Thông báo văn bản mới từ ngày 02-05-2022 đến ngày 09-05-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 02-05-2022 đến 09-05-2022


Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/05/2022)
 2. (04/05/2022)
 3. (03/05/2022)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/05/2022)
 2. (06/05/2022)
 3. (05/05/2022)

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (09/05/2022)
 2. (04/05/2022)

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/05/2022)
 2. (06/05/2022)
 3. (04/05/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (09/05/2022)
 2. (04/05/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (08/05/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (06/05/2022)

Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (06/05/2022)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (09/05/2022)


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/05/2022)

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (05/05/2022)
 2. (05/05/2022)
 3. (02/05/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (02/05/2022)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/05/2022)

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (05/05/2022)
 2. (04/05/2022)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/05/2022)
 2. (04/05/2022)
 3. (05/05/2022)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (04/05/2022)

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (02/05/2022)
 2. (02/05/2022)

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/05/2022)

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (05/05/2022)

1 Văn bản thuộc 1 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Bộ máy hành chính