39

8

Giấy A3

ram

0,39

9

Giấy A4

ram

0,98

10

Giấy can

m

1,95

11

Giấy diamat A0

tờ

1,95

12

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

1,95

13

Giấy kẻ ngang

thếp

3,91

14

Mực in laser

hộp

0,14

15

Mực photocopy

hộp

0,03

16

Sổ 15 x 20 cm

quyển

1,95

17

Tẩy

cái

0,39

18

Điện năng

kwh

287,32

19

Các vật liệu giá trị thấp

%

8

Mục 2. PHÂN TÍCH SƠ BỘ ẢNH MÁY BAY

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1. Nội dung công việc

1.1. Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, trang bị.

1.2. Chuẩn bị các tư liệu ảnh cần phân tích, bản đồ địa hình, tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý, địa hoá, địa mạo, vỏ phong hóa, tai biến địa chất.

1.3. Khoanh định các đối tượng địa chất ảnh, địa mạo ảnh, photolineament, cấu trúc vòng và các dấu hiệu ảnh khác để phân tích trên ảnh máy bay.

1.4. Đối chiếu kết quả phân tích với các tài liệu hiện có như: tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý, địa hoá, địa mạo, vỏ phong hóa, tai biến địa chất.

1.5. Xác định bước đầu bản chất các đối tượng địa chất ảnh được phân chia trên các sơ đồ phân tích.

1.6. Thành lập các sơ đồ địa chất ảnh, địa mạo ảnh, photolineament, cấu trúc vòng, mật độ photolineament tỷ lệ 1: 50.000, kèm chú giải cho các sơ đồ.

1.7. Viết BCKQ, đánh máy kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu.

1.8. Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.

1.9. Thu dọn thiết bị, dụng cụ, lau chùi bảo quản thiết bị và tư liệu ảnh khi kết thúc công việc.

1.2. Điều kiện thực hiện

Độ phủ mây ảnh máy bay không quá 10% diện tích ảnh.

2. Phân loại khó khăn

2.1. Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2.2. Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB quy định tại bảng 33.

Bảng 33

Mức độ ảnh

Đặc điểm cơ bản các yếu tố ảnh hưởng

Ảnh tốt

 

- Mức độ lộ đá gốc từ 50% trở lên

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng và mầu sắc, các ranh giới giữa chúng rõ ràng.

- Thấy rõ các cấu trúc địa chất: uốn nếp, tam giác vỉa, hướng đổ, đường phương, v.v…

- Có thể đo đạc nhiều thông số trực tiếp trên ảnh.

Ảnh trung bình

 

- Mức độ lộ đá gốc từ 20 - 50%.

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng trung bình, các ranh giới giữa chúng biểu hiện tương đối rõ.

- Các yếu tố cấu trúc uốn nếp thể hiện tương đối rõ, ở một vài chỗ có thể đo được thế nằm của đá gốc trên ảnh.

- Các tập đá tuy không lộ trực tiếp trên bề mặt nhưng thể hiện gián tiếp bằng các dấu hiệu địa hình, thảm thực vật, thuỷ văn.

Ảnh kém

 

- Mức độ lộ đá gốc £ 20% hoặc không lộ.

- Độ tương phản về thành phần thạch học, độ cứng, màu sắc kém hoặc hầu như đồng đều.

- Không rõ các cấu trúc uốn nếp.

- Khó tách các tập đá theo các dấu hiệu thực vật, địa hình, thuỷ văn.

- Không thể tiến hành đo đạc định lượng thông số trên ảnh.

3. Định biên

Định biên cho công tác phân tích sơ bộ AMB được quy định tại bảng 34.

Bảng 34

Công việc

ĐTV.II

bậc 5/8

ĐTV.III

bậc 7/9

ĐTV.IV

bậc 10/12

Nhóm

Phân tích sơ bộ AMB

1

1

1

3

4. Định mức: công nhóm /100 km2.

Mức hao phí thời gian công tác phân tích sơ bộ AMB được quy định tại bảng 35.

Bảng 35

Mức độ phức tạp cấu trúc địa chất

Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB

Tốt

Trung bình

Kém

Đơn giản

18,67

22,40

27,99

Trung bình

21,45

25,75

32,20

Phức tạp

23,84

28,61

35,75

Rất phức tạp

26,49

31,80

39,72

II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng thiết bị cho công tác phân tích sơ bộ AMB có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AMB trung bình được quy định tại bảng 36. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 5.

Bảng 36

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

cái

8

1

25,75

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

25,75

3

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

1

25,75

4

Máy scanner A4 - 0,05kw

cái

8

1

25,75

5

Máy in A4 - 0,5kw

cái

5

1

25,75

III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng dụng cụ cho công tác phân tích sơ bộ AMB có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AMB trung bình được quy định tại bảng 37. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 5.

Bảng 37

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

25,75

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

25,75

3

Bàn làm việc

cái

96

2

51,50

4

Bàn máy vi tính

cái

96

1

25,75

5

Bộ lưu điện UPS

cái

60

1

25,75

6

Bút chì kim

cái

12

3

77,25

7

Cặp công tác

cái

24

2

51,50

8

Cặp đựng tài liệu

cái

24

3

77,25

9

Chuột máy tính

cái

12

1

25,75

10

Com pa 12 bộ phận

bộ

24

1

25,75

11

Dao rọc giấy

cái

12

1

25,75

12

Đèn neon - 0,04kw

bộ

36

2

51,50

13

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

25,75

14

Ghế tựa

cái

96

2

51,50

15

Ghế xoay

cái

96

1

25,75

16

Kéo cắt giấy

cái

24

1

25,75

17

Kính lập thể

cái

60

1

25,75

18

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

25,75

19

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

25,75

20

Máy tính bỏ túi

cái

60

1

25,75

21

Ổn áp

cái

60

1

25,75

22

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

25,75

23

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

25,75

24

Quạt treo tường - 0,06kw

cái

60

1

25,75

25

Thước đo độ

cái

36

1

25,75

26

Thước nhựa 0,5m

cái

24

1

25,75

27

Thước nhựa 1m

cái

24

1

25,75

28

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

25,75

29

USB

cái

24

1

25,75

30

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5

IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU: tính cho 100 km2.

Mức sử dụng vật liệu cho công tác phân tích sơ bộ AMB được quy định tại bảng 38.

Bảng 38

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức sử dụng

1

Bản đồ địa hình

mảnh

1,85

2

Bút bi

cái

7,41

3

Bút chì 24 màu

hộp

0,37

4

Bút chì đen

cái

3,7

5

Bút kim

cái

0,74

6

Bút viết trên kính

cái

0,74

7

Đĩa CD

hộp

0,74

8

Giấy A3

ram

0,74

9

Giấy A4

ram

1,85

10

Giấy can

m

3,7

11

Giấy diamat A0

tờ

3,7

12

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

3,7

13

Giấy kẻ ngang

thếp

7,41

14

Mực in laser

hộp

0,27

15

Mực photocopy

hộp

0,05

16

Sổ 15 x 20 cm

quyển

3,7

17

Tẩy

cái

0,74

18

Điện năng

kwh

637,25

19

Các vật liệu giá trị thấp

%

8

Mục 3. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ ẢNH SỐ

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1. Nội dung công việc

1.1. Nạp ảnh (đọc băng từ, đĩa CD, quét ảnh).

1.2. Chuyển đổi format dữ liệu ảnh cho phù hợp với phần mềm chuyên dụng.

1.3. Phân tích các histogram.

1.4. Giãn ảnh và điều chỉnh độ tương phản nhằm tăng cường chất lượng ảnh.

1.5. Nắn chỉnh hình học.

1.6. Biến đổi các giá trị số.

1.7. Tính toán logic và số học.

1.8. Tạo kênh mới.

1.9. Xử lý phân loại.

1.10. Viết BCKQ, đánh máy, photo kết quả, can vẽ tài liệu, bảo vệ trước HĐNT, sửa chữa, bàn giao tài liệu.

1.11. Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.

1.12. Sản phẩm của xử lý ảnh số bao gồm: đồ thị phân phối độ xám theo từng kênh, độ xám trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, các mặt cắt phổ; tập ảnh đã xử lý theo các chức năng của phần mềm tương ứng; các ảnh phân loại.

2. Phân loại khó khăn

Theo mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB quy định tại bảng 33.

3. Định biên

Định biên cho công tác phân tích, xử lý ảnh số được quy định tại bảng 39.

Bảng 39

Công việc

ĐTV.II

bậc 5/8

ĐTV.III

bậc 7/9

ĐTV.IV

bậc 8/12

Nhóm

Phân tích, xử lý ảnh số

1

2

1

4

4. Định mức: công nhóm/100km2.

Mức hao phí thời gian cho công tác phân tích, xử lý ảnh số được quy định tại bảng 40.

Bảng 40

Công việc

Mức độ biểu hiện yếu tố địa chất trên AMB

Tốt

Trung bình

Kém

Phân tích, xử lý ảnh số

1,43

1,72

2,09

II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ: ca sử dụng/100 km2.

Mịnh mức sử dụng thiết bị cho công tác phân tích, xử lý ảnh số có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AMB trung bình được quy định tại bảng 41. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 6.

Bảng 41

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw

cái

8

1

1,72

2

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

1,72

3

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

1,72

4

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

1

1,72

5

Máy scanner A4 - 0,05kw

cái

8

1

1,72

6

Máy in A4 - 0,5kw

cái

5

1

1,72

III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ: ca sử dụng/100 km2.

Mức sử dụng dụng cụ cho công tác phân tích, xử lý ảnh số có điều kiện địa chất khoáng sản trung bình, mức độ phân giải ảnh AMB trung bình được quy định tại bảng 42. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh với các hệ số quy định tại bảng 6.

Bảng 42

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức sử dụng

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

1,72

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

1,72

3

Bàn làm việc

cái

96

3

5,16

4

Bàn máy vi tính

cái

96

1

1,72

5

Bộ lưu điện UPS

cái

60

1

1,72

6

Bút chì kim

cái

12

4

6,88

7

Cặp công tác

cái

24

4

6,88

8

Cặp đựng tài liệu

cái

24

4

6,88

9

Chuột máy tính

cái

12

1

1,72

10