Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 560/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, huyện Hóc Môn đã hoàn thành công tác quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt so với yêu cầu. Công tác tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ... có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn một số hạn chế như: việc xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) của một số đơn vị còn chậm; việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ quân sự cơ sở chưa đồng bộ; quá trình hoạt động công tác quốc phòng tại một số đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và đảm bảo tổ chức, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

1. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện:

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa phương năm 2014, cụ thể:

1.1. Về công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu:

Hoàn chỉnh hệ thống văn kiện phòng thủ, tác chiến (Ke hoạch A); hướng dẫn và đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25/5/2011 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

Tham mưu tổ chức thực hiện diễn tập kiểm tra phương án khu vực phòng thủ, phương án sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thảm họa, thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

1.2. Về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh:

Phối hợp Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện kế hoạch cử cán bộ đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng 5 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các xã - thị trấn.

1.3. Về công tác xây dựng lực lượng:

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ; hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Thông tư số 90/2010/TT-BQP ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các Đề án: “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”; “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo, trinh sát”.

Quán triệt và thực hiện Kết luận số 41/KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 24/3/2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang.

1.4. Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở 3 cấp, bảo đảm chất lượng giao quân năm 2014 cao hơn năm 2013.

1.5. Về huấn luyện, hoạt động hội thi, hội thao:

Triển khai quy hoạch thao trường huấn luyện; tập trung chuẩn bị tốt giáo án, cơ sở vật chất, vũ khí, học cụ đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang huyện.

Tổ chức tốt Hội thao quốc phòng huyện năm 2014; chuẩn bị lực lượng tham gia các hội thi cấp trên tổ chức; chú trọng tạo nguồn vận động viên từ lực lượng cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trên địa bàn huyện.

1.6. Về công tác bảo đảm hậu phương quân đội:

Thực hiện tốt các chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân, các đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

1.7. Về công tác bảo đảm hậu cần:

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan, tổ chức bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định.

Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm cho hoạt động phòng thủ theo kế hoạch của huyện.

Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; kinh phí cho các nhiệm vụ đột xuất theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiệu quả, tiết kiệm.

1.8. Về công tác bảo đảm kỹ thuật:

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/01/2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn, vật liệu nổ.

2. Đối với các phòng, ban, ngành, huyện:

2.1. Công an huyện:

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Tham mưu, bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác quốc phòng địa phương theo quy định.

2.3. Phòng Nội vụ:

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch, chỉ tiêu điều động, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn.

2.4. Trung tâm văn hóa huyện, Đài Truyền thanh - Bản tin Hóc Môn:

Thông tin, tuyên truyền, phản ánh công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện; giáo dục lòng yêu nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2.5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng:

Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thực hiện tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ và quân dự bị tập trung huấn luyện.

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trong các trường học Trung học phổ thông.

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ quân đội nghỉ hưu, quân nhân phục viên, xuất ngũ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.8. Phòng Tư pháp:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, nghĩa vụ quân sự; dự bị động viên; dân quân tự vệ.

2.9. Phòng Kinh tế:

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn thực hiện chương trình nông thôn mới ở địa phương.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn:

3.1. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã - thị trấn huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

3.2. Tuyển chọn lực lượng dân quân nòng cốt, nâng cao chất lượng dân quân thường trực; thực hiện tốt quy trình gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển chọn đối tượng phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2014.

3.3. Chú trọng quy hoạch, bố trí, đào tạo nguồn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2011 - 2015; cử cán bộ đối tượng 4, đối tượng 5 tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo kế hoạch, chỉ tiêu của huyện.

3.4. Bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng địa phương theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý tài sản nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; Công văn số 2797/CVLT BQP-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương.

3.5. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo quy định của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách; tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn.

Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Thị Bạch Tuyết
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo01/04/2014
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2014/CT-UBND thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm Hóc Môn Hồ Chí Minh 2014