Văn bản khác 8010/TTr-UBND

Tờ trình 8010/TTr-UBND về kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012

Nội dung toàn văn Tờ trình 8010/TTr-UBND biên chế công chức sự nghiệp Đồng Nai năm 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8010/TTr-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

TỜ TRÌNH

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2011 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Thực hiện các văn bản hiện hành về định mức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và khả năng ngân sách của địa phương;

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, khóa VIII, kỳ họp thứ 3 tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2011 và trình HĐND tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2012 như sau:

I. Tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2011

1. Biên chế công chức

Ngày 27/7/2010, tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 170/NQ-HĐND theo đó thông qua chỉ tiêu biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2011 là 3.750 chỉ tiêu (gồm 3.475 biên chế và 275 hợp đồng), tăng 34 chỉ tiêu (tăng 44 chỉ tiêu, giảm 10 chỉ tiêu) so với biên chế tỉnh đã giao năm 2010 và vượt so với biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2010 là 215 biên chế. Đồng thời HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao năm 2011 trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 28/02/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 319/QĐ-BNV về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2011 là 3.360 chỉ tiêu, trong đó chỉ tăng 100 biên chế so với biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2010 (chủ yếu là bổ sung cho một số cơ quan mới thành lập như Phòng Dân tộc cấp huyện, Đội Thanh tra xây dựng và những nội dung cũ mà tỉnh đã sử dụng vượt so với Bộ Nội vụ giao), số biên chế này không đáp ứng đủ so với nhu cầu của tỉnh.

Do Bộ Nội vụ giao biên chế công chức không đủ theo số HĐND tỉnh thông qua nên UBND tỉnh đã báo cáo và trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2011 như năm 2010, ngoài ra chỉ bổ sung thêm cho một số tổ chức mới thành lập theo nội dung mới mà Bộ Nội vụ đã bổ sung như Phòng Dân tộc cấp huyện, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tổng số biên chế giao đầu năm 2011 là 3.748 chỉ tiêu (gồm 3.470 biên chế và 278 hợp đồng), tăng 17 chỉ tiêu (09 biên chế và 08 hợp đồng) so với biên chế tỉnh giao năm 2010 (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh). Cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 1.899 chỉ tiêu (1.751 biên chế và 148 hợp đồng);

- Cấp huyện: 1.849 chỉ tiêu (1.719 biên chế và 130 hợp đồng).

Trong đó chênh lệch so với Bộ Nội vụ giao là 110 biên chế.

Để có đủ biên chế giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh, đồng thời để có biên chế kịp thời giao cho các cơ quan mới thành lập hoặc tăng chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh đã tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho tỉnh; ngày 24/6/2011 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1285/QĐ-BNV bổ sung 27 biên chế và ngày 25/7/2011 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1490/QĐ-BNV giao bổ sung 107 biên chế công chức; căn cứ các quyết định trên, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh quyết định giao bổ sung biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh như Phòng Công tác Thanh niên, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Phòng Nội vụ cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh niên, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện công tác tiếp công dân...

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh với tổng số biên chế là 3.821 chỉ tiêu (3.540 biên chế và 281 hợp đồng), vượt so với Bộ Nội vụ giao năm 2011 là 46 biên chế. Cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 1.927 chỉ tiêu (1.776 biên chế và 151 hợp đồng);

- Cấp huyện: 1.894 chỉ tiêu (1.764 biên chế và 130 hợp đồng).

2. Biên chế sự nghiệp

Ngày 27/7/2010, tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua biên chế chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2011 với tổng số: 43.721 chỉ tiêu (40.132 biên chế và 3.589 hợp đồng), cụ thể như sau:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 33.469 chỉ tiêu (30.412 biên chế và 3.057 hợp đồng);

- Sự nghiệp Y tế: 8.192 chỉ tiêu (7.909 biên chế và 283 hợp đồng);

- Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 736 chỉ tiêu (603 biên chế và 133 hợp đồng);

- Sự nghiệp khác: 1.324 chỉ tiêu (1.208 biên chế và 116 hợp đồng).

Đồng thời, HĐND tỉnh cho phép dự phòng 1% tổng số biên chế sự nghiệp là 430 chỉ tiêu để có biên chế kịp thời bổ sung cho các đơn vị thành lập hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2011.

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị vào thời điểm đầu năm 2011 (đặc biệt là tình hình trường, lớp, học sinh thực tế của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012), ngày 12/01/2011, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2011 cho các cơ quan, đơn vị với tổng biên chế là 43.646 chỉ tiêu (gồm 40.088 biên chế và 3.558 hợp đồng), giảm 75 chỉ tiêu (gồm 44 biên chế và 31 hợp đồng) so với kế hoạch được HĐND tỉnh thông qua.

Hiện nay, một số cơ quan mới thành lập như Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,… UBND tỉnh đã bổ sung biên chế đối với các đơn vị để đảm bảo cho các đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 43.684 chỉ tiêu (gồm 40.112 biên chế và 3.572 hợp đồng), giảm 37 chỉ tiêu (20 biên chế và 17 hợp đồng) so với kế hoạch được HĐND tỉnh thông qua (chưa sử dụng biên chế dự phòng). Cụ thể như sau:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 33.406 chỉ tiêu (30.374 biên chế và 3.032 hợp đồng);

- Sự nghiệp Y tế: 8.194 chỉ tiêu (7.909 biên chế và 285 hợp đồng);

- Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 740 chỉ tiêu (605 biên chế và 135 hợp đồng);

- Sự nghiệp khác: 1.344 chỉ tiêu (1.224 biên chế và 120 hợp đồng).

II. Kế hoạch biên chế năm 2012

1. Biên chế công chức

Theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức thì hàng năm UBND tỉnh lập kế hoạch biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định giao cho địa phương, HĐND tỉnh căn cứ biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao quyết định biên chế công chức cho các đơn vị trong tỉnh.

Thực hiện quy trình trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5375/UBND-VX ngày 08/8/2011 báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh.

Theo quy định thì nguyên tắc lập kế hoạch biên chế công chức dựa trên chức năng, nhiệm vụ được tăng thêm theo quy định của pháp luật. Nên kế hoạch biên chế năm 2012 UBND tỉnh chỉ xem xét những nội dung mới có cơ sở pháp lý và những nội dung đã đề nghị năm 2011 nhưng chưa được Bộ Nội vụ bổ sung, với số biên chế như sau:

Tổng số biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính: 4.050 chỉ tiêu (3.765 biên chế và 285 hợp đồng); tăng 229 chỉ tiêu so với năm 2011 (gồm 225 biên chế và 04 hợp đồng). Cụ thể như sau:

1.1. Cấp tỉnh: Tăng 178 chỉ tiêu (gồm 176 biên chế và 02 hợp đồng), cụ thể như sau:

- Tăng 42 biên chế tại các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế do thành lập Phòng Pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Tăng 18 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy như tách Phòng Nội chính và Tiếp công dân thành Phòng Nội chính và Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Thông tư Liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới tiếp công dân; thành lập Phòng Quản lý chăn nuôi thú y tại Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư Liên tịch số 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập Văn phòng Điều phối chương trình nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 thuộc Chi cục Phát triển nông thôn theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2010 - 2020; tăng cường biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo Văn bản số 1064/TTg-TCCV ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tăng 93 biên chế nhằm tăng cường công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh do tăng nhiệm vụ Thanh tra công vụ theo Luật Cán bộ, công chức và tăng khối lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo; tại Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải do kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương do kiện toàn tổ chức bộ máy tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

- Tăng 04 biên chế do tăng cường Lãnh đạo ở Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ theo quy định.

- Tăng 19 biên chế do tăng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật ở một số cơ quan gồm Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Tăng 02 hợp đồng lao động do bố trí lái xe tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bảo vệ tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Cấp huyện: Tăng 51 chỉ tiêu (49 biên chế và 02 hợp đồng) với các lý do sau:

- Tăng 05 chỉ tiêu do bổ sung cho các Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố Biên Hòa do chuyển 04 xã Phước Tân, Tam Phước, An Hòa, Long Hưng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa.

- Tăng 11 biên chế cho Phòng Tư pháp cấp huyện (mỗi huyện 01 biên chế) thực hiện nhiệm vụ thống kê theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp.

- Tăng 11 biên chế cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (mỗi huyện 01 biên chế) để thực hiện nhiệm vụ quản lý giá cả thị trường, tài sản công theo Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá trị thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

- Tăng 11 biên chế cho Thanh tra cấp huyện (mỗi huyện 01 biên chế) để thực hiện nhiệm vụ Thanh tra công vụ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2010.

- Tăng 11 biên chế cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu và Phòng Kinh tế đối với các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (mỗi huyện 01 biên chế) để thực hiện nhiệm vụ theo dõi chương trình nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 97KH-TU ngày 29/12/2008 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

- Tăng 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động do bố trí bảo vệ tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Long Thành và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nhơn Trạch do xây dựng trụ sở riêng.

Theo quy trình thì HĐND tỉnh quyết định phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong số biên chế của Bộ Nội vụ giao. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Nội vụ chưa giao biên chế công chức năm 2012 cho tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh và kính đề nghị HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 phê duyệt số biên chế công chức trên và giao UBND tỉnh sau khi có quyết định giao biên chế công chức năm 2012 của Bộ Nội vụ, có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh.

2. Biên chế sự nghiệp

Tổng số biên chế sự nghiệp năm 2012: 44.974 chỉ tiêu (41.106 biên chế và 3.868 hợp đồng), tăng 1.290 chỉ tiêu (994 biên chế và 296 hợp đồng) so với năm 2011. Cụ thể như sau:

2.1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

Biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

Kế hoạch biên chế năm 2012 đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được xây dựng trên cơ sở định mức quy định và áp dụng theo số trường, lớp, học sinh năm học 2011 - 2012. Tổng số biên chế năm 2012 là 33.866 chỉ tiêu (30.528 biên chế và 3.284 hợp đồng), tăng so với năm 2011 là 460 chỉ tiêu (208 biên chế và 252 hợp đồng) do tăng định mức theo quy mô trường, lớp. Cụ thể như sau:

a) Khối trường thuộc UBND tỉnh: Tăng 30 chỉ tiêu (21 biên chế và 09 hợp đồng) chủ yếu là tăng cho Trường Đại học Đồng Nai theo chỉ tiêu đào tạo.

b) Khối trường thuộc các sở, ban, ngành: Tăng 05 biên chế tại Trường Trung học Kinh tế thuộc Sở Tài chính do thành lập Phòng Công tác học sinh và Trường Dạy nghề 26/3 do tăng theo chỉ tiêu đào tạo.

c) Khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Giảm 35 chỉ tiêu (giảm 38 biên chế và tăng 03 hợp đồng) do các trường thực hiện giảm lớp, giảm học sinh để đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

d) Khối các trường trực thuộc UBND cấp huyện: Kế hoạch năm 2012 tăng 460 chỉ tiêu (220 biên chế và 240 hợp đồng) so với năm 2011 do tăng theo số lượng trường lớp. Năm học 2011 - 2012 tăng 02 trường gồm: Thành lập Trường Tiểu học Tập Phước thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành; Trường Mầm non Hoa Phượng huyện Định Quán, tăng 43 lớp và 1.386 học sinh; chủ yếu là ngành học mầm non, cụ thể là tăng 01 trường, 37 lớp và 870 học sinh.

2.2. Sự nghiệp Y tế

Theo quy định, biên chế sự nghiệp Y tế được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

Kế hoạch biên chế năm 2012 đối với sự nghiệp Y tế được xây dựng trên cơ sở định mức quy định và áp dụng theo dân số và theo chỉ tiêu giường bệnh đã được giao năm 2011 với tổng số biên chế là 8.680 chỉ tiêu (8.363 biên chế và 317 hợp đồng), tăng so với năm 2011 là 486 chỉ tiêu (454 biên chế và 32 hợp đồng), cụ thể như sau:

a) Khối bệnh viện: Tăng 449 chỉ tiêu (426 biên chế và 23 hợp đồng) do tăng 420 giường bệnh.

b) Khối y tế dự phòng: Tăng 42 chỉ tiêu (33 biên chế và 09 hợp đồng) theo quy mô dân số và tính đủ theo định mức quy định.

c) Khối Trạm Y tế xã (các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện): Giảm 05 biên chế do thành lập cơ sở II của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nên Trạm Y tế xã Thạnh Phú giảm định mức theo quy định.

2.3. Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch biên chế năm 2012 là 743 chỉ tiêu (612 biên chế và 131 hợp đồng), tăng so với năm 2011 là 03 chỉ tiêu (tăng 07 biên chế và giảm 04 hợp đồng). Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tăng 03 chỉ tiêu (tăng 04 biên chế và giảm 01 hợp đồng) do bổ sung cho Đoàn Ca múa để đảm bảo đủ số lượng thực hiện các chương trình nghệ thuật và giảm 01 hợp đồng do chuyển mộ Nguyễn Đức Ứng về Ban Quản lý di tích huyện Long Thành quản lý.

b) Cấp huyện: Giữ nguyên như năm 2011 (tăng 03 biên chế và giảm 03 hợp đồng).

- Tăng 03 biên chế (do tăng 09 biên chế và giảm 06 biên chế): Tăng 09 biên chế để bổ sung phóng viên cho Đài Truyền thanh các huyện Tân Phú, Nhơn Trạch, bổ sung cán bộ phụ trách phòng Internet thư viện các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, thành lập Ban Quản lý Di tích danh thắng huyện Long Thành, đồng thời giảm 06 biên chế do chuyển giao Trung tâm Văn miếu Trấn Biên về Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm quản lý.

- Giảm 03 hợp đồng (do tăng 05 hợp đồng và giảm 08 hợp đồng): Tăng 05 hợp đồng để bổ sung bảo vệ cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Xuân Lộc, Ban Quản lý Di tích danh thắng huyện Long Thành, Thư viện huyện Vĩnh Cửu, Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Mỹ do xây dựng trụ sở riêng; đồng thời giảm 08 chỉ tiêu do chuyển giao Trung tâm Văn miếu Trấn Biên về Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm quản lý.

2.4. Sự nghiệp khác

Kế hoạch biên chế năm 2012 là 1.339 chỉ tiêu (1.215 biên chế và 124 hợp đồng), giảm so với năm 2011 là 05 chỉ tiêu (giảm 09 biên chế và tăng 04 hợp đồng). Trong đó:

a) Cấp tỉnh: Tăng 02 chỉ tiêu (giảm 03 biên chế và tăng 05 hợp đồng)

- Giảm 03 biên chế do (tăng 09 biên chế và giảm 12 biên chế) do bổ sung cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ quản lý và vận hành cổng thông tin điện tử nhận chuyển giao từ Sở Khoa học và Công nghệ, bổ sung cho Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (mới thành lập) làm nhiệm vụ theo dõi dữ liệu quan trắc và tài nguyên nước, bổ sung cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm nhiệm vụ quản lý và khai thác các công trình nước sạch nông thôn; đồng thời giảm 12 biên chế đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ do đơn vị dần dần chuyển sang tự trang trải kinh phí hoạt động.

- Tăng 05 hợp đồng do bổ sung 01 hợp đồng cho Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bảo vệ nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đoàn Đặc công 113 và 04 hợp đồng tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tại huyện Cẩm Mỹ.

b) Cấp huyện: Giảm 07 chỉ tiêu (06 biên chế và 01 hợp đồng)

- Giảm 06 biên chế (do tăng 03 biên chế và giảm 09 biên chế): Tăng 03 biên chế Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành (mới thành lập) và Kho Lưu trữ huyện Trảng Bom thực hiện công tác lưu trữ lịch sử cho huyện; đồng thời giảm 09 biên chế ở các đơn vị như Tổ Quản lý trật tự xây dựng huyện Xuân Lộc, Nhơn Trạch do đã thành lập Đội Thanh tra xây dựng và Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp huyện Nhơn Trạch chuyển sang tự trang trải kinh phí.

- Giảm 01 hợp đồng tại Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành do sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo đề án thành lập.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2.5. Biên chế Hội (đối với Hội có tính chất đặc thù)

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2011; ngày 22/4/2011, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2011 đối với các tổ chức Hội trước đây đã được Nhà nước giao biên chế với tổng số là 82 chỉ tiêu, bao gồm: Hội Nhà báo 03, Hội Văn học nghệ thuật 03, Hội Luật gia 02, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 03, Hội Người mù 04, Hội Chữ thập đỏ 50 (trong đó: Cấp tỉnh 12, cấp huyện 38), Liên minh Hợp tác xã 17 và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện tiếp tục đảm bảo kinh phí hoạt động theo Quyết định số 2108/QĐ.CT.UBT ngày 03/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; ngày 28/9/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND công nhận Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định 13 hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh và 66 hội có tính chất đặc thù cấp huyện. Trên cơ sở quy định của pháp luật và kinh phí của các hội đã được cấp trước đây, đồng thời căn cứ tình hình thực tế tại các tổ chức hội, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh giao biên chế đối với các hội đặc thù như sau:

Tổng số: 346 chỉ tiêu (334 biên chế và 12 hợp đồng), cụ thể:

a) Cấp tỉnh: 104 chỉ tiêu (92 biên chế và 12 hợp đồng)

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật: 10 chỉ tiêu (09 biên chế và 01 hợp đồng);

- Hội Sinh viên: 01 biên chế (do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội kiêm nhiệm);

- Hội Nhà báo: 05 chỉ tiêu (04 biên chế và 01 hợp đồng);

- Hội Văn học nghệ thuật: 11 chỉ tiêu (10 biên chế và 01 hợp đồng);

- Hội Luật gia: 04 biên chế;

- Liên minh Hợp tác xã: 19 chỉ tiêu (14 biên chế và 05 hợp đồng);

- Hội Người mù: 07 chỉ tiêu (06 biên chế và 01 hợp đồng);

- Hội Chữ thập đỏ: 15 chỉ tiêu (14 biên chế và 01 hợp đồng);

- Ban Liên lạc tù chính trị: 05 biên chế;

- Hội Khuyến học: 09 chỉ tiêu (08 biên chế và 01 hợp đồng);

- Hội Cựu thanh niên xung phong: 05 biên chế;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: 07 chỉ tiêu (06 biên chế và 01 hợp đồng);

- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi: 06 biên chế.

b) Cấp huyện: 242 biên chế

- Hội Chữ thập đỏ: 05 biên chế/1 hội x 11 hội = 55 biên chế;

- Hội Khuyến học: 04 biên chế/1 hội x 11 hội = 44 biên chế;

- Hội Người mù: 04 biên chế/1 hội x 11 hội = 44 biên chế;

- Ban Liên lạc tù chính trị: 03 biên chế/1 hội x 11 hội = 33 biên chế;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: 03 biên chế/1 hội x 11 hội = 33 biên chế;

- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi: 03 biên chế/1 hội x 11 hội = 33 biên chế.

III. Biên chế dự phòng

Để có biên chế kịp thời bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp thành lập hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2012 nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh cho phép dự phòng 600 chỉ tiêu, trong đó có dự phòng cho các tổ chức sau:

- Ngành Giáo dục và Đào tạo (năm học 2012 - 2013): 380 chỉ tiêu;

- Ngành Y tế: 04 chỉ tiêu;

- Trung tâm Dạy nghề cấp huyện (thực hiện Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH): 10 chỉ tiêu x 9 huyện = 90 chỉ tiêu;

- Phòng Nội vụ Cẩm Mỹ (xây dựng trụ sở riêng): 02 chỉ tiêu;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 03 chỉ tiêu;

- Ngoài ra, dự phòng cho các đơn vị thành lập mới hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2012 là 121 chỉ tiêu.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, phê chuẩn tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8010/TTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu8010/TTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2011
Ngày hiệu lực14/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8010/TTr-UBND

Lược đồ Tờ trình 8010/TTr-UBND biên chế công chức sự nghiệp Đồng Nai năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 8010/TTr-UBND biên chế công chức sự nghiệp Đồng Nai năm 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu8010/TTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành14/11/2011
        Ngày hiệu lực14/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Tờ trình 8010/TTr-UBND biên chế công chức sự nghiệp Đồng Nai năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Tờ trình 8010/TTr-UBND biên chế công chức sự nghiệp Đồng Nai năm 2012

           • 14/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực