Quyết định 359/QĐ-UBND

Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2015 do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 359/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hóc Môn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr-TP ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 35 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2015 do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch y ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
-
TT Công báo TP.HCM;
- TT.UBND huyện (CT, các PCT);
-
Lưu: VT, Tuyền.

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2015 DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày hết hiệu lc

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

24/QĐ-UB-1998-TH
Ngày 07/02/1998

Về việc ban hành bảng nội quy của trụ sở HĐND-UBND huyện Hóc Môn

12/3/2009

Đã ban hành văn bản thay thế (Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 12/3/2009)

2

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND
Ngày 24/02/2014

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

19/01/2015

Chỉ thị thực hiện trong năm 2014

3

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND
Ngày 20/3/2013

Về ban hành quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

15/9/2015

Đã ban hành văn bản thay thế (Quyết định số 5974/QĐ-UBND ngày 15/9/2015)

4

Nghị quyết

01/2006/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

5

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2006

Về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

6

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND
Ngày 25/7/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cui năm 2006

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

7

Nghị quyết

01/2006/NQ-HĐND
Ngày 19/12/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

8

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND
Ngày 19/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

9

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND
Ngày 19/12/2006

Về phân loại đơn vị hành chính xã - thị trn thuộc huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

10

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND
Ngày 19/12/2006

Về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

11

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND
Ngày 19/12/2006

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006-2010) định hướng đến năm 2020

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

12

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

13

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về thực hiện cơ chế hành chính huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

14

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

15

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007-2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

16

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về phê chun dự toán và phân b ngân sách năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

17

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

18

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

19

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

20

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

21

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND
Ngày 18/12/2007

Về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

22

Nghị quyết

46/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

23

Nghị quyết

47/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/7/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

24

Nghị quyết

48/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/7/2008

Về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

25

Nghị quyết

49/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/7/2008

Về sắp xếp, btrí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

26

Nghị quyết

50/2008/NQ-HĐND
Ngày 18/7/2008

Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố cấp vốn cho huyện

02/10/2015

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

27

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND
Ngày 13/6/2007

Công tác năm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

28

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND
Ngày 09/7/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội tho quốc phòng thành phố năm 2007

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

29

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND
Ngày 26/3/2008

Về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên từ năm 1996 đến năm 2008

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

30

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

Về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

31

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND
Ngày 07/7/2008

Về việc tiếp tục thực hiện BHYT tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BHYT BTC

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

32

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND
Ngày 12/6/2009

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

33

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND
Ngày 12/6/2009

Về ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

34

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND
Ngày 12/8/2011

Tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/11/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

35

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND
Ngày 12/3/2008

Về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp Tổ nhân dân, Tổ dân phố tại các xã - thị trấn

24/12/2015

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của pháp luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 359/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 18/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 359/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 359/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hóc Môn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 359/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hóc Môn Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Tuấn Tài
Ngày ban hành 18/01/2016
Ngày hiệu lực 18/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 359/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hóc Môn Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 359/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hóc Môn Hồ Chí Minh

 • 18/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực