Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, và các cơ quan hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn
,

QUYẾT NGHỊ:

- Tán thành với báo cáo năm 2006 và chương trình công tác chủ yếu năm 2007 của Thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các cơ quan chuyên môn về tình hình kinh tế xã hội năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2007.

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NĂM 2006:

Tình hình kinh tế xã hội huyện năm 2006 tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu, các chương trình, mục tiêu xã hội được quan tâm chăm lo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

1. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thực hiện cả năm đạt 105,5% kế hoạch, tăng 31,8% so với năm 2005, thương mại dịch vụ đạt 105,23% tăng 26,29% so với năm 2005. Riêng sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, do dịch bệnh phát sinh trên cây trồng và vật nuôi.

2. Năm 2006 thu ngân sách Nhà nước đạt 95,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết, thu ngân sách địa phương đạt 160,23%, chi ngân sách đạt 126,62% kế hoạch năm.

3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trong năm 2006 đạt 81,4% (126.620/155.436 triệu đồng).

4. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đạt chỉ tiêu đề ra, riêng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ấp 5 Xuân Thới Sơn, ấp 6 Xuân Thới Thượng còn quá chậm.

5. Công tác quy hoạch, điều chỉnh lại quy hoạch những nơi không còn phù hợp mặc dù có quan tâm, nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

6. Tình hình giáo dục trong năm 2006 tiếp tục nâng cao chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt được nhiều kết quả, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng cao hơn. Tuy nhiên cần phải khắc phục, chấn chỉnh thái độ phục vụ của một số y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn.

7. Hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin đạt nhiều kết quả tốt, phong trào thể dục thể thao giữ vững được thành tích, giải quyết việc làm cho 5.035 lao động đạt và vượt kế hoạch năm; đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,47% (so với Nghị quyết vượt 2,25 %).

8. An ninh quốc phòng được tổ chức thực hiện tốt theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

9. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, khắc phục được một số thiếu sót so với trước đây.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007:

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn thống nhất theo phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, trong quá trình điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế:

1.1. Ngoài việc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2007 trên các lĩnh vực, cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

1.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục mời gọi đầu tư, sớm triển khai các dự án cụm công nghiệp dân cư trên địa bàn huyện nhằm tạo đà phát triển trong những năm về sau.

1.3. Tìm biện pháp để nhanh chóng thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng, xúc tiến việc quy hoạch chi tiết 1/2000 cho các xã - thị trấn.

1.4. Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, đề ra chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị.

2. Quản lý đất đai, xây dựng:

2.1. Đề ra kế hoạch, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 90, trong đó ưu tiên tập trung cho việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực ấp 5 xã Xuân Thới Sơn, ấp 6 xã Xuân Thới Thượng.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, không để xảy ra tình trạng tự phân lô làm phá vỡ quy hoạch chung.

3. Về văn hóa - xã hội:

3.1. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu: 100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, 97% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

3.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, nhanh chóng thực hiện phương án mở rộng Trung tâm Y tế huyện, có kế hoạch xây mới 01 đến 02 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

3.3. Tìm biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ấp, khu phố văn hóa, làm lễ đăng ký ra mắt 01 đến 02 xã văn hóa.

3.4. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động. Tiếp tục thực hiện xóa đói giảm nghèo, phấn đấu nâng cao mức sống, vượt nghèo theo tiêu chí mới từ 1200 - 1400.

4. Cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện năm cải cách hành chính, chấn chỉnh một số khâu, quy trình để nâng cao mức độ hài lòng của dân khi có quan hệ hành chính. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban quản lý Nhà nước cấp huyện.

5. An ninh - quốc phòng:

5.1. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm, tập trung kiểm tra xử lý triệt để tội phạm ma túy.

5.2. Thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân năm 2007; tổ chức huấn luyện hội thao đạt kết quả cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc môn phối hợp hoạt động, tăng cường công tác giám sát kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hóc Môn và các tổ chức thành viên và Đài Truyền thanh, Bản tin Hóc Môn tuyên truyên, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2006
Ngày hiệu lực26/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành19/12/2006
        Ngày hiệu lực26/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 huyện Hóc Môn