Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 6203/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM  2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

QUYẾT NGHỊ:

- Tán thành với báo cáo 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006 của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân huyện.

- Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn về  tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

- Mặc dù tình hình kinh tế xã hội có gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, giá cả một số nguyên liệu, mặt hàng tăng nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của nhân dân nên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đạt kết quả khá cao; an ninh, quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

1.  Kinh tế huyện tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng trưởng trên các lĩnh vực, giá trị tổng sản lượng 6 tháng đầu năm về sản xuất kinh doanh đạt 50,3% kế hoạch (504,158/1.002 tỷ đồng) tăng 37,4%, về nông nghiệp mặc dù hoàn thành được các chỉ tiêu gieo trồng, nhưng chưa tìm được biện pháp để chuyển đổi cơ cấu, mô hình sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh, hiệu quả chăn nuôi không cao.

2. Thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2006 đạt 37,7%, chi ngân sách đạt 49,88% kế hoạch năm.

3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, đầu tư phát triển từ đầu năm đến nay đạt thấp, một số công trình tiến độ thi công còn chậm cần phải tập trung hơn nữa mới có thể hoàn thành Nghị quyết vào cuối năm.

4. Đối với công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng chưa thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra, nhất là đối với ấp 5 xã Xuân Thới Sơn, ấp 6 xã Xuân Thới Thượng.

5. Công tác quy hoạch, điều chỉnh lại quy hoạch những nơi không còn phù hợp mặc dù có quan tâm, nhưng tiến độ vẫn còn chậm so với Nghị quyết.

6. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giáo dục có nâng cao được chất lượng, việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt và vượt.

7. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt được nhiều kết quả, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng cao hơn. Tuy nhiên thái độ phục vụ của một số y, bác sỹ còn có ý kiến phản ánh chưa tốt.

8. Giữ vững thành tích trong công tác xây dựng ấp - khu phố văn hóa, giải quyết việc làm cho 3.233 lao động đạt 80,57% kế hoạch năm; công tác chăm lo gia đình chính sách, dân nghèo được quan tâm và thực hiện tốt, tiếp tục nâng cao có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,01 % (so với Nghị quyết là 6,06 % vào cuối năm).

9. Trong lĩnh vực công tác an ninh quốc phòng được tổ chức thực hiện tốt theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất theo phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế:

1.1. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2006 trên các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và triển khai tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

1.2. Tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục mời gọi đầu tư, sớm triển khai các dự án cụm công nghiệp dân cư trên địa bàn huyện nhằm tạo đà phát triển trong những năm về sau.

1.3. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng và quy hoạch  chi tiết 1/2000, nhanh chóng điều chỉnh lại quy hoạch đối với những khu vực hiện không còn phù hợp, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển trường lớp đến năm 2020.

2. Quản lý đất đai xây dựng - xây dựng cơ bản:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà cho tất cả các loại đất trong đó ưu tiên tập trung cho việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực ấp 5 - Xuân Thới Sơn, ấp 6 - Xuân Thới Thượng.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, không để xảy ra tình trạng tự phân lô làm phá vỡ quy hoạch chung.

2.3. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, nhất là đối với các công trình hiện nay tiến độ còn chậm, công trình khối trường học, giao thông nông thôn.

3. Về văn hóa - xã hội:

3.1. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu mỗi cấp, vận động hết số học sinh không đủ điểm chuẩn vào lớp 10 để học các lớp bổ túc, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2006 - 2007.

3.2. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sửa chữa lớn, xây dựng mới dần các Trạm Y tế xã - thị trấn, hoàn chỉnh hồ sơ, phương án mở rộng Trung tâm Y tế huyện.

3.3. Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cùng hoạt động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

3.4. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2006, nâng cao số lượng lao động có tay nghề. Tổ chức thực hiện đề án giảm nghèo đạt kết quả cao.

4. Cải cách hành chính:

4.1. Thực hiện có kết quả năm cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

4.2. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban quản lý Nhà nước cấp huyện.

5. An ninh - quốc phòng:

5.1. Giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm, tập trung kiểm tra, xử lý triệt để tội phạm ma túy.

5.2. Thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân năm 2006; tổ chức huấn luyện hội thao đạt kết quả cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường công tác giám sát kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên và Đài truyền thanh, Bản tin Hóc Môn tuyên truyên, phổ biến động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo31/08/2006
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Giữa
        Ngày ban hành25/07/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo31/08/2006
        Số công báoSố 28
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006