Quyết định 6203/QĐ-UBND

Quyết định 6203/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6203/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 610/TTr-TP ngày 24 tháng 9 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- S Tư pháp TP.HCM;
- TT Công báo TP.HCM;
- TT Huyện ủy;
- TT.UBND huyện (CT, các PCT);
- HĐND xã - thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Tài


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 02/10/2015
của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

STT

Tên loại n bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

01/2006/NQ-ND Ngày 25/7/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

2

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND Ngày 25/7/2006

Về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

3

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND Ngày 25/7/2006

V nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

4

Nghị quyết

01/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

5

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

6

Nghị quyết

03/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

V phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn thuộc huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

7

Nghị quyết

04/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2007

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

8

Nghị quyết

05/2006/NQ-HĐND Ngày 19/12/2006

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (từ năm 2006-2010) định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

9

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

10

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về thực hiện cơ chế hành chính huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

11

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

V phân loại đơn vị hành chính huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

12

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007-2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

13

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

14

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020

Ngày ban hành Quyết đnh bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

15

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về thẩm quyền quyết định việc sửa chữa, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

16

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

17

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về việc phê chuẩn bổ sung kinh phí sửa chữa trường lớp

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

18

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND Ngày 18/12/2007

Về danh mục công trình trọng điểm tập trung thực hiện năm 2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

19

Nghị quyết

46/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

20

Nghị quyết

47/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

21

Nghị quyết

48/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về bổ sung dự toán ngân sách năm 2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

22

Nghị quyết

49/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

23

Nghị quyết

50/2008/NQ-HĐND Ngày 18/7/2008

Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2008 nguồn vốn ngân sách thành phố cấp vốn cho huyện

Ngày ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản

Cơ quan ban hành kết thúc hoạt động

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6203/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6203/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6203/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6203/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Tuấn Tài
       Ngày ban hành02/10/2015
       Ngày hiệu lực02/10/2015
       Ngày công báo01/11/2015
       Số công báoSố 48
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn

           • 02/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực